Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2023-2024

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2023-2024

REFERAT FRA MØDE TIRSDAG D. 29. AUGUST 2023

Faste punkter

Allerførst præsentation af medlemmerne af bestyrelsen og velkommen til Glenn Christensen fra NEXT. NEXT har været opsøgende på skoleområdet, da de ikke oplever, at uddannelserne på NEXT er forankret på folkeskoleområdet i Ballerup Kommune. NEXT har været opsøgende i forhold til at deltage i bestyrelsesmøder og er derfor forbi Hedegårdsskolen for at fortælle om evt. samarbejde. 

 

Beslutning: Skolebestyrelsen ønsker ikke fast deltagelse i bestyrelsen af en medarbejder fra NEXT, men det er fint at have et samarbejde, hvor NEXT deltager fx en gang om året eller når der er noget relevant på dagsorden. Henrik har kontakten med NEXT.

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

B. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidst grundet sommerferien.

Næste møde er den 7. november.

 

C. Elevråd

Både store og lille elevråd er ved at blive konstitueret. Lille elevråd havde møde 30. august 2023 og store elevråd har møde i kommende uge.

 

D. Meddelelser

Der er ansat en del nye medarbejdere til gruppeordningerne.

Der er lige nu et stillingsopslag til en lærerstilling i udskolingen og gruppeordningen.

Skolebestyrelsen er velkommen til at deltage i forældremøde på 0. årgang den 5. september kl. 17:00.

Skolebestyrelsen vil ligeledes gerne deltage i forældremøder i gruppeordningerne.

 

Konference for skolebestyrelsen – er der tilslutning til et overnatningsarrangement fra fredag til lørdag (til frokost) eller en hel lørdag.

Bestyrelsen på Hedegårdsskolen foretrækker et lørdagsarrangement.

 

Beslutningspunkter

 

1. Budget forslag til høringssvar (Bilag)

Henrik udarbejder et samlet svar, som sendes til bestyrelsen.

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet:

Det specialiserede område: Beskrivelsen er svær at gennemskud, men der er en generel bekymring for trivslen hos de berørte børn som bor i distriktet. Velplacerede børn uden for hjemme bør ikke berøres.

 

Øget undervisningstid på almenområdet

Aftalen lige nu er ufleksibel. Forslag – det bør være skolelederen der har den beslutningskompetence. Der er ikke et ønske om, at lærerne skal undervise mere, men aftalen skal være mere fleksibel.

Det vigtigst er, at undervisningsfordelingen giver pædagogisk mening.

 

Forhøjelse af BFO takst

BFO-taksten bør ikke stige, da det godt kan være en udfordring for nogle forældre i distrikt Hedegården.

 

Omlægning af modtageklasser til almenområdet

Skolebestyrelsen bakker op omkring forslaget, men beredskabet på de enkelte skoler skal være på plads inden udslusning af eleverne fra Hedegårdsskolens modtagerklasser.

 

Forslag vedr. dagtilbud

Eventuelle besparelser skal helst ikke ramme børnene, så de ikke opleves som skoleparate.

 

Færre pædagogiske ledere på skolerne

Der har tidligere været besparelser på området samt på BFO området, derfor bør der ikke være flere besparelser.

Gruppeordningerne bør ikke tælles med, da ordningen er takstfinansieret.

 

Reducere mængden af vikartimer

Forslaget kan der ikke bakkes op omkring, da der er tale om en forringelse af elevernes læring.

Omlægning af ressourcer til pædagoger ind i skolen (PIIS timer)

En ærgerlig besparelse, da samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne i indskolingen er central for en god skolegang.

 

Reduktion af centrale midler

Pengene bør blive på skolen, men besparelsen er ærgerlig.

 

Ændring af normering i BFO

Skolebestyrelsen er imod forslaget, da Hedegårdsskolen er beliggende i et område, hvor der er behov for gode pædagogiske aktiviteter om eftermiddagen.

 

Indførsel af lukkedage i BFO

Skolebestyrelsen ønsker ikke besparelsen, men kan godt se fornuften i besparelsen. Dog kan det gå ud over sårbare børn, der skal forholde sig til nye voksne og børn. Dagtilbud bør have samme uger tvangslukket og hvis Hedegårdsskolen skal have BFO’en åben, så bør dagtilbud i distriktet også have åben.

 

Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere)

Skolebestyrelsen ønsker ikke denne besparelse, da fundamentet for et godt skoleliv allerede starter i maj-perioden inden skolestarten. Der er tale om en god forebyggende indsats.

 

Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen

Der er tale om en fornuftig besparelse, og Hedegårdsskolens elever og forældre har vænnet sig til transporten til Grantoften.

 

Sommerferieaktiviteter – ophør trykt katalog

OK besparelse.

 

Potentialer ved øget forældrebetaling

Ærgerlig besparelse, lige nu er taksten ok til at børnene ikke benytter klubben hver dag. En mindre stigning vil være ok, men ikke så stor som forslået i kataloget.

 

Indførelse af lukkedage/uger i klub

Bekymring for at socialt udsatte børn kommer til at hænge ud på gader mm. Bestyrelsen er derfor imod forslaget.

 

Tættere samarbejde mellem klub og skole

Skolebestyrelsen vil gerne bakke op omkring et forslag, hvor klubben lægges ind under skolen. Hedegårdsskolen vil gerne være pilotskole for et sådant forsøg/projekt.

 

2. Skolebestyrelsesmøder

28. september – torsdag

30. oktober – mandag

(21. november – tirsdag)

7. december – torsdag – inkl. juleafslutning

23. januar – tirsdag

4. marts – mandag

10. april – onsdag

(15. maj – onsdag) – evt. online

19. juni – onsdag – inkl. sommerafslutning

 

3. Princip for kommunikation (1. behandling) Bilag

Udsat til næste møde.

 

4. Gennemgang af værdigrundlaget for skolen (Bilag)

Udsat til næste møde.

            

Orienteringspunkter

Ingen punkter.

 

5. Punkter til næste møde

Jakob Borregård – pædagogisk leder fra udskolingen – deltager

Retningslinjer for skolerejser – beløbet for ”madpenge” skal rettes til.

Princip for kommunikation

Gennemgang af værdigrundlaget for skolen

 

6. Godkendelse af nuværende nyt referat

Skriv på Aula – budgettet og høringssvar.

 

Referent: Merete Brodersen

REFEREAT FRA MØDE TORSDAG D. 28. SEPTEMBER 2023

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog rykkes punkt 4 op som første punkt.

 

B. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

 

C. Elevråd

Der er nu 2 repræsentanter der deltager i SB – Elo og Marcel.

 

Fokus på, at eleverne får spist morgenmad. Elevrådet har arbejdet videre med emnet. Mange elever er interesseret i en ordning, men vil ikke møde tidligere. Morgenmaden skal derfor serveres mellem 08:00-08:15, så man spiser sammen i klassen. Elevrådet drøfter emnet videre, for der er en del praktiske spørgsmål, der skal falde på plads. Efterfølgende drøftelse af initiativet, som bakkes op af ledelse, medarbejdere og SB.

 

Eleverne savner deres vandpost, det er ikke muligt at fylde en drikkedunk på toilettet, da vandhanerne er for små. 
Svar fra ledelsen: Der kommer en vandhane udenfor fysiklokalet.

 

Elevrådet har et ønske om, at der bliver lavet flere aktiviteter i undervisningen, da de går på en idrætsskole.

 

Elevrådet har et ønske om at være mere synlige – både gennem aktiviteter og fx en fysisk tavle, hvor der er billeder af medlemmerne af elevrådet.

 

Spørgsmål til skolens klokke: Bør ringe ind kl. 08:00, 09:45 og 12:00.

Eleverne skal henvende sig til pedellerne, hvis den ikke kan høres.

 

D. Meddelelser

SOS-fest afholdt onsdag den 27/9 (fest for gamle elever ”Sidste onsdag i september). Arrangementet var meget velbesøgt.

 

Beslutningspunkter

 

1. Retningslinjer for skolerejser – beløb for ”madpenge” skal rettes til

Beløbet skal rettes til således at det svarer til gældende lovgivning. Retningslinjen rettes til, så der står, at man følger UVM. Skolen betaler eventuelle ekstra udgifter forbundet med bespisningen på lejrskole.

 

2. Princip for kommunikation (1. behandling) (Bilag)

Diskuteret, der er små rettelser og ellers godkendt. Der skal linkes til Ballerup Kommunes vejledning til Aula.

 

3. Gennemgang af værdigrundlaget for skolen (Bilag)

Skal der startes en proces, hvor værdigrundlages diskuteres og opdateres?

 

Orienteringspunkter

 

4. Pædagogisk leder fra udskoling Jakob Borregård deltager

Præsentation af Jakob Borregård, som blev ansat på HE 1. marts 2023 som leder af udskolingen.

Indsatser lige nu:

  • Eleverne på nuværende 7. årgang må ikke forlade skolen. Eleverne skal have madpakke med og spise på skole og lære hinanden at kende. Der har været et ønske om, at ordningen varer hele skoleåret, hvilket drøftes videre i skolebestyrelsen.
  • Fokus på e-cigaretter, snus og lign.: Der bliver talt en del med eleverne om dette. Der har endvidere været et oplæg for lærere og forældre omkring rusmidler, oplægget blev holdt af en betjent. Der var positive tilbagemeldinger omkring oplægget. SSP har endvidere deltaget i forældremøder på 8. årgang.
  • Mobiltelefoni: Kan der dannes en fælles mobilpolitik for hele udskolingen vedr. brugen af telefoner. Drøftelse omkring emnet i skolebestyrelsen.
  • Uge 44: Bliver en analog uge i udskolingen. Det vil være en uge, hvor der undervises uden brug af computere og portaler.

 

​​​​​​​5. Punkter til næste møde

 

PLOV – orientering

Beslutning omkring 7. årgang, der forlader skolen (ordensreglerne for skolen).

Politik omkring brugen af mobiltelefoner i udskolingen

Ballerup Kommunes nye børne- ungepolitik

 

Kommende møder:

Værdigrundlaget for skolen

Meddelelsesbogen

Pjecer for indskoling, mellemtrin og udskoling

 

6. Godkendelse af nuværende nyt referat

 

Aula: Deltagelse af elevrådet, bidrog med mange gode forslag.

Princip for kommunikation blev gennemgået, redigeret og vedtaget

Udskolingslederen deltog i mødet.

 

Referent: Merete Brodersen

REFEREAT FRA MØDE MANDAG D. 30. OKTOBER 2023

Møde aflyst

REFEREAT FRA MØDE TIRSDAG D. 21. NOVEMBER 2023

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

B. Skoleforum

Der har været møde siden sidst, der er lavet et fyldigt referat som sendes rundt til skolebestyrelsen.

 

Digitalisering: Et af emner der er blevet diskuteret meget er digitalisering, fx hvordan skal man bruge og udnytte de digitale værktøjer/muligheder i skolen? 

 

Budget 2024: Ballerup Kommune bruger mange penge på de specialiserede område – her ligger man noget højere end sammenlignelige kommuner. Der er fokus på dette område, for at få nedbragt udgifterne. Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen har fokus på dette område for ikke at få udhulet almenområdet.

 

Seminar: 8. og 9. marts 2024: Der er seminar for alle skolebestyrelser.

 

Børne- ungepolitik: Præsentation af den nye børne- ungepolitik.

 

Næste møde: Den 30. januar 2024.

 

C. Elevråd

Skolevalg i udskolingen: Alle klasser deltager i skolevalg, hvortil der bliver opstillet stemmebokse og alle eleverne stemmer.

 

Morgenmad i udskolingen: Eleverne er interesseret i en ordning, og personalet vil gerne hjælpe til med en ordning. Skolen vil forsøge at være en pilotskole, hvor der bliver søgt økonomi til projektet hos Kommunalbestyrelsen. Spørgsmål vedr. hygiejne – dette undersøges nærmere. Der er fuld opbakning til dette fra skolebestyrelsen og den samlede personalegruppe i udskolingen.

 

D. Meddelelser

Rasmus har haft møde med de øvrige formænd for skolebestyrelserne i kommunen, det har været positivt. Rasmus oplever, at Hedegårdsskolen har en velfungerende skolebestyrelse og at opgaverne er godt fordelt mellem medlemmerne af skolebestyrelsen. Det er hensigten, at formændene vil mødes ca. 4 gange årligt og drøfte forskellige emner.

 

Ansættelser på Hedegårdsskolen:

Matematik og fysik/kemi lærer i udskolingen/gruppeordningen.

Dansk og tysklærer i udskolingen.

Pædagoger i gruppeordningen.

 

Der kommer ny medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, da Kristina Mortensen er stoppet på skolen.

 

Anne Vang stopper som direktør i Ballerup Kommune.

 

Beslutningspunkter

 

1. Høring af forslag til fælles skolekalender for skoleåret 2025/26 (Bilag)

Drøftelse af kalenderen 2025/2026. Skolebestyrelsen overvejer, at omlægge den 22. december til en anderledes dag – fx en aften eller en lørdag i forbindelse med en A-uge. Dette emne skal drøftes videre i skolebestyrelsen foråret 2025.

Skolebestyrelsen forslår, at eleverne kommer i skole 1. maj i stedet for den 22. december.

 

2. Beslutning omkring 7. årgang, der forlader skolen (ordensregler for skolen)

Skolen har haft et forsøgsordning, hvor 7. årgang ikke måtte forlade skolen. Både personalet og forældrene vil gerne bakke op om en ordning, hvor eleverne ikke må forlade skolen.

Såfremt, der er tale om en permanent ordning, skal skolebestyrelsen ændre ordensreglerne for skolen. Skolebestyrelsen bakker op omkring ønsket fra personlet og forældrene så ordensreglerne revideres.

 

3. Politik omkring brugen af mobiltelefoner i udskolingen

Spørgsmålet er, hvorvidt elevernes telefoner skal låses inde hele skoledagen eller om eleverne må få telefonerne i pauserne (som er reglerne i dag)?

Drøftelser af fordele og ulemper ved brugen af mobiltelefoner i pauserne.

Skolen undersøger holdningen til brugen af mobiltelefonerne i 12-pausen i udskolingen nærmere – både blandt elever og personale. I indskolingen og mellemtrinnet, må telefonerne ikke være fremme i skoletiden.

 

4. Ballerup Kommunes nye børne- og ungepolitik.

Politikken er nu vedtaget og skolebestyrelsen har tidligere behandlet børne- ungepolitikken i forbindelse med høringssvar.

Den sendes ud til medlemmerne af skolebestyrelsen sammen med referatet.

 

5. Ønsker til budget 2024 (1 bilag)

Skolebestyrelsen ønsker at få fremlagt et detaljeret budget for at kunne prioritere eventuelle ønsker. Dette sker på et møde i januar/februar, når skolen har fået det samlede budget. Skolebestyrelsen vil gerne have fremlagt de forskellige ønsker til budgettet. Gruppeordningerne har særskilt økonomi.

Måske skal der være opmærksomhed på gruppeordningerne, da de er udvidet meget de seneste par år. Gerne fokus på videre- og efteruddannelse, evt. blandt mange af de nyansatte i gruppeordningen.

Eleverne ønsker vandposter. De er allerede bestilt.  

Ide: Måske materialer til eleverne til pausebrug – fx brætspil mm. Kan billedkunst åbnes, så der kan være aktiviteter i pauserne?

Kan man være nysgerrig på prioriteringerne på de andre skoler?

 

Orienteringspunkter

 

6. Orientering om kommunes budget 2024

Hvad påvirker Hedegårdsskolen:

Taksten stiger på BFO’en – en lille stigning for at ligne sammenlignelige kommuner.  

Modtagerklasserne nedlægges: Der er tvivl om denne beslutningen vedr. modtagerklasserne – først blev det udmeldt, at klasserne skulle nedlægges, senere blev der tvivl omkring dette. Forslaget skal behandles igen i januar 2024.

Der bliver skåret i vikarbudgettet.

Budgettet sendes ud sammen med referatet.

 

7. Valg af ny skolebestyrelsesmedlem (Sophia Lawaetz har valgt at stoppe)

Henrik sætter denne proces i gang, da der skal vælges en ny forældrerepræsentant.

 

8. PLOV

Der er kommet nye regler og disse er gennemgået med alle medarbejderne.

 

9. Punkter til næste møde

Orientering omkring valget af medarbejderrepræsentant.

Brug af mobiltelefoner i udskolingen.

Valg af medarbejderrep. til skolebestyrelsen samt valg til Skoleforum

 

9a Evt.

Drøftelse af de trafikale forhold på skolen – må man fx. godt holde med en benzinbil på el-lader standerpladserne.

Julefrokost: Den 7. december: Møde og middag på restaurant Kongemosen. Ledelsen bestiller bord.

 

10. Godkendelse af nuværende nyt referat

Aula:

Åben plads i skolebestyrelsen

Budgettet: Besparelserne var ikke så omfattende som forventet.

Børne- ungepolitik er vedtaget – med link.

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFEREAT FRA MØDE TORSDAG D. 7. DECEMBER 2023

Faste punkter                                                                      

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

B. Skoleforum

Det er aftalt, at Ann-Berit sender dagsorden og referat ud.

 

C. Elevråd

Morgenmadsprojekt: Er kommet videre, pæd.leder af udskolingen er involveret.

 

Kulturprojekt/kulturdag – det er vigtigt, at alle elever kan præsentere deres egen kultur på skolen, da den er multietnisk. Det vil blive søgt penge til projektet. SB er meget positivt indstillet overfor projektet og vil gerne bakke op omkring kulturprojektet fx gennem økonomi til en kulturdag.

 

Der kommer til at blive afholdt skolevalg. Der kommer politikere ud og der bliver også stillet stemmebokse op. Det kommer til at foregå i januar.

 

Elevrådet har startet en julekalender-quiz, det virker som om, at den er blevet meget vel-modtaget.

 

Der har været hærværk på toiletterne i udskolingen, og det er også blevet drøftet i elevrådet. Lige nu er toiletterne aflåste, så eleverne skal låne en nøgle af en lærer.

Eleverne i udskolingen må ikke længere gå i Netto, da der var været for meget uro i Netto. Eleverne er derfor udelukket frem til jul.

 

D. Meddelelser

Skolens kunstgræsbane bliver lavet.

Der er blevet bevilliget en pannabane.

Hovedindgangen til skolen bliver ordnet, så der ikke samles vand.

Der er et stillingsopslag til dansk i indskolingen – det forventes at der afholde samtaler den 15/12. Jes og Jakob er interesseret i at deltage, Merete skriver de nærmere deltaljer.

Der er et stillingsopslag til en fysik/kemi lærer, skolen skriver de nærmere deltaljer ud til SB.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Politik omkring brugen af mobiltelefoner i udskolingen

SB afventer afdelingsmøde i udskolingen, som afholdes den 12/12.

 

Eleverne har givet udtryk for, at de kommer til at savne deres mobiltelefoner i pauserne. Flere elever, har online betalingskort på telefonen, og det bliver lidt besværligt.

 

Der kan være en frygt for, at eleverne kommer til at lave noget dumt, da de kommer til at kede sig. På den anden side, kan det være, at man kan spille fx mere bold sammen.

 

Baltorpskolen har indført en lignende mobilpolitik, så det kan være en ide, at række ud til skolen for at høre deres erfaringer – både pæd. leder samt fx elevrådet.

 

Orienteringspunkter

 

2. Orientering om valg af medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen

Skolen har måtte dele valget i 2 dele, da alle medarbejderne skal kunne deltager i valget. Pædagogerne på BFO og gruppeordningerne mangler at stemme.

 

3. Valg af ny skolebestyrelsesmedlem

Der er frist til den 8/12 og lige nu er der 5 kandidater, der indtil videre har tilkendegivet deres ønske om at komme i skolebestyrelsen. Henrik og Rasmus vil indkalde kandidaterne og fortælle dem lidt om arbejdet og høre, om der skal være fredsvalg eller kampvalg.

 

4. Punkter til næste møde den 23. januar

Politik omkring brug af mobiltelefoner – evt. med deltagelse af Jakob.

Valg af ekstra medlem af Skoleforum – der er møde den 30. januar.

Orienteringspunkt: Den nye rygepolitik i Ballerup Kommune.

Besøg af en læsevejleder (kan rykkes til et senere møde).

Social Kapital og APV – gennemgang af skolens resultater

Kapacitetsanalyse – orienteringspunkt omkring skolens brug af lokaler (kan evt. rykkes til et senere møde).

Afklaring af M-klassernes status efter politisk vedtagelse.

Kulturdagen ved elevrådet.

 

5. Evt.

Hvad er status på vandposten i udskolingen – Henrik undersøger dette nærmere.

 

6. Godkendelse af nuværende nyt referat

Aula: Kunstgræsbane, pannabane og indkørslen.

Kulturdagen ved elevrådet.

Kandidater til skolebestyrelsen.

 

Referent: Merete Brodersen