Om skolen

Profil

Hedegårdsskolen er en kommunal folkeskole med elever fra 0. kl. til 9. klasse. Skolen har cirka 650 elever, der er fordelt på tre spor. Det betyder, at der typisk er tre klasser pr. årgang.

Hedegårdsskolen er placeret i kommunens sydlige del. Skoledistriktet omfatter området syd for Ballerup Boulevard og øst for Hold-an Vej samt Birkegården/Brøndgård kvarteret.

Skolens fritidsordning (BFO) hedder Magleparken og Nordlyset. De ligger begge tæt ved skolen.

 

Vores vision 

Ballerup Kommune har en fælles vision for skoleområdet, der hedder "Skole med Vilje - En højtpræsterende og skabende skole". 

Visionen gælder for alle skoler i Ballerup og beskriver, hvordan Ballerup Kommune ønsker, skolen ser ud i 2020.

De tre overordnede mål for skolerne i Ballerup Kommune er:

 • Alle lærer optimalt
 • Alle skaber fællesskaber
 • Skolen mestrer fornyelse

Læs mere om visionen "Skole med vilje" her

 

Vores målsætning

Hedegårdsskolens vigtigste opgave er at tilrettelægge dagligdagen, så elevernes evner udvikles bedst muligt. Arbejdet skal foregå således, at såvel elever som medarbejdere føler glæde og tryghed ved at indgå i skolens fællesskab.

Hedegårdsskolens opgave er, i samarbejde med eleverne og forældrene, at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige, demokratiske, sociale- og kulturelle udvikling. Der sættes mål og evalueres i dialog.
 
Det daglige arbejde tager sit udgangspunkt i udviklingen af "det hele sociale menneske" således, at alle forstår det værdifulde i det at lære og være sammen uanset forskelle i evner, udvikling, køn, alder, opvækstvilkår og kulturbaggrund.
 
Undervisningen lægger vægt på såvel det boglige som det praktisk/musiske element således, at alle får mulighed for at udfordre sig selv og hinanden.
 
Skole/hjem-samarbejdet prioriteres højt. Forældre og skolen søger at skabe gensidig respekt, forståelse, tillid og opnå erkendelse af fælles ansvar for elevernes udvikling og skolegang.
 
Den enkelte elev skal have de bedste vilkår/betingelser for at udvikle sig for aktivt sammen med andre at arbejde for ændringer og forbedringer. Herved opnår eleven større selvtillid, kan tage ansvar for sig selv og medansvar for sine omgivelser.
 
Hedegårdsskolen ønsker aktivt at indgå i forsøgs- og udviklingsarbejde for at skabe en dynamisk skole. Herved skabes et bredere erfaringsgrundlag, som kan sikre eleverne større muligheder i et fremtidigt samfund.

 

Ballerup Kommunes idrætsskole

Hedegårdsskolen er Ballerups idrætsskole, og vi har et tæt samarbejde med Team Danmark. 

Ballerup Kommune, Team Danmark og Hedegårdsskolen samarbejder om idrætsklasserne på Hedegårdsskolen. Så hvis du har ambitioner om at blive eliteidrætsudøver og vil kombinere skole med ambitiøs og kvalificeret træning, kan du blive en del af Hedegårdsskolens idrætsklasse.

Hedegårdsskolen har gode træningsmuligheder, da vi ligger tæt på en masse gode sportsfaciliteter: Ballerup Super Arena, Ballerup Atletik stadion, East Kilbride Badet og fodboldbanen Top Danmark Hallen.

Skolen har også selv en stor hal med et styrketræningslokale med maskiner, som passer til unge idrætsudøvere.  

Læs mere om vores idrætsklasserne her.

 

Særlige kompetencer på skolen

Ballerup Kommune har samlet en række særlige kompetencer på Hedegårdsskolen.

Det betyder bl.a., at vi har tilbud, der er målrettet børn med særlige behov i kommunen.

Vi har såkaldte gruppeordninger for elever med ADHD og autisme. 

Derudover har vi også modtageklasser, der er målrettet børn, som er flyttet til Danmark og ikke taler dansk. Det kan både være flygtninge og tilflyttere fra andre lande.

Værdier

Hedegårdsskolen har et værdigrundlag, som består af tre værdier, der gælder for skolen:

Anerkendelse

Vi lægger vægt på ligeværd, respekt og forståelse i samvær med hinanden – børn som voksne. De voksne anerkender ved at se, høre og forstå barnet, og vi engagerer os i at støtte barnet i dets videre positive udvikling.Vi ønsker at fremme barnets personlige vækst og identitet ved at skabe gode relationer og trygge rammer for det sociale samspil.
  
Det betyder: 

 • at vi taler pænt til hinanden
 • at vi anerkender hinandens forskellighed
 • at vi er lyttende
 • at vi behandler børn forskelligt, da børn er forskellige
 • at vi er opmærksomme på barnets sociale og kulturelle baggrund
 • at vi ser det enkelte barn som en del af gruppen og arbejder for det
 • at vi stiller krav til børnene og/eller børnegruppen

 

Sammenhold, holdånd og fællesskabsfølelse

Hedegårdsskolen skal være et rart og trygt sted for både børn og voksne.

For barnet opleves fællesskabsfølelsen størst i forhold til gruppen/klassen. Det er vigtigt, at barnet føler sig som en betydningsfuld del af gruppen/klassen. Men det er lige så vigtigt i et anerkendende miljø at føle fællesskab og sammenhold i forhold til hele skolen/institutionen. Derfor lægger vi vægt på, at alle passer på hinanden, og at det er naturligt, at større elever drager omsorg for mindre elever.
Enhver er en del af fællesskabet, og ingen skal føle sig udenfor. Det betyder, at alle – børn som voksne - har ansvar for trivslen og fællesskabsfølelsen på skolen. Vi ”spiller” alle på samme hold.

Det betyder:

 • at vi som lærere og pædagoger arbejder for et godt socialt miljø i gruppen/klassen.
 • at alle skal føle sig som en del af fællesskabet
 • at vi reagerer overfor grimt sprog og dårlig adfærd
 • at de voksne er tydelige og rummelige
 • at vi har en lokal inklusionshandleplan, og at vi arbejder efter denne
 • at forældre har et medansvar for inklusion og fælleskabsfølelse for hele klassen/gruppen

 

Åbenhed, tillid og tryghed

Vi er åbne over for nye udfordringer, ideer og tiltag. Vi har sammen lyst til at udvikle os fagligt og menneskeligt. Vi værdsætter og gør brug af hinandens kompetencer.
Vi søger at skabe en tryg og glad hverdag for børn og voksne i en tillidsfuld atmosfære.

Det betyder:

 • at vi lytter til hinanden
 • at vi har fælles projekter
 • at vi har et fælles værdiregelsæt

Politikker

På Hedegårdsskolen har vi en række principper og politikker, som hjælper både elever og medarbejdere med at få en god hverdag på skolen.

Da det er Skolebestyrelsen, der vedtager vores politikker og principper, har vi samlet dem under vores øvrige information om Skolebestyrelsen.

Politikker og principper på Hedegårdsskolen

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær

Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:

 • sygdom
 • funktionsnedsættelse
 • udredning
 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse
 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 
 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie

Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage.
 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket
 • Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 
 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær

De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis eleven har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal

Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis eleven har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal

Hvis eleven har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020

Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 

Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information

Du kan få mere information om de nye fraværsregler her:

BFO - Fritidsordning

BFO'en er for elever 0. klasse til og med 3. klasse.

BFO'en er en del af skolen og medarbejderne i BFO`en deltager bla. i skolens 0.klasser samt i de øvrige indskolingsklasser i en del af undervisningstiden. 

Vi samarbejder med lærerne om børnenes læring, udvikling og trivsel, og sammen skaber vi fællesskab, sammenhæng og variation i barnets hverdag.

BFO Hedegårdsskolen består af to afdelinger, der er placeret i selvstændige bygninger nær skolen. Afdelingerne hedder Nordlys og Maglegården, og de ligger begge to i Magleparken.

 

Vores børnesyn

I BFO´en arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn.

 • Barnets selvværdsfølelse skal udviklesm og styrkes
 • Barnets sociale forståelse og anerkendelse af forskellighed skal udvikles
 • Barnets dannelse af venskab skal fremmes og respekteres
 • Barnet skal opleve en høj grad af indflydelse og ansvar, både for sig selv og fællesskabet
 • Barnet skal opleve en høj grad af indflydelse på sin egen dagligdag. Det vil bl.a. sige inddrages på demokratisk vis i planlægning
 • Barnet skal have mulighed for at knytte sig til en af de voksne i BFO´en.

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune

 

Den første tid i BFO'en

Når de kommende 0.klasseselever starter 1. maj, starter der samtidigt en hel ny periode i barnets liv.

Vi vil gerne være med til at gøre denne periode til noget positivt og minderigt.

Allerførst skal børnene lige vænne sig til, hvor de usynlige grænser er i BFO´en, da der pludselig ikke er en låge til at afgrænse institutionen. Det oplever vi dog altid er nemt for børnene at lære.

Vi bruger en del af den første tid på at lære hinanden at kende, både børn/voksne, men også børn/børn. Dette kan være gennem forskellige aktiviteter. Dem laver vi som regel om formiddagen, og det er derfor vigtigt, at børnene senest møder kl. 9:30.

Når skolen starter, gør vi meget ud af, at børnene får en tryg skolestart og bliver fortrolige med vejen til og fra skole. Derfor følger vi børnene på vej, når de har været på ”morgenfritter”, og henter dem igen efter skole. Det gør vi, indtil vi er sikre på, at de er trygge.

 

Hvad laver vi i BFO'en?

BFO´en har masser af sjove aktiviteter både indenfor og udenfor. 

Eksempler på indendørs aktiviteter:

 • værksted
 • dukkekrog
 • aktivitetsrum
 • puderum
 • playstation / xbox 
 • bordtennis

Vi vurderer jævnligt aktivitetsmulighederne samt sørger for, at der er en rimelig balance mellem de mange beskæftigelsesområder både for piger og drenge. Børnene skal både have mulighed for at lege alene og i små eller store grupper.

For at tilgodese børnenes udviklingsbehov og mulighed for succes, kan der være aktiviteter, der kun er for nogle børn. Børn uanset alder har forskellige behov, interesser og kompetencer, og dette tager vi løbende højde for.

Eksempler på udendørs aktiviteter:

 • Boldbane hvor der kan spilles hockey, basketball, fodbold, rundbold m.m.
 • Der er legehuse, sandkasse, klatrestativer og gyngestativ.
 • Der er plantet blommetræer, bærbuske og nøddebuske, som børnene kan spise af om sommeren.
 • Bålplads, soppebassin og dyreløbegård. 
 • BFO´en har høns, kaniner og kanariefugle, som børnene enten kan kæle med eller være med til at passe. Børnene må meget gerne tage grønt/brød med og fodre dyrene.

Derudover tager vi også på ture ud af huset. Det kan en tur i teateret, svømmehallen, biografen mm. 

Gruppeordningen

Beskrivelse af gruppeordningen

I gruppeordningen har vi to spor. Den ene er primært rettet mod elever med Autismespektrumforstyrrelser, den anden er primært rettet mod elever med ADHD.

Vi er en fælles gruppeordning tæt på almen miljøet, med mulighed for at eleverne kan spejle sig og deltage hvor det er muligt og giver mening.

Fælles for sporene gælder, at eleverne har mange af de samme udfordringer og behov. Vi samarbejde på tværs, så vi kan skabe et dynamisk, professionelt pædagogisk miljø, der er udviklende for både elever og personale. Et miljø hvor vi kan tage udgangspunkt i den enkelte elev. Hvor vi kan danne små læringsfællesskaber, der tager udgangspunkt i elevernes mulighed for læring og trivsel.

Vi har elever fra 0.- 9. klasse. Grupperne rummer typisk 8-10 elever og sammensættes efter elevernes klassetrin, funktionsniveau og specifikke vanskeligheder.

Til hver gruppe er der i gennemsnit tilknyttet 2,5 voksen pr lektion. Personalegruppen består af både lærere og pædagoger, der samarbejder tæt om børnenes sociale og faglige udvikling. Kendetegnende for et teams sammensætning, er, at der i indskolingen er en overvejende vægt af pædagoger og i udskolingen er der en overvejende vægt af lærere. Der er personale omkring eleverne hele skoledagen inklusiv i pauserne.

Vi er et skoletilbud, hvor eleverne har samme fag og antal timer som almenskolen.
Hvert team har udarbejdet en forældrefolder hvor der kan læses mere om den enkelte gruppe.

G0
G1
G2
G3
AD1
AD2
AD3
AD5
UG

 

Beskrivelse af Gruppeordningens Fritidstilbud

Fra 0.-5. klasse har vi et fritidstilbud til gruppeordningens elever. Tilbuddet er åben til kl. 15.45 alle hverdage.

Flere af vores elever benytter fritidstilbuddene i almenområdet i egne distrikter, hvilket vi tilskynder til, når det er muligt.

Fritidstilbuddet holder til i gruppeordningens lokaler i underetagen, hvor børnene efter endt skoledag tilbydes aktiviteter sammen med de øvrige børn fra gruppeordningens 0.-5. klassetrin.
Vi laver ex. mad, bygger lego, spiller brætspil eller leg og bevægelse i hallen.
Klubtilbuddet tilskynder at tilgodese børnenes individuelle behov om en varieret eftermiddag.

Der er tilbud om pasning i 4 ferieuger om året. Disse uger vil være bemandet af fast personale, med undtagelse af den sidste uge i sommerferien, hvor der vil være vikardækning for at understøtte pædagogernes deltagelse i årsplanlægningen.

 

Klubben er åben i følgende ferieuger:

❖ Efterårsferien, uge 42
❖ Vinterferien, uge 7
❖ Sommerferien, uge 27 og 32
❖ Åbningstiden i ferien er kl. 7.45-15.45

Forældrefolder for Fritidstilbuddet

 

Samarbejdet mellem almenmiljøet og specialmiljøet

Gruppeordningen har den særlige styrke, at være en del af almenskolen, og det er vigtigt, at eleverne føler, at Hedegårdsskolen er deres skole. Vi skaber derfor mulighed for, at vores elever kan spejle sig i det almene miljø og i det omfang det er muligt, deltage i de almene fællesskaber og traditioner.

Alle gruppeordningsteams tilstræber at planlægge og gennemføre undervisningsforløb for udvalgte elever eller gruppen sammen med teams fra almenskolen mindst to gange årligt.

Samarbejdet mellem almenmiljøet og specialmiljøet handler også om, at medarbejdere på tværs har mulighed for at vidensdele og erfaringsudveksle. I specialgrupperne stiller vi os til rådighed, hvis der er opgaver i almen, der kræver særlig specialpædagogisk viden. Og almenmiljøet stiller sig til rådighed, når vi har elever, der er klar til at få en tættere tilknytning til almenmiljøet.

I gruppeordningen sætter vi mål for den enkelte elevs tilknytning til almenmiljøet og de almene fællesskaber. Ser vi, at der er potentiale for tilbageslusning, opstarter vi et samarbejde mellem forældre, relevante medarbejdere og pædagogiske ledere, så der skabes et godt fundament for tilbageslusningsarbejdet.

Vi har de sidste år lavet tiltag omkring tilknytningen til almen, og har fået erfaring med, at der er god effekt i forhold til samarbejdet mellem almen- og specialområdet, når vi ændrer på gruppernes fysiske beliggenhed.

 

Gruppeordningens målgruppe

Gruppeordningen er et tilbud for børn med psykiske udviklingsforstyrrelser; autismespektrumforstyrrelser/ADHD.

Eleverne befinder sig som udgangspunkt kognitivt inden for normalområdet og har typisk udfordringer i forhold til social kontakt og interaktion/opmærksomhed og koncentration.

Fælles for elevgruppen er, at de som oftest har vanskeligheder indenfor de eksekutive funktioner, socialt samspil, forståelse af verbal og nonverbal kommunikation og forestillingsevnen. Gruppeordningens elever har derfor behov for specialpædagogisk bistand og en særlig tilrettelagt undervisning, som rækker ud over hvad almenskolen kan tilbyde. Mange elever har en problematisk skolehistorie med sig fra folkeskolen, hvor de ofte har haft en oplevelse af at være holdt ude og følt sig misforstået. Nogle har reageret ved at trække sig fra fællesskabet og andre har haft udadreagerende adfærd i pressede situationer, hvor rammerne ikke har kunnet tage tilstrækkeligt hensyn til deres behov for overskuelighed og støtte.

Som forældre til børn indenfor denne målgruppe kan man hente nyttig viden hos foreningerne:

Center for Autisme
Landsforeningen Autisme
ADHD-foreningen

 

Mål

Vores mål er:

● at give vores elever et trygt og godt skole- og børneliv med mulighed for faglig, social og personlig udvikling.
● at eleverne udvikler personlige og faglige kompetencer, der understøtter dem i at kunne indgå i fællesskaber i deres skole og uddannelsestid – for at give dem de bedste muligheder for at blive livsduelige voksne og unge, der kan tage ansvar i eget liv.
● at eleverne får selvindsigt og bliver i stand til at bruge tillærte strategier og værktøjer, så de bliver så selvstændige som muligt.
● at eleverne tager folkeskolens afgangseksamen og tilhørende 9.-klasseprøver.
● at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab med mulighed for aktiv deltagelse

 

Læringsmiljø, pædagogik og metodik

For at understøtte udfoldelsen af elevernes potentiale har vi brug for at anlægge et dobbelt mestringsperspektiv på vores professionelle praksis, så vi både medtænker det faglige og det specialpædagogiske. Alle vores elever har særlige behov, som vi via dette ”dobbelte mestringsperspektiv” søger at imødekomme i vores tilrettelæggelse af vores læringsmiljøer.

Eleverne tilbydes et læringsmiljø i mindre rammer, hvor der er flere voksne og færre elever end i det almene tilbud. De bliver mødt af et mindre miljø, hvor der er plads til den enkelte, med mulighed for at deltage og bidrage i undervisningen. Der skabes rum for faglig og social trivsel, hvor den enkelte kan få oplevelser og erfaringer med at være en del af et meningsfuldt fællesskab.Vi arbejder ud fra pædagogik, der baserer sig på den anerkendende, systemiske tilgang og neuropædagogisk viden. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev og metoder/strategier m.v. tilpasses herefter, og er i tråd med Ballerup kommunes børne– og unge strategi

Vi arbejder med autismepædagogik, og en pædagogik der tager højde for opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. I undervisningen er vi inspirerede af “De utrolige år” og af den pædagogiske metode TEACCH, hvor læringsmiljøet indrettes på en sådan måde, at eleverne kan skærmes fra forstyrrende sanseindtryk.
Vi har indrettet vores lokaler med et fællesbord og individuelle arbejdspladser, samt et ekstra grupperum. Strukturen er tydelig og visuel, og vi arbejder med tidsstyring og i sekvenser. Vi arbejder anerkendende, med positiv respons og opmuntring, med feedforward/feedback, stilladsering i nødvendig grad, eksempelvis piktogrammer og andre visuelle eller auditive hjælpemidler.

   

Vi arbejder med narrative fortællinger, sociale historier, og tegneseriesamtaler når nødvendigt. I de yngste grupper er KAT-kassen et vigtigt værktøj i arbejdet med de kognitive processer og koblingen af følelser, tanker og krop.

I vores pædagogik lægger vi vægt på at strukturere dagligdagen både for gruppen og for den enkelte. Vi tilstræber at skabe situationer, der fører eleverne mod et bevidst fællesskab og udvikling af faglige og sociale kompetencer.

Vi underviser eleverne individuelt og i grupper og har individuelle samtaler med eleverne for at give den enkelte elev en forståelse af eget handicap og derigennem sikre en højere grad af selvindsigt.

Læs mere om TEACH her: TEACCH® Autism Program

Læs mere om De utrolige år her: De Utrolige År® programmet hos Center for ADHD

Læs mere om KAT-kassen her: Cat-kit

 

I gruppeordningen tilgodeser vi det enkelte barn, ved at:

● møde børnene individuelt, med fokus på deres ressourcer og udviklingspotentialer, men også med øje for sårbarheder og sanseforstyrrelser -og med en viden om at udvikling tager tid.
● sætte faglige, sociale og personlige mål for og med børnene inden for nærmeste udviklingszone.
● arbejde med fællesskaber og venskaber i de små grupper og på tværs i gruppeordningen, med pause- og læringssituationer hvor dette er muligt. Vi ved at det skaber glæde for børnene. Vi hjælper børnene med at lære at lære og lære at lege.
● se uhensigtsmæssig adfærd, som et udtryk for, at børnene har brug for at vi ser, at der er noget de ikke magter, og at vi har ramt forbi zonen for nærmeste udvikling.
● tænke, at børnene gør det rigtige, hvis de kan.

 

Praksis

Vi arbejder altid med en genkendelig struktur, hvor vi forbereder eleverne grundigt. Vi anvender specialpædagogiske værktøjer tilpasset den enkelte elev og gruppe.

   

Vi benytter vi os af de 10 H’er, der skaber mening og forudsigelighed for eleverne. Se nedenstående, der også kan hentes som App til de ældre elever.

De 10 H'er i App Store

De 10 H'er

Eleverne forberedes på hvad de skal arbejde med, hvor, hvor længe og med hvem. Vi tilrettelægger undervisningen så instruktion og lærerfortællinger er så korte og præcise som muligt og undervisningsformen varieres, så der er skift i aktiviteter og mulighed for pauser i løbet af en lektion.

Vi arbejder med visualisering og pictogrammer, som vi løbende tilpasser gruppen og den enkelte. I takt med at eleverne bliver ældre, udvikler sig og får strategier vil denne stilladsering og visualisering tilpasses.

I teamene udarbejder vi ugeplaner, der tager hensyn til hver enkelt elevs behov for struktur og forberedelse i den fælles plan.

Vi arbejder med synlig læring for de fælles og individuelle faglige, sociale og personlige mål. Vi dokumenterer læringen og evaluerer med elever og forældre løbende - og i teamene på vores teammøder.

 

Handleplaner

I gruppeordningen arbejder vi med handleplaner. Handleplanen er et fortløbende dynamisk arbejdsredskab, som personalet arbejder kontinuerligt i på teammøder, med fokus på elevernes læring fagligt, personligt og socialt. PPR giver sparring i denne proces.

Handleplanen giver et billede af hvordan vi arbejder med mål, tiltag og effekt og hvordan eleven udvikler sig i gruppeordningen og indeholder overvejelser omkring elevens muligheder for deltagelse i almenmiljøet, samt et elevinterview hvor barnets stemme sikres. Der udarbejdes mål på baggrund af interviewet, så elevens stemme får betydning for tilrettelæggelsen af læringsmiljøet.

Selve handleplansdelen indeholder mål, tiltag, effekt og evaluering i forhold til det faglige, det sociale og det personlige perspektiv.

Vi har et tæt og udvidet skole/hjem samarbejde omkring elevens læring, trivsel og udvikling, og er i løbende dialog med forældre og andre samarbejdspartnere i denne sammenhæng. Vi samarbejder med PPR og kan her søge sparring, vejledning og rådgivning hos et tværfagligt team af psykologer, pædagogiske vejledere, fysioterapeuter og logopæder.

 

Kompetenceudvikling

I gruppeordningen tilstræber vi os på at uddanne medarbejdere bedst muligt med kurser hos specialister indenfor vores område.
Personalet får grundkurser i autisme og adhd
Lige nu er det MOLIS og Sputnik Skolerne, hvis kurser vi benytter.
Vi bruger Molis’ kursuscenters uddannelse: “Autismespecialisering”

Kompetenceløft tæt på praksis :

På teammøderne hvor leder og psykolog deltager, drøftes handleplanerne omkring de enkelte elever mhp at fokusere på indsatser, der understøtter deres læring fagligt og socialt.

Molis
Kursuscenter Sputnik

Modtagerklasser

For yderligere information vedrørende modtagerklasser, kontakt venligst koordinator Ole Korsgaard Andreasen, tlf. 2026 0385/mail olex1300@skoledrev.dk

Praktikanter

På Hedegårdsskolen tager vi gerne lærerstuderende i praktik.

Du kan læse mere om, hvordan det er at være i praktik på skolen her på siden. Vi har også samlet informationerne i denne folder. 

 

Velkomstfolder til lærerstuderende på Hedegårdsskolen

Uddannelsesplan for praktikanter i BFO maglegården

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Hedegårdsskolen

 

Introduktion

Hedegårdsskolen har i mange år fungeret som praktikskole for lærerstuderende. Vi ser det som en vigtig opgave at bidrage til, at du som lærerstuderende får så gode forudsætninger som muligt for at udfylde rollen som lærer. Vores fornemste opgave er at give dig som lærerstuderende mulighed for at få prøvet din læring fra professionshøjskolen af i praksis.

I Hedegårdsskolens uddannelsesplan som er tilgængelig her på siden, kan du læse om målene for vores praktik og om de gensidige forventninger, vi har til hinanden i en praktik på Hedegårdsskolen. Denne folder indeholder praktisk info samt Hedegårdsskolens praktikpolitik.

 

Hedegårdsskolens praktikpolitik

Praktik er et fag i læreruddannelsen, som alle afsluttes med en kompetencemålsprøve, hvor både en af skolens praktiklærere og en aflæreruddannelsens undervisere deltager som eksaminatorer.

Dine mål i praktikken er, at du alene- og i samarbejde med andre:

 • planlægger (skriftligt) og gennemfører undervisning
 • varetager andre læreropgaver
 • reflekterer over og begrunder faglige og pædagogiske tiltag
 • indgår i skolens daglige virksomhed

For at dette kan lykkes, har vi en række forventninger til dig.

 

Forventninger til dit engagement

Vi forventer:

 • at du har gjort dig tanker om, hvorfor du vil være lærer
 • at du har sat dig ind i kompetencemålene for den konkrete praktikperiode
 • at du har overvejet og formuleret i praktikplanen og/eller skriftligt til praktiklæreren, hvilke ønsker og udfordringer, du gerne vil have indfriet i praktikperioden
 • at du forholder dig interesseret, spørgende og undersøgende til det pædagogiske arbejde
 • at du overholder aftaler
 • at du tjekker din UCC-mail dagligt
 • at du mens du er i praktik dagligt tjekker Personaleintra / Aula
 • at du overholder regler omkring syge- og raskmelding til skolens kontor
 • at du overholder tavshedspligten
 • at du tager ansvar for din praktik
 • at du er bevidst om din rolle som professionel voksen
 • at du gør brug af praktiklærer/praktikvejleder, når du har brug for det
 • at du forventer, at praktikperioden er et fuldtidsarbejde.

 

Forventninger til din forberedelse

Vi forventer:

 • at du i god tid aftaler møde med praktiklærerne inden praktikstart
 • at du har overvejet praktikkens indhold - i forhold til klassens årsplan
 • at du i god tid afleverer din undervisningsplan til praktiklæreren
 • at du er forberedt til møder og undervisning
 • at du forbereder dig til vejledningstimerne og i samarbejde med praktiklæreren laver dagsorden til disse
 • at du er fleksibel og samarbejdsvillig i samarbejdet med din praktikgruppe
 • ved praktik i grupper, at du er villig til at fordele undervisningen imellem jer
 • ved praktik i grupper, at du superviserer/evaluerer med dine medstuderende

 

Din deltagelse i skolens hverdag

Vi forventer:

 • at du er til stede ca. 32 timer ugentligt på skolen
 • at du ud over undervisningen deltager i møder, (f.eks. forældremøder, lærermøder, afdelingsmøder, teammøder, fagteammøder mm.)
 • at du deltager i skole/hjem samarbejde
 • at du deltager i gang- og gårdvagter

 

Undervisningsplan

Vi forventer, at du udarbejder en overordnet undervisningsplan, som sendes til praktiklæreren inden praktikstart.

Undervisningsplanen skal indeholde:

 • formål/mål
 • undervisningsindhold/forløbsbeskrivelse
 • differentieringsovervejelser
 • overvejelser/refleksioner over de givne CKF´er i relation til dit undervisningsforløb
 • forskellige evalueringsmetoder

 

Vejledningstimer

Vi forventer:

 • at du inden gennemførelsen af undervisningen, aftaler med praktiklæreren, hvilke fokusområder, du ønskes observeret på. Disse fokusområder danner grundlag for dagsordenen til vejledningstimerne
 • at du som studerende/praktikgruppe i samarbejde med praktiklæreren er ansvarlig for at udarbejde dagsordenen til hver vejledningstime.

Vejledningstimerne er konkret vejledning til dig/praktikgruppen. Det er en struktureret samtale med fast dagsorden. Det er her, hvor man reflekterer og efterbehandler planlagt og gennemført undervisning.

 

Rollemodel

Du skal tage højde for, at du er rollemodel for eleverne.

Vi forventer:

 • at du møder til tiden, er klar når timen begynder, og ikke forlader klassen før timen er slut
 • at du er opmærksom på dit sprog og tænker over, hvordan du taler
 • at du har en passende påklædning og hygiejne
 • at du følger Hedegårdsskolens regelsæt både skrevne som uskrevne regler

 

Det kan du forvente af Hedegårdsskolen

 • Du får på velkomstdagen udleveret velkomstfolder og andre praktiske informationer om skolen, får en rundvisning samt møder din praktiklærer
 • Vi indhenter børne- og straffeattest efter dit samtykke på velkomstdagen
 • Du kan kopiere til din undervisning
 • Du har mulighed for materialelån fra f.eks. Pædagogisk Central og Center for Undervisningsmidler
 • Du kan få lånenummer til skolens læringscenter ved henvendelse til bibliotekarerne
 • Praktikkoordinator/praktikvejleder/praktikansvarlig er altid parat til at hjælpe dig med stort og småt
 • Du vil føle dig velkommen og hurtigt blive integreret på skolen
 • Praktikforløbet afsluttes med et evalueringsmøde, hvor praktikkoordinatoren/praktikvejlederen gerne modtager ris og ros - samt gode ideer til forbedring

 

Kontaktpersoner

Praktikansvarlig Afdelingsleder
Dan Kjellman
Mail: dakj@balk.dk

Praktikkoordinator og praktikvejleder
Nathali Munch
Mail: nath0109@skoledrev.dk