Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2019-2020

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2019-2020

Referat fra møde mandag d. 19. august 2019

Referat - skolebestyrelsen
Mandag d. 19. august 2019 kl. 17.30 – 20.30

Faste punkter
a.    Godkendelse af referat (1 bilag)
Godkendt

b.    Godkendelse af dagsorden
Punktet med vejledere udgår, i stedet er Princippet om Sorg/Krise handleplan medbragt.

c.    Tekst / input til Skoleporten
Jes har overtaget opgaven

d.    Skoleforum
Grundet sommerferie har det ikke været møde siden sidst.

e.    Elevråd
Der er ved at blive etableret et nyt elevråd.

f.    Meddelelser
Der har været første skoledag, hvor skolen har modtaget 2 nye 0. klasser. 
Centerchefannoncen skal i genopslag, da der ikke har været nok kvalificerede ansøgere. Forventer først stillingen besat pr. 1. no-vember.
Vedtagelse af budgettet for kommunen er udskudt – derfor er bud-gettet ikke i høring endnu.
Opsigelser: En lærer stoppede på HE, for at få job tættere på sin bo-pæl. En ressourcepædagog stoppede endvidere. 
Ansættelser: Der er ansat 2 lærere pr. 1. august. Der skal endvidere være samtaler den 28. august, hvor en rep. fra skolebestyrelsen er velkommen til at deltage.
Borgmesteren kommer på besøg på Hedegårdsskolen onsdag den 28. august. Han besøger skolen fra kl. 8:00 til 12:00 og slutter med frokost.
Affaldssortering: Skolen er forsøgsskole i affaldssortering, hvilket er positivt. 

Beslutningspunkter
1.    Møderække for det nye skoleår (bilag)
Møderækken rettes til og sendes ud til gennemsyn.

2.    Princip for fagfordeling og teamdannelse
Princippet for fagfordeling er godkendt.

3.    Princip for Elevfravær
Skal rettes til, så den passer mere til fritagelsessedlen og evt. nye retningslinjer. 

4.    Parkering
Parkering på parkeringspladsen er et stort kaos om morgenen. 
Der laves en tegning med tydelig antydning af, hvordan vi ønsker bi-lerne skal guides ud og ind. 

5.    Princip: Sorg og Krise handleplan.
Første drøftelse af princippet. Princippet er fra 2007 og skal rent sprogligt opdateres. Evt. inddragelse af psykolog på skolen inden næ-ste behandling. 

Orienteringspunkter
6.    Vejledere
Udgår, da de ikke kunne deltage, deltager på skift ved de kommende møder.

7.    Eventuelt
Orientering om karaktergennemsnittet fra de bundne prøver ved af-gangsprøverne 2019. Herunder drøftelse af eventuelle udsving og va-riationer. 

Drøftelse af om skolen har et princip for hvordan man tilgodeser de dygtigste elever. Det har skolen ikke, men dygtige elever skal tilgo-deses gennem undervisningsdifferentiering jf. folkeskoleloven. I sær-lige tilfælde inddrages skolen psykolog mhp. evt. klasseskift til en klasse et niveau over. 

8.    Punkter til næste møde
Opfølgning på reglerne omkring ulovligt fravær. 
Princip om elevfravær.
Princip for Sorg/Krise handleplan
Vejledere: Læsevejledere eller matematikvejledere mm. 
Opfølgning på parkering.
Opfølgning på byggeprojekter

Referent: Merete Brodersen

Referat fra møde onsdag d. 25. september 2019

Referat - skolebestyrelsen
Onsdag d. 25. september 2019 kl. 17.00 – 18.45

 

Faste punkter

Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt – ingen bemærkninger.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Ændringer: Der deltager ingen vejledere. Desuden afventer skolen stadig retningslinjer for reglerne for ulovligt fravær.

Endvidere er feriekalenderen taget med som punkt.

 

c. Tekst / input til Skoleporten

Heidi tager sig af input.

 

d. Skoleforum

Der har ikke været møde siden sidst.

 

e. Elevråd

Til næste skolebestyrelsesmøde er der valgt nogle repræsentanter, der kan deltage i møderne.Det lille elevråd er startet op, og de har god energi. Der kommer til at være omkring 10 møder i løbet af året.

 

f. Meddelelser

Budgettet er forsinket, men det forventes, at der skal laves et høringssvar i starten af oktober.

Afhængig af forslagene i budgettet indkaldes der til et ekstraordinært møde eller klares på mailen.

 

Der er ansat en ny dansklærer til 3. årgang.

 

Der er pt. et stillingsopslag til en stilling som ressourcepædagog.

 

Der er startet en ny psykolog, som skal varetage opgaver på mellemtrinnet, udskoling og gruppeordningerne.

 

Der er ansat en ny centerchef i Ballerup Kommune. Han hedder Per Kensø.

 

Projekt med toiletter påbegyndes i januar måned.

 

Beslutningspunkter

1. Princip for Elevfravær (samles med punkt 3 til næste gang)

 

2. Princip for sorg/krise handleplan

Drøftelse af ændringer.

Det bør fremgå, at det er et princip.

Måske skal princippet drøftes med de psykologer, der er tilknyttet skolen, Henrik og Merete går videre med dette.

Henrik sender lige princippet rundet efter de sidste rettelser er kommet med, men ellers er princippet godkendt.

 

3. Opfølgning på reglerne omkring ulovligt fravær (jf. punkt 1)

 

Orienteringspunkter

 

4. Vejledere (deltager næste gang)

 

5. Opfølgning på parkering

Der er tegnet et forslag som Henrik og Merete går videre med til Vej & Park.

 

6. Opfølgning på byggeprojekter

Der har været et ønske om at lukke af, så PLC bliver mere lukket, men konsekvenserne af dette er, at der kommer problemer med ventilationen, så PLC nok vil blive alt for varmt, så derfor er projektet lige nu sat i bero.

 

I gruppeordningerne er der lavet hovedrengøring. Der er endvidere bestilt en mand, der skal komme og undersøge for fugt, da der er noget der ligner hvidt kalkudtræk.

 

7. Eventuelt

Ferieplanen for 2021/2022: Drøftelse af forslaget. Godkendt.

 

Skole og forældre: Der er kongres i Nyborg, og der er ansøgningsfrist den 30/9. Dem der har lyst til at deltage, skal bare melde sig til. Skolen betaler deltagergebyret mm.

 

Forældrehenvendelse omkring et tyveri. Mikkel Nielsen har været involveret i sagen, så forældrene bedes henvende sig til Mikkel eller Henrik.

 

8. Punkter til næste møde

Princip for elevfravær og reglerne omkring ulovligt fravær.

Vejledere deltager efter et system.

Opfølgning på indeklimaet i gruppeordningerne

 

 

Referent: Merete Brodersen

Referat fra møde tirsdag d. 29. oktober 2019

Referat - skolebestyrelsen
Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 17.30 – 20.30

 

Faste punkter

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Ingen bemærkninger.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Punkt 7 er først. Maria Kloster Jensen fremlægger LKT vejleder funktionen på skolen.

 

c. Tekst / input til Skoleporten

Jes skriver et indlæg til Skoleporten.

 

d. Skoleforum

Der har ikke været møde siden sidst. Der er møde den 5. november.

 

e. Elevråd

Andreas er ny næstformand i elevrådet.

Kirsebærtræerne søgt gennem BAFE er aftalt at skulle i jorden inden frosten.

Kirstine som er AULA-projektmedarbejder vil besøge elevrådet, for at vejlede og undervise eleverne i AULA.

 

f. Meddelelser

Der har været fint besøg på Hedegårdsskolen, da undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye besøgte skolen, da Ballerup Kommune har udmærket sig i, at integrere nydanskere. Besøget gik rigtig godt.

 

Der har været kommunalbestyrelse, og der er givet en anlægningsbevilling til Hedegårdsskolen, da skolekøkkenet skal renoveres. Der er afsat midler til formålet.

 

Beslutningspunkter

1. Princip for elevfravær og reglerne omkring ulovligt fravær

Udsat til næste møde.

 

2. Princip for sorg/krise handleplan

Godkendt. Psykologerne læser den gennem for eventuelle kommentarer.

 

3. Princip for kommunikation

Drøftelse af, hvad man ønsker i et sådant princip. Hvornår og hvordan ønsker både forældre og medarbejdere at kommunikere.

Der bør stå, at AULA er den primære kommunikationsplatform.

Der står lige nu, at den primære kommunikation er mundtlig, det skal rettes til.

Henrik laver et oplæg, der kan drøftes på næste møde.

 

Orienteringspunkter

4. Budget – kommunens

Afventer endnu kommunens endelige budget.

 

5. Aula og den nye hjemmeside – en gennemgang

AULA har nu erstattet intra, og umiddelbart er det meget venligt for forældrene. Skolens medarbejdere har oplevet lidt flere vanskeligheder, hvilket fx er sygemeldinger og vikardækning.

 

Den nye hjemmeside ser godt ud. Forældrebestyrelsen må meget gerne blive fotograferet af skolens fotograf eller få taget et billede hos en fotograf. Billederne skal bruges til den nye hjemmeside.

 

6. Opfølgning på indeklimaet i gruppeordningerne

Der er bestilt en undersøgelse fra en eksternt virksomhed, som vil tage nogle prøver i gruppeordningerne, som skal sendes til videre undersøgelser. Undersøgelserne skulle gerne vise, om der er svampespore eller andet der generer indeklimaet. Tidligere undersøgelser har ikke vist problemer med indeklimaet, men enkelte medarbejdere er generet af klimaet i gruppeordningerne.

 

7. LKT-vejeler (Maria Kloster Jensen præsentere skolens LKT-indsatser)

LKT = Læring, Kontakt og Trivsel.

Præsentation af de forskellige obligatoriske indsatser på skolen samt hvordan LKT-vejledere kan hjælpe i andre situationer.

Drøftelse af, hvordan LKT-funktionen fungerer på skolen samt hvordan man som lærer eller pædagog kan søge sparring eller vejledning.

 

8. Eventuelt

Trafikforhold: Der er kommet en henvendelse til skolebestyrelsen omkring trafikforholdene omkring skolen. Der er en oplevelse af, at der bliver kørt meget stærkt på Magleparken, og at det er farligt for eleverne at krydse vejen. Henvendelsen sendes med øvrige papirer fra tidligere drøftelser omkring trafikforholdene. Henvendelsen sendes til Vej og Park i kommunen.

Der er et ønske om, at der kommer skilte op omkring at der er en skole.

 

Influenza-vaccine: Tilbydes det medarbejderne i Ballerup Kommune. Kommunen tilbyder ikke vaccinen til medarbejderne.

 

9. Punkter til næste møde

Princip for elevfravær.

Princip for kommunikation.

Gennemgang af skolens organisering og forskellige indsatsområder.

Trivselsmålingerne (Social Kapital) for medarbejderne.

Uddannelsesstatistik med socioøkonomisk reference.

 

 

Referent: Merete Brodersen

Referat fra møde Torsdag d. 21. november 2019

Referat - skolebestyrelsen
Torsdag d. 21. september 2019 kl. 17.30 – 20.30

 

Faste punkter

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Punkt 1 og 5 udgår, da skolen mangler retningslinjer og resultater.

 

c. Tekst / input til Skoleporten

Det godkendte referat lægges på hjemmesiden.

 

d. Skoleforum

Generelt er der prioriteret midler til forbedring af indeklimaet.

Der bliver oprettet en klub-afdeling ved Rugvængets skole, der er afsat midler til at prioritere en udvidelse af det lille tilbud, som eksisterer lige nu.

Der skal laves en analyse omkring vikardækningen på skolerne, og om den kan blive bedre. Der skal laves forsøg med, at vikardække med uddannede lærere. Modeller og analyse af disse skal forlægges skoleudvalget ultimo foråret 2020.

Sammenhængende borgerforløb: Orientering om, hvorledes kommunen forsøger at samle indsatser omkring sårbare borgere.

Videndeling omkring principper for god skoledrift – fælles punkter som kan drøftes i Skoleforum, blandt andet vikardækning og badning efter idræt, digital dannelse mm.

Fælleskonference: Drøftelse af muligheden af at alle skolebestyrelser i Ballerup Kommune skal på en fælles konference. Formålet skulle være at blive opdateret rent fagligt med oplæg og diskussioner.

Referaterne fra Skoleforummøderne skal sendes til hele skolebestyrelsen.

 

e. Elevråd

Elevrådet har drøftet hvad de skal fokusere på. Her er valget faldet på indeklima og badning i idræt. Klasseværelserne kan være meget varme og meget kolde, hvilket er uhensigtsmæssigt. Bruserne i idræt er meget længe om at blive varme, hvilket gør, at der spildes rigtig meget vand.

Rengøringen på toiletterne er generelt blevet bedre.

 

f. Meddelelser

Der er ansat 2 personer i tidsbegrænsede stillinger, for at varetage specielle lærergerninger.

Der er to ledige stillinger, hvor skolebestyrelsen gerne vil deltage:

Matematikstillingen: samtaler tirsdag den 26/11 – Rasmus deltager, vi starter 13:30

Ressourcepædagog: samtaler torsdag den 28/11 – Keld deltager, vi starter 12:30

Økonomi: Vi forventer at gå ud af budgetåret med et lille overskud.

 

Beslutningspunkter

1. Princip for elevfravær og reglerne omkring ulovligt fravær

Punktet udgår, skolen afventer retningslinjer

 

2. Princip for kommunikation

Generel drøftelse af princippet samt ændringsforslag. Inspiration hentet fra Skole og Forældres hjemmeside. Forslag til, at princippet bliver skrevet sammen med princippet for skole-hjem samarbejdet. Henrik arbejder videre med et forslag til næste gang.

 

Orienteringspunkter

3. Budget – kommunens.

Enkelte punkter også nævnt under punktet for skoleforum. Der er generelt tale om et godt budget for skoleområdet. På Hedegårdsskolen havde vi ønsket os et budget til vores gruppeordninger, da lokalerne ikke er tidssvarende og vinduerne er blandt andet i rigtig dårlig stand. Der er afsat midler af til, at udvide gruppeordningerne, da der lige nu visiteres elever til Kasperskolen – elever som bør være i en gruppeordning.

 

4. Gennemgang af skolens organisering og forskellige indsatsområder

Drøftelse af, hvorledes midlerne til lønsumsmidlerne anvendes ud over de almindelige klassefag. Der bruges timer til vejledere, holddeling mm. Personalet på skolen har bruget et skoleudviklingsmøde på at drøfte, hvorledes timerne giver bedst mening.

Personalet ønsker at timerne fordeles på årgangene, så de selv løfter ansvaret for specialundervisning, DSA og andre opgaver.

 

5. Trivselsmåling for medarbejdere (social kapital)

Punktet udgår, skolen afventer resultater.

 

6. Uddannelsesstatistik med socioøkonomisk reference

Gennemgang af skolens tal med socioøkonomisk reference.

Generelt klarer skolen sig rigtig godt.

 

7. Eventuelt

Spørgsmål vedr. skolens sorg-krise handleplan – er den godkendt af vores psykologer tilknyttet skolen. Svaret er hertil ja, planen er godkendt uden bemærkninger.

 

Bemærkningen til, at rengøringen foran skolen generelt er blevet bedre, der opleves ikke så meget skrald og blade som tidligere.

 

Telefonnumre på Merete Brodersen og Henrik Rømer. Numrene er tilgængelige på skolens hjemmeside. Meretes nummer: 25352803

Henriks nummer: 22413262

 

Julefrokost: Meretes undersøger forskellige muligheder.

 

8. Punkter til næste møde

Princip for skole-hjem samarbejdet.

 

Referent: Henrik Rømer Nielsen

 

Referat fra møde tirsdag d. 10. december 2019

Referat - skolebestyrelsen
Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 17.00 – 19.00

 

Faste punkter

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt

 

b. Godkendelse af dagsorden

 

c. Tekst / input til Skoleporten

 

d. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

 

e. Elevråd

Ingen bemærkninger.

 

f. Meddelelser

Ansættelser: Matematiklærer til indskolingen, ressourcepædagog til mellemtrinnet. Begge starter den 1. januar 2020

Der er julegave til medarbejderne – det er øl smagning for alle medarbejderne den 17. januar.

 

Beslutningspunkter

1. Mobilskabe

De er ikke placeret hensigtsmæssigt. Telefonerne står op i skabene, hvilket giver anledning til skader, da telefonerne falder ud. Henrik og Merete kigger nærmere på placering af skabene.

 

2. Princip for elevfravær og reglerne omkring ulovligt fravær

Der er sendt besked ud på Aula omkring reglerne for ulovligt fravær. Fraværet følger kalenderkvartalerne. Det betyder for skolen, at ledelsen skal være ret skarp på, hvornår fraværet er ulovligt.

I distriktsskoleledergruppen har man aftalt, at psykisk sygdom også gælder som sygdom i forhold til fravær, her kan der være tale om, at der skal laves en lægeerklæring.

 

3. Princip for kommunikation

Skrevet sammen med princippet for skole-hjem, for at skabe en bedre sammenhæng.

Alle de tilrettede principper lægges nu løbende ind på skolens hjemmeside.

Henrik retter princippet til og sender et nyt forslag ud.

 

4. Princip for skole-hjem samarbejdet

Se under punkt 3.

 

Orienteringspunkter

5. Trivselsmåling for medarbejdere (1 bilag, social kapital)

Bilaget er gældende for trivselsmålingen for medarbejderne for hele skolen. Skolens samlede score er 73 på en skala fra 0 – 100, hvilket tyder på en god social kapital.

Social kapital er også lavet for de forskellige afdelinger, disse rapporter kan sendes til skolebestyrelsen.

De forskellige afdelinger har nogenlunde samme fordeling af hvilke spørgsmål, der scorer højt og lavt.

 

6. Eventuelt

Aula: Links til fraværsregistrering fungerer ikke på forældresiden. E-protokollen for registrering af fravær fungerer ikke.

Opslag på overblik sender ikke notifikationer, derfor kan forældrene miste meddelelser. Skolen tager de forskellige punkter med videre.

 

IT-medarbejder: Samarbejdet er ophørt efter gensidig aftale. Naboskolens IT-mand har hjulpet skolen, desuden har vores tidligere IT-mand hjulpet nogle timer om ugen. Stillingen er nu slået op.

 

7. Punkter til næste møde

Princip for skole-hjem og kommunikation. Endelig behandling.

Elevfravær og reglerne for ulovligt fravær.

Indeklima i gruppeordningerne.

Budget (hvis det er klar)

 

 

Referent: Merete Brodersen

 

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 19. FEBRUAR 2020

Referat - skolebestyrelsen
Onsdag d. 19. februar 2019 kl. 17.00 – 19.00

 

Faste punkter
a.    Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

b.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt

c.    Tekst / input til Skoleporten
Skal fjernes som punkt

d.    Skoleforum
Der er møde torsdag den 27/2.
Der har været afholdt formøde blandt de forskellige skolers re-præsentanter. Det var positivt og med til at kvalificere dagsorde-nen til Skoleforum. 

e.    Elevråd
Eleverne fortsætter arbejdet omkring opmærksomhed på indekli-maet. 

f.    Meddelelser
•    Det nye motionsområde er ved at være færdigt. 
•    Lokalet Madkundskab er ved at være færdigt.
•    Der har været afholdt et basketforløb i samarbejde med 2 dyg-tige basketball-spillere. Det har været meget positivt, eleverne har givet udtryk for tilfredshed med forløbet.
•    Der har været en opsigelse i vores gruppeordning, derfor er der slået en stilling op som ressourcepædagog i vores gruppe-ordning.
•    Der har været en henvendelse omkring e-sport, kan det være en del af en idrætsklasse? Henvendelsen har givet anledning til dialog med Team Danmark, da Hedegårdsskolen har et samarbejde med kommunen og Team Danmark omkring idrætsklasserne.
•    Der er ansat en ny IT-medarbejder, han startede på skolen den 1. februar 2020.

 

Beslutningspunkter
1.    Kvalitetsrapport – høringssvar (bilag eftersendes)
Gennemgang og drøftelse af skolens anerkendelser og anbefalin-ger.
Udtalelsen fra skolebestyrelsen skal sendes til forvaltningen se-nest den 1. marts 2020. 
Henrik videresender papirer vedr. DIF idrætsskolemulighederne.

2.    Ansøgning om kortere skoledage (bilag eftersendes)
Der skal søges hvert år, og ansøgningen drejer sig om at fortsæt-te nuværende ordning. 
Skolebestyrelsen bakker op omkring ansøgningen.

3.    Princip for kommunikation og skole/hjem (bilag eftersen-des)
Princippet har været behandlet tidligere. Drøftelse af små rettel-ser. 
Princippet er godkendt.

4.    Budget 2020 (bilag eftersendes)
Gennemgang af skolens budget 2020. Størstedelen af skolens budget går til lønninger. 
Umiddelbart ser budgettet fornuftigt ud. Der er en forventning om, at personalegruppens størrelse er uændret, så umiddelbart skal der ikke ansættes flere personer. 
Såfremt der er efterfølgende spørgsmål til budgettet må man me-get gerne henvende sig til Henrik.

5.    Omprioriteringspulje 2021:
Kan der peges på eventuelle besparelser? 
Umiddelbart er der ingen forslag til besparelser på skoleområdet, og skolebestyrelsen vil gerne bevare den nuværende service på skoleområdet.

6.    Seminar 14.3.2020 i Høje Taastrup
Skole & Forældre har et tilbud om et seminar i marts måned.
Mailen sendes rundt til hele skolebestyrelsen, der er tilmelding snarest mulig.

7.    Vikardækning
I gruppeordningerne har skolen eksperimentere med at ansætte en ekstra lærer mod der ikke dækkes ved sygdom mm. De første tilbagemeldinger er meget positive, så derfor ønskes sammen ordning det kommende skoleår. Det betyder også, at budgettet for vikardækning er skåret ned fra skoleåret 20/21.

 

Orienteringspunkter
8.    Indeklima i gruppeordningerne
Rapporterne er i gang med at blive udarbejdet. Man håber på, at der kan blive gravet ud i AU-gruppeordningen. Kommunen er klar over, at der skal ske noget med bygningerne, hvis gruppeordnin-gerne skal udvides.

9.    Eventuelt
Kan forældre se, om en besked er læst? Umiddelbart nej, denne funktion eksisterer ikke nu.

10.    Punkter til næste møde
Deltagelse i seminar 
Indeklima – opfølgning

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 17. JUNI 2020

Referat - skolebestyrelsen
Onsdag d. 17. juni 2019 kl. 17.00 – 18.45

 

Faste punkter
a.    Godkendelse af referat (1 bilag)

    Referatet fra den 19. februar – godkendt.

b.    Godkendelse af dagsorden
    Godkendt.

c.    Skoleforum 
Generel drøftelse om tidligere punkter i Skoleforum – skolestruk-tur, vikardækning, elevplaner mm. Det er længe siden, der har været afholdt møde.
Referatet fra den 27. februar genudsendes til skolebestyrelsen.

d.    Elevråd
    Ingen bemærkninger.

e.    Meddelelser 
    Se nedenfor.

 

Beslutningspunkter
1.    Møder kommende skoleår
Mødeplanen er godkendt.

2.    Kommende skoleår
Afslutning for indeværende skoleår: Karaktererne er uddelt på 9. årgang. I år får eleverne kun årskarakterer, da alle eksamener har været aflyst grundet COVID-19. 
Alle eleverne modtager et afgangsbevis.

Kommende skoleår:
•    Fokus på høj faglighed.
•    Guided Reading: Holddeling af eleverne på 0. årgang – niveauind-delt. Personalet skal på kursus i løbet af efteråret.
•    Genoprettende praksis: Konfliktmægling for elever og personale i udskolingen. Enkelte medarbejdere uddannes til tovholdere, og hele personalegruppen i udskolingen får øget kendskab til metoden.
•    BAL: Fortsætter. BAL er en pædagogisk metode.
•    Idrætsskole. Hedegårdsskolen undersøger mulighederne for at blive certificeret idrætsskole gennem DIF.
Kommunen bakker op omkring skolens samarbejde med Team-Danmark.
•    Principper for Hedegårdsskolen: Forsøge at få alle principperne klar medio næste skoleår. Punktet medtages på første SB møde efter sommerferien. Principperne sendes med til bestyrelsen sammen med referatet.

 

Orienteringspunkter
3.    Orientering om corona
Generelt er det gået rigtig fint. Der har været okay lokaler til alle. Den mest pressede årgang lige nu er 8. årgang, da de har loka-lerne i hallen.

Nogle elever har nok mistet læring i enkelte fag, da der har været tale om nødundervisning.

I starten var der mange informationer, der blev sendt ud til foræl-drene og eleverne. Både ledelsen, lærerne og også forvaltningen sende beskeder ud til forældrene og eleverne. Skolen skulle lige lære at navigere i diverse beskeder, man fandt et passende ni-veau.

Der har været en række tiltag, som både personalet og forældre skal evaluere på. Eleverne har været holddelt, der har ikke ringet en klokke, pauserne har været afholdt forskudt osv. 

Skolen dækkede elevernes timer ved at inddrage alle ”øvrige” ti-mer – fx bibliotek, vejledertimer mm.

4.    Orientering om byggesager
Anlægsloftet er jo ændret, og det har betydning for skolen:
•    Der kommer flere elever i vores gruppeordninger, derfor bli-ver der bygget lidt om i forhold til skolens mødelokaler.
•    Fysik/Kemi lokalet bliver renoveret. Det er auditorielokalet, der bliver lavet om til biologi/geografi lokale og samtidig re-noveres fysiklokalet.
•    Lokalerne Håndarbejde og Sløjd lægges sammen, så loka-lerne lever op til målsætningerne for faget Håndværk og Design.
•    Der kommer en dør til biblioteket, så det kan lukkes af. 
•    Alle eleverne i udskolingen har valgt valgfaget Madkund-skab. Derfor bygges der et ekstra køkken på BFO Nordlys.
•    Kontoret bliver moderniseret, så det fremstår mere venligt.
•    PPR-lokalet bliver fornyet, så det fremstår indbydende.
•    Et grupperum i indskolingen bliver malet så det bliver pænt.

5.    Eventuelt
Sarah stopper som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Thomas Kragh Falkenberg overtager opgaven som medarbejder-repræsentant fra august 2020. 
Hvis nogle af de øvrige medlemmer ønsker at stoppe skal dette meddeles til Henrik og Rasmus.

Indeklimaet i gruppeordningerne: Drøftelse, sagen er fortsat i gang.

Fagfordeling og skema for kommende skoleår: Er i fuld gang og skemaet kommer hjem i Aula inden ferien. 

6.    Punkter til næste møde
Principper for Hedegårdsskolen – principperne sendes med ud til skolebestyrelsen inden næste møde. 
Trafiksituationen omkring skolen + cykelstativer ved mellemtrin-net.
Budget.
Mødedatoer sendes ud.

 

Referent: Merete Brodersen