Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Formand for skolebestyrelsen

Rasmus Dennis Jensen
Mail: rasmusdennisjensen@gmail.com

 

Næstformand for skolebestyrelsen

Lene Vinsten
Mail: lene.vin@hotmail.com

 

Forældrerepræsentant

Keld Streitlien
Mail: keld@streitlien.dk

 

Forældrerepræsentant

Jes Smed
Mail: jes@familiensmed.dk
 

Forældrerepræsentant

Claus Pedersen
Mail: chp@nvsvuc.dk
 

Forældrerepræsentant

Sophia Lawaetz
Mail: soph28sv@gmail.com
 

Forældrerepræsentant

Jakob Bramaholm Hager
Mail: jakob@jakobhager.dk

 
Medarbejderrepræsentant

Kristina Almar Mortensen

 

Medarbejderrepræsentant

Thomas Kragh-Falkenberg   

 

Kommunalbestyrelsesmedlem

Mikael Wandel
Mail: mikw@balk.dk 

 

Ledelsesrepræsentant

Henrik Rømer Nielsen
Mobil:    22413262
Mail: hni5@balk.dk

 

Ledelsesrepræsentant

Merete Hersløv Brodersen
Mail: merb@balk.dk

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Hedegårdsskolen.

Du finder dem her: Principper for Hedegårdsskolen

Referater

Her kan du finde referater fra skolebestyrelsens møder:

 

Møder og aktiviteter

Skolebestyrelsesmøder:
 • Tirsdag den 14.01.20 kl. 16.30-18.30
 • Onsdag den 19.02.20 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 16.03.20 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 27.04.20 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 17.06.20 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 17.08.20 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 14.09.20 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 21.10.20 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 12.11.20 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 07.12.20 kl. 17.30-20.30
 • Tirsdag den 26.01.21 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 03.03.21 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 15.04.21 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 10.05.21 kl. 17.30-20.30
 • Tirsdag den 15.06.21 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 18.08.21 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 06.09.21 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 14.10.21 kl. 17.30-20.30
 • Tirsdag den 02.11.21 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 09.12.21 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 02.02.22 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 24.02.22 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 17.03.22 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 09.05.22 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 08.06.22 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 17.08.22 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 05.09.22 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 10.10.22 kl. 17.30-20.30
 • Tirsdag den 15.11.22 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 12.12.22 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 25.01.23 kl. 17.30-20.30
 • Onsdag den 08.03.23 kl. 17.30-20.30
 • Torsdag den 20.04.23 kl. 17.30-20.30
 • Tirsdag den 09.05.23 kl. 17.30-20.30
 • Mandag den 12.06.23 kl. 17.00-21.00

Årsberetning

Under udarbejdelse..

Forretningsorden

Du kan også læse om Skolebestyrelsens funktion på Hedegårdsskolen og lovgrundlaget for bestyrelsens arbejde.

 

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen

 

Konstitution:

§1 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand. Desuden vælges en næstformand, som fungerer under formandens forfald.

Stk. 2.     Er et medlem forhindret i at deltage i det konstituerende møde, indkaldes stedfortræderen.

 

Skolebestyrelsens virksomhed: 

§2  Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Stk. 2.     Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder medmindre andet er besluttet af skolebestyrelsen.

Stk. 3.     Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som der så gives de øvrige medlemmer orientering om senest ved næste møde.

 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde:

Stk. 2.     Ordinære bestyrelsesmøder finder sted en gang om måneden.

§3 Skolebestyrelsen indkaldes til møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det  ornødent.

 

Dagsorden:

§4     Formanden udarbejder dagsorden for møderne.

Stk. 2. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for ordinære møder, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
Stk. 3. Dagsordenen for ordinære møder skal være samtlige deltagere, samt suppleanter hvis disse er interesseret, i hænde senest 3 hverdage før mødet.

 

Bestyrelsesmødernes afvikling: 

§5  Ordinære møder afholdes normalt fra kl. 18.00 til kl. 20.30.

Stk. 2.    Formanden leder møderne

Stk. 3.    Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4.     Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.

Stk. 5.     Referatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 6.     Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Stk. 7.     Skolens leder er bestyrelsens sekretær og fører bestyrelsens referat under møderne.

Stk. 8.     Såfremt bilag ikke er udsendt rettidigt sammen med dagsorden, kan punktet afvises behandlet.

Stk. 9.     Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelt personer.

Stk. 10    Skolebestyrelsen kan kun ændre et vedtaget princip efter vedtagelse på 2 på  hinanden følgende møder, medmindre ændringen er tiltrådt af samtlige medlemmer.

 

Mødedeltagelse:

§ 6     Uden stemmeret deltager skoleinspektør og viceinspektør.