Om skolen

Profil

Hedegårdsskolen er en kommunal folkeskole med elever fra 0. kl. til 9. klasse. Skolen har cirka 650 elever, der er fordelt på tre spor. Det betyder, at der typisk er tre klasser pr. årgang.

Hedegårdsskolen er placeret i kommunens sydlige del. Skoledistriktet omfatter området syd for Ballerup Boulevard og øst for Hold-an Vej samt Birkegården/Brøndgård kvarteret.

Skolens fritidsordning (BFO) hedder Magleparken og Nordlyset. De ligger begge tæt ved skolen.

 

Vores vision 

Ballerup Kommune har en fælles vision for skoleområdet, der hedder "Skole med Vilje - En højtpræsterende og skabende skole". 

Visionen gælder for alle skoler i Ballerup og beskriver, hvordan Ballerup Kommune ønsker, skolen ser ud i 2020.

De tre overordnede mål for skolerne i Ballerup Kommune er:

 • Alle lærer optimalt
 • Alle skaber fællesskaber
 • Skolen mestrer fornyelse

Læs mere om visionen "Skole med vilje" her

 

Vores målsætning

Hedegårdsskolens vigtigste opgave er at tilrettelægge dagligdagen, så elevernes evner udvikles bedst muligt. Arbejdet skal foregå således, at såvel elever som medarbejdere føler glæde og tryghed ved at indgå i skolens fællesskab.

Hedegårdsskolens opgave er, i samarbejde med eleverne og forældrene, at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige, demokratiske, sociale- og kulturelle udvikling. Der sættes mål og evalueres i dialog.
 
Det daglige arbejde tager sit udgangspunkt i udviklingen af "det hele sociale menneske" således, at alle forstår det værdifulde i det at lære og være sammen uanset forskelle i evner, udvikling, køn, alder, opvækstvilkår og kulturbaggrund.
 
Undervisningen lægger vægt på såvel det boglige som det praktisk/musiske element således, at alle får mulighed for at udfordre sig selv og hinanden.
 
Skole/hjem-samarbejdet prioriteres højt. Forældre og skolen søger at skabe gensidig respekt, forståelse, tillid og opnå erkendelse af fælles ansvar for elevernes udvikling og skolegang.
 
Den enkelte elev skal have de bedste vilkår/betingelser for at udvikle sig for aktivt sammen med andre at arbejde for ændringer og forbedringer. Herved opnår eleven større selvtillid, kan tage ansvar for sig selv og medansvar for sine omgivelser.
 
Hedegårdsskolen ønsker aktivt at indgå i forsøgs- og udviklingsarbejde for at skabe en dynamisk skole. Herved skabes et bredere erfaringsgrundlag, som kan sikre eleverne større muligheder i et fremtidigt samfund.

 

Ballerup Kommunes idrætsskole

Hedegårdsskolen er Ballerups idrætsskole, og vi har et tæt samarbejde med Team Danmark. 

Ballerup Kommune, Team Danmark og Hedegårdsskolen samarbejder om idrætsklasserne på Hedegårdsskolen. Så hvis du har ambitioner om at blive eliteidrætsudøver og vil kombinere skole med ambitiøs og kvalificeret træning, kan du blive en del af Hedegårdsskolens idrætsklasse.

Hedegårdsskolen har gode træningsmuligheder, da vi ligger tæt på en masse gode sportsfaciliteter: Ballerup Super Arena, Ballerup Atletik stadion, East Kilbride Badet og fodboldbanen Top Danmark Hallen.

Skolen har også selv en stor hal med et styrketræningslokale med maskiner, som passer til unge idrætsudøvere.  

Læs mere om vores idrætsklasserne her.

 

Særlige kompetencer på skolen

Ballerup Kommune har samlet en række særlige kompetencer på Hedegårdsskolen.

Det betyder bl.a., at vi har tilbud, der er målrettet børn med særlige behov i kommunen.

Vi har såkaldte gruppeordninger for elever med ADHD og autisme. 

Derudover har vi også modtageklasser, der er målrettet børn, som er flyttet til Danmark og ikke taler dansk. Det kan både være flygtninge og tilflyttere fra andre lande.

Værdier

Hedegårdsskolen har et værdigrundlag, som består af tre værdier, der gælder for skolen:

Anerkendelse

Vi lægger vægt på ligeværd, respekt og forståelse i samvær med hinanden – børn som voksne. De voksne anerkender ved at se, høre og forstå barnet, og vi engagerer os i at støtte barnet i dets videre positive udvikling.Vi ønsker at fremme barnets personlige vækst og identitet ved at skabe gode relationer og trygge rammer for det sociale samspil.
  
Det betyder: 

 • at vi taler pænt til hinanden
 • at vi anerkender hinandens forskellighed
 • at vi er lyttende
 • at vi behandler børn forskelligt, da børn er forskellige
 • at vi er opmærksomme på barnets sociale og kulturelle baggrund
 • at vi ser det enkelte barn som en del af gruppen og arbejder for det
 • at vi stiller krav til børnene og/eller børnegruppen

 

Sammenhold, holdånd og fællesskabsfølelse

Hedegårdsskolen skal være et rart og trygt sted for både børn og voksne.

For barnet opleves fællesskabsfølelsen størst i forhold til gruppen/klassen. Det er vigtigt, at barnet føler sig som en betydningsfuld del af gruppen/klassen. Men det er lige så vigtigt i et anerkendende miljø at føle fællesskab og sammenhold i forhold til hele skolen/institutionen. Derfor lægger vi vægt på, at alle passer på hinanden, og at det er naturligt, at større elever drager omsorg for mindre elever.
Enhver er en del af fællesskabet, og ingen skal føle sig udenfor. Det betyder, at alle – børn som voksne - har ansvar for trivslen og fællesskabsfølelsen på skolen. Vi ”spiller” alle på samme hold.

Det betyder:

 • at vi som lærere og pædagoger arbejder for et godt socialt miljø i gruppen/klassen.
 • at alle skal føle sig som en del af fællesskabet
 • at vi reagerer overfor grimt sprog og dårlig adfærd
 • at de voksne er tydelige og rummelige
 • at vi har en lokal inklusionshandleplan, og at vi arbejder efter denne
 • at forældre har et medansvar for inklusion og fælleskabsfølelse for hele klassen/gruppen

 

Åbenhed, tillid og tryghed

Vi er åbne over for nye udfordringer, ideer og tiltag. Vi har sammen lyst til at udvikle os fagligt og menneskeligt. Vi værdsætter og gør brug af hinandens kompetencer.
Vi søger at skabe en tryg og glad hverdag for børn og voksne i en tillidsfuld atmosfære.

Det betyder:

 • at vi lytter til hinanden
 • at vi har fælles projekter
 • at vi har et fælles værdiregelsæt

Politikker

På Hedegårdsskolen har vi en række principper og politikker, som hjælper både elever og medarbejdere med at få en god hverdag på skolen.

Da det er Skolebestyrelsen, der vedtager vores politikker og principper, har vi samlet dem under vores øvrige information om Skolebestyrelsen.

Politikker og principper på Hedegårdsskolen

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær

Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:

 • sygdom
 • funktionsnedsættelse
 • udredning
 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse
 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 
 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie

Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage.
 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket
 • Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 
 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær

De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis eleven har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal

Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis eleven har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal

Hvis eleven har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020

Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 

Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information

Du kan få mere information om de nye fraværsregler her:

BFO - Fritidsordning

BFO'en er for elever 0. klasse til og med 3. klasse.

BFO'en er en del af skolen og medarbejderne i BFO`en deltager bla. i skolens 0.klasser samt i de øvrige indskolingsklasser i en del af undervisningstiden. 

Vi samarbejder med lærerne om børnenes læring, udvikling og trivsel, og sammen skaber vi fællesskab, sammenhæng og variation i barnets hverdag.

BFO Hedegårdsskolen består af to afdelinger, der er placeret i selvstændige bygninger nær skolen. Afdelingerne hedder Nordlys og Maglegården, og de ligger begge to i Magleparken.

 

Vores børnesyn

I BFO´en arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn.

 • Barnets selvværdsfølelse skal udviklesm og styrkes
 • Barnets sociale forståelse og anerkendelse af forskellighed skal udvikles
 • Barnets dannelse af venskab skal fremmes og respekteres
 • Barnet skal opleve en høj grad af indflydelse og ansvar, både for sig selv og fællesskabet
 • Barnet skal opleve en høj grad af indflydelse på sin egen dagligdag. Det vil bl.a. sige inddrages på demokratisk vis i planlægning
 • Barnet skal have mulighed for at knytte sig til en af de voksne i BFO´en.

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune

 

Den første tid i BFO'en

Når de kommende 0.klasseselever starter 1. maj, starter der samtidigt en hel ny periode i barnets liv.

Vi vil gerne være med til at gøre denne periode til noget positivt og minderigt.

Allerførst skal børnene lige vænne sig til, hvor de usynlige grænser er i BFO´en, da der pludselig ikke er en låge til at afgrænse institutionen. Det oplever vi dog altid er nemt for børnene at lære.

Vi bruger en del af den første tid på at lære hinanden at kende, både børn/voksne, men også børn/børn. Dette kan være gennem forskellige aktiviteter. Dem laver vi som regel om formiddagen, og det er derfor vigtigt, at børnene senest møder kl. 9:30.

Når skolen starter, gør vi meget ud af, at børnene får en tryg skolestart og bliver fortrolige med vejen til og fra skole. Derfor følger vi børnene på vej, når de har været på ”morgenfritter”, og henter dem igen efter skole. Det gør vi, indtil vi er sikre på, at de er trygge.

 

Hvad laver vi i BFO'en?

BFO´en har masser af sjove aktiviteter både indenfor og udenfor. 

Eksempler på indendørs aktiviteter:

 • værksted
 • dukkekrog
 • aktivitetsrum
 • puderum
 • playstation / xbox 
 • bordtennis

Vi vurderer jævnligt aktivitetsmulighederne samt sørger for, at der er en rimelig balance mellem de mange beskæftigelsesområder både for piger og drenge. Børnene skal både have mulighed for at lege alene og i små eller store grupper.

For at tilgodese børnenes udviklingsbehov og mulighed for succes, kan der være aktiviteter, der kun er for nogle børn. Børn uanset alder har forskellige behov, interesser og kompetencer, og dette tager vi løbende højde for.

Eksempler på udendørs aktiviteter:

 • Boldbane hvor der kan spilles hockey, basketball, fodbold, rundbold m.m.
 • Der er legehuse, sandkasse, klatrestativer og gyngestativ.
 • Der er plantet blommetræer, bærbuske og nøddebuske, som børnene kan spise af om sommeren.
 • Bålplads, soppebassin og dyreløbegård. 
 • BFO´en har høns, kaniner og kanariefugle, som børnene enten kan kæle med eller være med til at passe. Børnene må meget gerne tage grønt/brød med og fodre dyrene.

Derudover tager vi også på ture ud af huset. Det kan en tur i teateret, svømmehallen, biografen mm. 

Tilbud til elever med ADHD

Hedegårdsskolen har to såkaldte gruppeordninger. Det er undervisningstilbud, som er tilpasset elever med særlige behov.

Det ene af vores tilbud er målrettet elever med ADHD.

 

Gruppeordningen for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD)

Hedegårdsskolens ADHD klasser er et kombineret undervisnings- og specialpædagogisk tilbud til normaltbegavede elever med opmærksomhedsforstyrrelser, indlærings- koncentrations og adfærdsproblematikker. 

I ADHD afdelingen er der fire klasser for elever med ADHD eller tilgrænsende vanskeligheder. Afdelingen er placeret på en folkeskole i Ballerup. I øjeblikket er der 26 elever fordelt på fire grupper.

Skoletilbuddet dækker fra indskolingen til 10. klasse og alle elever uanset formelt klassetrin, som alle følger Ballerup Kommunes minimumstimefordelingsplan.

ADHD afdelingen har et tæt samarbejde med repræsentanter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Ballerup; en psykolog, som deltager i arbejdet med børnene, samarbejder med forældrene og superviserer personalet, samt en talepædagog og en fysioterapeut, som også begge indgår i det daglige arbejde. Alle ansatte i afdelingen er uddannede pædagoger eller lærere og normeringen er to personaler til hver gruppe, hvor der tilstræbes at begge faggrupper er dækket.

 

ADHD klassernes pædagogik, struktur og indhold

Personalet arbejder struktureret og forudsigeligt i alle sammenhænge.

Især i de yngste klasser benyttes piktogrammer som hjælpemiddel, både for hele klassen, men også for den enkelte elev. Piktogrammerne bruges til at understøtte de forklaringer, som klassen eller den enkelte elev modtager og gør, at eleverne visuelt kan orientere sig i forhold til undervisningen og dagens øvrige aktiviteter. Personalet arbejder med en konsekvent pædagogik, der er tydelige og præcise i vores kommunikation med eleverne.  

Tilbud til elever med autisme

Skolen tilbyder en såkaldt gruppeordning for elever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autisme spektret.

Tilbuddet ser sådan ud:

Undervisningsdelen

Hedegårdsskolen har tre gruppeordninger for elever med kontaktforstyrrelser indenfor det autistiske spektrum. Eleverne har typisk særlige vanskeligheder indenfor: kontakt, trivsel forestillingsevne og leg samt social adfærd, nogle elever har derudover også specifikke faglige vanskeligheder. Eleverne vil typisk have brug for ro og forudsigelighed og er meget sårbare overfor forstyrrende og urolig adfærd.

Det er en forudsætning at eleverne kan modtage undervisning i en gruppe. Der tilbydes undervisning i alle folkeskolens fagområder. Der arbejdes hen imod, at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøve/udvidede afgangsprøve.

Klasserne sammensættes efter elevernes klassetrin/alder, funktionsniveau og individuelle kompetencer. Klasseværelserne er indrettet således, at der er fællesbord til fælles instruktion og arbejde i mindre grupper. Derudover er der en arbejdsplads til hver enkelt elev, hvor der er den fornødne struktur og ro til at arbejde individuelt. Til hvert klasselokale er der tilknyttet et mindre pauselokale.

I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og udviklingsmuligheder samt udviklingstempo. Dele af undervisningen kan være fælles, men der lægges stor vægt på, at tilrettelægge undervisningen således, at den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine faglige og sociale kompetencer.

Der kan for enkelte elever være mulighed for, at være tilknyttet normalklasse i enkelte fag, hvis skolens personale og forældre skønner, at det kan være hensigtsmæssigt for elevens udvikling.

Til gruppeordningerne er der tilknyttet både lærere og pædagoger. Der er som minimum 2 voksne til stede i klassen i timerne, og der er altid en voksen i pauserne.

Vi har et udvidet forældresamarbejde, hvor der lægges vægt på en positiv og frugtbar dialog omkring det enkelte barn – også ved hjælp af netværksmøder.

Til gruppeordningerne er der også tilknyttet: Psykolog, U&U vejleder, talepædagog og motorikkonsulent.

Grupperne er en fysisk del af det almene skolemiljø, så eleverne kan have daglig kontakt med Hedegårdsskolens øvrige elever.

Gruppeordningerne følger årets gang på skolen: Uger med fleksibel planlægning, motionsdag, trivselsdag, elevsamtaledage, alternativ idrætsdag – men i deres egne klasser og med egne lærere og pædagoger.

Til gruppeordningerne er der tilknyttet et dagligt fritidstilbud om eftermiddagen for de yngste elever. Der vil desuden være mulighed for delvis pasning i skoleferierne. For de ældste elever tilbydes 2 klubeftermiddage om ugen.

Fritidsdelen

Gruppeordningens klub / fritidstilbud har til hensigt, at styrke elevernes sociale udvikling, samt udvikle venskaber og relationer eleverne imellem gennem samvær om forskellige kreative og fysiske aktiviteter.

Klubben / fritidstilbuddet består dels af et dagligt tilbud for de yngre elever ( 0.-5. kl ) fra skoletids ophør til 16.00 og et klubtilbud til de ældste elever 2 dage om ugen (kan varieres alt efter elevgruppen). Tilbuddene gælder på skoledage.

Men for de yngste elever vil der være mulighed for pasning i nogle skoleferier. Det er første og sidste uge af sommerferien, efterårsferien og vinterferien.  Eleverne skal tilmeldes ferieåbningerne, det sker via personalet.

Klub/fritidstilbuddet arbejder i et lille overskueligt og genkendeligt miljø, hvor der er forståelse og opmærksomhed omkring det enkelte barns særlige forudsætninger og behov.

Der tilrettelægges et ugeskema, således at strukturen holdes og ingen er i tvivl om, hvad der skal ske den pågældende dag. Dog er skemaet fleksibelt alt efter elevernes humør og behov.

Tilbuddet i klubben består af:

 • Leg i hallen
 • Legepladsen
 • Maddage ( eleverne er med til at planlægge og deltage i indkøb og madlavning)
 • Brætspil
 • Filmdage
 • Computer
 • Udendørs leg
 • Bagning
 • Diverse kreative aktiviteter( syning, klippe, smykke, glasmaling )
 • Wii, playstation, x-box, nitendo
 • Socialt samvær

Medarbejderne

Medarbejderne i klub / fritidstilbuddet arbejder også i G- klasserne i skoletiden, hvilket bevirker, at overgangen mellem skole- og fritidstilbud er mere trygt og overskueligt for eleverne.

Medarbejderne holder jævnligt møder for at planlægge indholdet af dagene, samt for at diskutere hensynet til de enkelte børns behov.

Vi vægter elevernes forskelligheder og behov. Derfor deler i klubben op i 2 afdelinger ( store og små) dermed dækkes alles behov.

Medarbejderne har samtaler med psykologen vedr. vejledning og supervision.

Modtagerklasser

Praktikanter

På Hedegårdsskolen tager vi gerne lærerstuderende i praktik.

Du kan læse mere om, hvordan det er at være i praktik på skolen her på siden. Vi har også samlet informationerne i denne folder. 

 

Velkomstfolder til lærerstuderende på Hedegårdsskolen

Uddannelsesplan for praktikanter i BFO maglegården

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Hedegårdsskolen

 

Introduktion

Hedegårdsskolen har i mange år fungeret som praktikskole for lærerstuderende. Vi ser det som en vigtig opgave at bidrage til, at du som lærerstuderende får så gode forudsætninger som muligt for at udfylde rollen som lærer. Vores fornemste opgave er at give dig som lærerstuderende mulighed for at få prøvet din læring fra professionshøjskolen af i praksis.

I Hedegårdsskolens uddannelsesplan som er tilgængelig her på siden, kan du læse om målene for vores praktik og om de gensidige forventninger, vi har til hinanden i en praktik på Hedegårdsskolen. Denne folder indeholder praktisk info samt Hedegårdsskolens praktikpolitik.

 

Hedegårdsskolens praktikpolitik

Praktik er et fag i læreruddannelsen, som alle afsluttes med en kompetencemålsprøve, hvor både en af skolens praktiklærere og en aflæreruddannelsens undervisere deltager som eksaminatorer.

Dine mål i praktikken er, at du alene- og i samarbejde med andre:

 • planlægger (skriftligt) og gennemfører undervisning
 • varetager andre læreropgaver
 • reflekterer over og begrunder faglige og pædagogiske tiltag
 • indgår i skolens daglige virksomhed

For at dette kan lykkes, har vi en række forventninger til dig.

 

Forventninger til dit engagement

Vi forventer:

 • at du har gjort dig tanker om, hvorfor du vil være lærer
 • at du har sat dig ind i kompetencemålene for den konkrete praktikperiode
 • at du har overvejet og formuleret i praktikplanen og/eller skriftligt til praktiklæreren, hvilke ønsker og udfordringer, du gerne vil have indfriet i praktikperioden
 • at du forholder dig interesseret, spørgende og undersøgende til det pædagogiske arbejde
 • at du overholder aftaler
 • at du tjekker din UCC-mail dagligt
 • at du mens du er i praktik dagligt tjekker Personaleintra / Aula
 • at du overholder regler omkring syge- og raskmelding til skolens kontor
 • at du overholder tavshedspligten
 • at du tager ansvar for din praktik
 • at du er bevidst om din rolle som professionel voksen
 • at du gør brug af praktiklærer/praktikvejleder, når du har brug for det
 • at du forventer, at praktikperioden er et fuldtidsarbejde.

 

Forventninger til din forberedelse

Vi forventer:

 • at du i god tid aftaler møde med praktiklærerne inden praktikstart
 • at du har overvejet praktikkens indhold - i forhold til klassens årsplan
 • at du i god tid afleverer din undervisningsplan til praktiklæreren
 • at du er forberedt til møder og undervisning
 • at du forbereder dig til vejledningstimerne og i samarbejde med praktiklæreren laver dagsorden til disse
 • at du er fleksibel og samarbejdsvillig i samarbejdet med din praktikgruppe
 • ved praktik i grupper, at du er villig til at fordele undervisningen imellem jer
 • ved praktik i grupper, at du superviserer/evaluerer med dine medstuderende

 

Din deltagelse i skolens hverdag

Vi forventer:

 • at du er til stede ca. 32 timer ugentligt på skolen
 • at du ud over undervisningen deltager i møder, (f.eks. forældremøder, lærermøder, afdelingsmøder, teammøder, fagteammøder mm.)
 • at du deltager i skole/hjem samarbejde
 • at du deltager i gang- og gårdvagter

 

Undervisningsplan

Vi forventer, at du udarbejder en overordnet undervisningsplan, som sendes til praktiklæreren inden praktikstart.

Undervisningsplanen skal indeholde:

 • formål/mål
 • undervisningsindhold/forløbsbeskrivelse
 • differentieringsovervejelser
 • overvejelser/refleksioner over de givne CKF´er i relation til dit undervisningsforløb
 • forskellige evalueringsmetoder

 

Vejledningstimer

Vi forventer:

 • at du inden gennemførelsen af undervisningen, aftaler med praktiklæreren, hvilke fokusområder, du ønskes observeret på. Disse fokusområder danner grundlag for dagsordenen til vejledningstimerne
 • at du som studerende/praktikgruppe i samarbejde med praktiklæreren er ansvarlig for at udarbejde dagsordenen til hver vejledningstime.

Vejledningstimerne er konkret vejledning til dig/praktikgruppen. Det er en struktureret samtale med fast dagsorden. Det er her, hvor man reflekterer og efterbehandler planlagt og gennemført undervisning.

 

Rollemodel

Du skal tage højde for, at du er rollemodel for eleverne.

Vi forventer:

 • at du møder til tiden, er klar når timen begynder, og ikke forlader klassen før timen er slut
 • at du er opmærksom på dit sprog og tænker over, hvordan du taler
 • at du har en passende påklædning og hygiejne
 • at du følger Hedegårdsskolens regelsæt både skrevne som uskrevne regler

 

Det kan du forvente af Hedegårdsskolen

 • Du får på velkomstdagen udleveret velkomstfolder og andre praktiske informationer om skolen, får en rundvisning samt møder din praktiklærer
 • Vi indhenter børne- og straffeattest efter dit samtykke på velkomstdagen
 • Du kan kopiere til din undervisning
 • Du har mulighed for materialelån fra f.eks. Pædagogisk Central og Center for Undervisningsmidler
 • Du kan få lånenummer til skolens læringscenter ved henvendelse til bibliotekarerne
 • Praktikkoordinator/praktikvejleder/praktikansvarlig er altid parat til at hjælpe dig med stort og småt
 • Du vil føle dig velkommen og hurtigt blive integreret på skolen
 • Praktikforløbet afsluttes med et evalueringsmøde, hvor praktikkoordinatoren/praktikvejlederen gerne modtager ris og ros - samt gode ideer til forbedring

 

Kontaktpersoner

Praktikansvarlig Afdelingsleder
Dan Kjellman
Mail: dakj@balk.dk

Praktikkoordinator og praktikvejleder
Nathali Munch
Mail: nathalimunch@gmail.com