Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2022-2023

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2022-2023

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 17. AUGUST 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Enkelte bemærkninger som rettes til.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog ændring af rækkefølgen, så præsentation og konstituering af skolebestyrelsen først.

 

C. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Den 14. sep. er næste møde fra kl. 19-21.

Dagsorden er opdatering af børneunge strategien.

 

D. Elevråd

Elevrådet må gerne være repræsenteret ved SB-møderne. Der er ved at blive dannet et elevråd på skolen.

 

E. Meddelelser

Henrik Rømer Nielsen er lige nu også konstitueret distriktsskoleleder på Måløvhøj Skole, der forventes at blive ansat en ny leder pr. 1/12.

 

Der kom 3 opsigelser i gruppeordningerne lige inden sommerferien. Skolen har haft en stillingsannonce hen over sommerferien, og skolen har nu ansat 1 lærer og 2 pædagoger. Der mangler endnu en medarbejder, og det forventes at der afholdes løbende samtaler. Jakob er interesseret i at deltage i samtalerne.

 

Modtagerklasserne på Hedegårdsskolen udvides, så der etableres en klasse mere. Der kommer et stillingsopslag for at søge medarbejdere til M-klassen.

Der mangler ligeledes en ressourcepædagog til almenområdet, så derfor kommer der et stillingsopslag til denne stilling.

Jakob og Sophie vil gerne kontaktes, hvis der skal afholdes samtaler.

 

Skolen søger i samarbejde med Ballerup Kommune (C-SIK og PPR) 1,4 millioner fra en ministeriel pulje der skal tilgodese læsesvage elever.

 

Skolens IT-medarbejder har sagt sin stilling op pr. 1/9. Der er slået en stilling op, da skolen skal have ansat en ny IT-medarbejder.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Konstituering af den nye skolebestyrelse

Se nedenfor

 

2. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag - pkt. har også været på forrige møde)

Udsat til næste møde.

 

3. Høring om velfærdssamtaler (1 bilag)

Brevet og henvendelsen er for ukonkret og der mangler nogle pejlemærker at arbejde efter. Henrik udarbejder et høringssvar og sender til Rasmus.                 

 

4. Møderække for skolebestyrelsen i 2022-2023 (bilag eftersendes)

Gennemgang og tilrettelse af møderækken. Såfremt man er forhindret, men gerne vil deltage online forsøger vi dette fremadrettet.

 

Orienteringspunkter

 

5. Præsentation af skolebestyrelsen – herunder konstituering

Der er dannet ny skolebestyrelse.

 • Rasmus D. Jensen – bestyrelsesformand, har 2 børn på skolen
 • Lene Vinsten – næstformand, forældrerepræsentant, har 2 børn på skolen.
 • Keld Streitlien – forældrerepræsentant, har et barn på skolen
 • Jes Smed – skoleforum, forældrerepræsentant – har et barn på skolen.
 • Claus Pedersen
 • Sophie Lawaetz – skoleforum, forældrerepræsentant (gruppeordninger), har et barn på skolen,
 • Jakob Bramaholm Hager – forældrerepræsentant (gruppeordninger), har et barn på skolen, suppleant til Skoleforum
 • Mikael Wandel – medlem af Kommunalbestyrelsen for Venstre
 • Henrik Rømer Nielsen – distriktsskoleleder på Hedegårdsskolen
 • Merete Brodersen – pædagogisk leder på Hedegårdsskolen, referent
 • Thomas Kragh-Falkenberg, medarbejderrep.
 • Kristina Almar Mortensen, medarbejderrep.

6. Orientering ift. chromebooks

Der er allerede sendt besked ud til alle forældre. Forskellige konsulenter arbejdede på sagen vedr. Chromebooks i sommerferien, men Ballerup Kommune har hele tiden arbejdet med en høj grad af sikkerhed, så der er ingen grund til bekymring.

 

7. Økonomi

Skolen har tidligere udmeldt et underskud på 1,2 mio for gruppeordningerne, grundet diverse stramninger forventer skolen at have halveret underskuddet.

 

8. Kommende skoleår

Af særlige projekter arbejder udskolingen med genoprettende praksis – en pædagogisk metode for konfliktløsning.

 

I uge 41 arbejder skolen på tværs i en OL-temauge. Der vil komme et forældrearrangement torsdag i uge 41.

 

9. Eventuelt

Drøftelse af kommunikation på SMS, det har været en kæmpe udfordring for forældrene.

 

Musiksatellitter – forklaring af samarbejdet med musikskolen på 3. og 4. årgang.

 

Opmærksomhed hvis der skal afholdes valg til Folketinget – måske kan skolen deltage i et skolevalg.

 

10. Punkter til næste møde

Gennemgang af principper – skal sikres i et årshjul, så alle principperne drøftes. Henrik finder listen frem.

 

Første princip er princippet om ”Skole-hjem samarbejdet” herunder drøftelse af kontakten til de enkelte klasser og kontaktforældre

 

Gennemgang af en skoles økonomi ved Ann-Berit

 

Rygepolitik BAFE

 

Tema til emneuge –  ”Den gode tone” – kan evt. rykkes nogle gange.

 

SMS-kommunikation – opfølgning ved Michael

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 15. SEPTEMBER 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Ændring i dagsordenen, så punktet med Mikkel (punkt 5) og Ann-Berit (punkt 6) rykkes frem.

 

C. Skoleforum

Møde afholdt den 14. september 2022, her var temaet ”Børne- ungestrategien”. Der var tale om en præhøring, for at få skolebestyrelsernes holdning til strategien. Strategien er ved at være nogle år gammel, og der har været et ønske om at drøfte strategien, hvis der evt. skal foretages nogle ændringer.

 

D. Elevråd

Elevrådsrepræsentanterne har været samlet hos Henrik, for at høre, om de ikke vil deltage i møderne. Desværre har repræsentanterne ikke mulighed for at deltage i møderne grundet travlt fritidsliv. Henrik vil derfor gennemgå dagsordenen med elevrådsrepræsentanterne inden skolebestyrelsesmøde.

 

E. Meddelelser

Lige nu er der et stillingsopslag, da der mangler en matematiklærer på mellemtrinnet. Lene Vinsten fra skolebestyrelsen vil gerne deltage i samtalerne.

Der er ansat nye medarbejdere til gruppeordningerne, da der er startet flere elever i ordningerne. Der er tale om ansættelser til begge gruppeordninger – og både lærere og pædagoger.

Der er lige nu gang i en proces omkring ansættelse af 2 medarbejdere til vores modtagerklasser, da vi udvider med en ekstra klasse.

 

Beslutningspunkter

 

1. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag - pkt. har også været på forrige møde)

”BAFE sætter fokus på nikotin” – henvendelse fra BAFE omkring rygepolitik. BAFE ønsker samme regler for elever og lærere, og ønsker at rygeforbuddet også bør gælde alle ansatte.

Dialog og diskussion i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er ikke i stand til på nuværende tidspunkt at træffe en beslutning omkring evt. hård eller blød holdning til stramning af rygepolitikken. Forslaget fra BAFE drøftes på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

 

2. Gennemgang af princip ”Skole-hjem samarbejdet”

Gennemgang af princippet samt drøftelse af, om princippet er kendt og brugt af forældre og medarbejdere på skolen. Henrik og Merete undersøger nogle af punkterne i princippet nærmere og princippet tages på dagsorden på førstkommende møde.

 

3. Tema til emne uge ”Den gode tone”

Emneugen er placeret i uge 16, og her er ”den gode tone” et centralt omdrejningspunkt. Punktet drøftes med skolebestyrelsen når skolen nærmer sig begyndelsen af planlægningen.

 

4. SMS-kommunikation

Skolen må ikke kommunikere med forældrene på SMS, hvilket er en regel om forvaltningen fastholder.

 

Orienteringspunkter

 

5. Indlæg v/pædagogisk leder Mikkel Nielsen

Dialog og proces med skolebestyrelsen om, hvad der i deres øjne er det vigtigste for skolen – hvilke værdier skal kendetegne skolen?

Processen og dialogen er igangsat da Mikkel Nielsen er i gang med videreuddannelse og i den forbindelse har brug for input til synet på skolens værdisæt og prioriteringer.

 

6. Gennemgang af skolens økonomi

Indlæg ved administrativ leder Ann-Berit Eshington

Skolebestyrelsen har ønsket en gennemgang af skolens økonomi – selve tildelingen samt hvorledes skolen drives.

Skolebestyrelsen ønsker en gennemgang af budgettet i starten af det nye kalenderår – gerne i januar/februar.

 

7. Kommende skoleår

Udgår – fejl i dagsorden

 

8. Eventuelt

Der er fejl på hjemmesiden, bl.a. er navnene på medlemmerne af skolebestyrelsen ikke opdateret.

Opmærksomhed omkring principperne, så de fremstår ens og tydelige på hjemmesiden.

Drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan være mere synlig overfor forældrene på skolen – skal dagsorden og referatet sendes ud til alle forældre? Dette er besluttet af skolebestyrelsen, som fremover vil være mere synlig på Aula.

 

9. Punkter til næste møde

Rygepolitik fra BAFE

Princip for skole/hjem og kommunikation

Punkt omkring mødetid for eleverne i udskolingen

Hvordan bliver skolebestyrelsen synlig på Aula – punkt når referatet godkendes.

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 10. OKTOBER 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

C. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidste skolebestyrelsesmøde. Næste møde er den 22. november 2022.

 

D. Elevråd

Der har ikke været noget elevrådet ønsker på dagsorden.

 

E. Meddelelser

Budgettet forventes vedtaget dags dato. Umiddelbart ser det ud til, at skolerne skal spare på ledelse, men det er ikke meldt ud, hvordan besparelsen skal gennemføres.

Hedegårdsskolen går stort set fri på alle øvrige områder i sparekataloget. Frugtordningen forsvinder fra nytår. Der kommer en central rammebesparelse, der rammer bredt, som nok godt kan håndteres på skolen. Der kommer til at skulle spares centralt på Rådhuset, hvor man forventer at skulle skære i antallet af medarbejdere.

 

Der skal ansættes en dansklærer til udskolingen. Der er samtaler tirsdag den 25. oktober fra kl. 13 til 16. Jes vil gerne deltage.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag tidligere fremsendt - pkt. har også været på forrige møde)

Der tilkendegives overfor BAFE at der arbejdes på, at skolen vil være helt røgfri. Der udarbejdes et princip for området af skolebestyrelsen. Henrik svarer BAFE omkring skolebestyrelsens holdning til rygepolitikken.

 

2. Gennemgang af princip ”Skole-hjem samarbejdet” (bilag eftersendes)

Skolen har undersøgt om begrebet FM-grupper bliver brugt. Det gør det ikke, i stedet bruges ordet kontaktforældre.

Forældre i gruppeordningerne oplever ikke, at der bliver valgt kontaktforældre.

Drøftelse af hvorledes skolebestyrelsen kan være mere synlig overfor forældrene på skolen – måske skal det være en fast opgave for en af bestyrelsesmedlemmerne.

Drøftelse af, hvorledes Aula kan understøtte arbejdet ude i klasserne. Kan der oprettes grupper for alle kontaktforældre fx?

Det kan overvejes, om der skal udarbejdes en folder, som forældrene kan få med hjem efter et forældremøde – heri kan principperne udspecificeres.

 

3. Mødetid for elever i udskolingen

Personalet bakker ikke op omkring en senere mødetid, da eleverne så får fri på et senere tidspunkt, hvilket besværliggør fælles møder med kolleger på skolen.

Skolebestyrelsen vil gerne se på erfaringer fra andre skoler samt høre hvad eleverne på Hedegårdsskolen mener. Man kan også overveje at klasserne i udskolingen er forskellige, således at idrætsklasserne møder kl. 08:00, dels fordi de har morgentræning, dels fordi de skal nå til træning efter skole. Endvidere vil skolebestyrelsen gerne dykker ned i, hvad forskningen siger om emnet.

 

4. Høring om forslag til Trafiksikkerhedsplan 2021-2025 (2 bilag - frist 12.10.2022)

Der er udarbejdet et forslag til et høringssvar til trafiksikkerhedsplanen. Generelt er der et ønske om, at der bliver kørt langsommere på Magleparken samtidig med, at der kommer bump på vejen, så billisterne tager farten af. Endvidere er der et ønske om, at busstoppestedet rykkes rundt om hjørnet på Hold-an-vej.

 

5. Hvordan bliver skolebestyrelsen synlig på Aula

Der er startet en ny it-medarbejder på Hedegårdsskolen, som hedder Karsten. Han får som opgave at opdatere hjemmesiden samt modtagergruppen på Aula. Endvidere vil skolebestyrelsen fremadrettet skrive til alle forældre på Aula vedr. highlights. Det betyder, at referatet godkendes på selve mødet.

 

Orienteringspunkter

 

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

7. Punkter til næste møde den 15. november 2022

Henrik skal deltage i et møde omkring kapacitetsanalyse og gruppeordningerne, dette drøftes med skolebestyrelsen på næste møde.

 

Der er et ønske om at se skolens omsætningstal – antal medarbejderopsigelser og ansættelser.

 

Princip omkring rygepolitik.

 

Forslag til folder vedr. forventninger til forældresamarbejdet. Endvidere tages princippet op, når der er en pædagogisk leder til gruppeordningerne.

 

Elevernes mødetid i udskolingen om morgenen.

 

8. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

 

Referent: Merete Brodersen

 

REFERAT FRA MØDE TIRSDAG D. 15. NOVEMBER 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6 rykkes til næste møde – ellers godkendt.

 

B. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidste SB møde. Der er endnu ikke sendt en dagsorden ud for det kommende møde. Næste møde er den 22. november, her deltager Jes og Sophie.

 

C. Elevråd

Ingen rep. fra elevrådet.

 

D. Meddelelser

Organisering af skolen: Skolen har påbegyndt de første drøftelser omkring en mulig anderledes organisering af skolen. Skolen har oplevet at overgangene mellem 3. og 4. klasse og 6. til 7. klasse kan være svære for nogle elever. Det skyldes, at eleverne både skifter lærerteam, nærmeste leder samt PPR-team. Skolen er i gang med at undersøge, om disse overgange kan håndteres bedre – evt. ved en anden organisering af enten personalet eller ledelsen. Skolebestyrelsen vil gerne være orienteret omkring denne proces.

 

Pædagogmedhjælperstilling – der er lige nu et stillingsopslag slået op, Merete kontakter SB når der skal afholdes samtaler.

 

Stillingen som pædagogisk leder til gruppeordningerne – Claus og Jakob vil gerne deltage i processen, Rasmus er med på sidelinjen.

 

Jens Emanuelsen er stoppet som pædagogisk leder af BFO Nordlys. Stillingen bliver ikke genbesat grundet kommunale besparelser.

 

Beslutningspunkter

 

1. Princip om rygepolitik

Der udarbejdes et princip for Hedegårdsskolen vedr. rygepolitikken, som lægger sig op af BAFE’s anbefaling.

Princippet færdigbehandles på det kommende SB-møde.

 

2. Forslag til folder vedr. forventninger til forældresamarbejdet (4 bilag)

Drøftelse omkring konceptet – giver god mening, at fortsætte med folderne, men de skal opdateres og have et mere tidssvarende layout. Indskoling, mellemtrin og udskolingen er klar til næste møde med folderne til første gennemsyn.

Foldere til modtagerklasserne og gruppeordningerne udarbejdes når der er en pædagogisk leder for området.

 

3. Mødetid for elever i udskolingen

Første tilbagemeldinger til Henrik fra elever i udskolingen er, at eleverne gerne vil møde tidligt, for de ønsker ikke at have senere fri. SB ønsker en anonym meningsmåling, hvor alle eleverne i 7. til 9. klasse bliver spurgt. Resultatet gennemgås på næste skolebestyrelsesmøde.

 

4. Procedure for referat

Referatet bliver godkendt på selve mødet, så det kan komme på hjemmesiden hurtigere.

 

5. Hvordan bliver skolebestyrelsen synlig på Aula

Det virker rigtig godt, at der kommer et lille resume på Aula efter hvert skolebestyrelsesmøde. Dette skaber synlighed og lidt opmærksomhed på, hvilke sager skolebestyrelsen behandler.

 

Orienteringspunkter

 

6. Skolens omsætningstal i forhold til antal medarbejderopsigelser og ansættelser

Udgår – drøftes på næste møde.

 

7. Eventuelt

Har skolen systematisk uddannelse af både medarbejdere og elever i førstehjælp – hertil er svaret nej, det har skolen ikke.

 

Mødet i december måned – The Eagel – i Smørum. Merete kontakter The Eagel for at høre, om SB kan låne et mødelokale inden. Mødet varer fra kl. 17:00 til 18:00, og middagen starter kl. 18:30.

 

8. Punkter til næste møde

Skolens omsætningstal i forhold til antal medarbejderopsigelser og ansættelser.

Status på møde omkring organisering af skolen.

Princip om rygepolitik.

Folder til gennemsyn for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Skoleledelsen holdning til systematik uddannelse af medarbejdere og/eller elever i førstehjælp.

 

9. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

 

Referat: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 12. DECEMBER 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

B. Skoleforum

Der har været afholdt møde siden sidst, og her har meddelelsesbogen blevet behandlet. Endvidere er selve skoledistrikterne blevet diskuteret i forhold til de kommende børnetal i forbindelse med en del nybyggeri. Der er nogle prognoser, som kræver at man finder løsninger på sigt, da man når en kapacitetsmax flere steder.

Hedegårdsskolen arbejder på, at få hele A-bygningen (den bygning med Nordlys og klubben), hvilket vil kunne afhjælpe lokalemangler på Hedegårdsskolen.

Der er endnu ikke udsendt dagsorden til næste møde.

 

C. Elevråd

Der gøres en aktiv indsats for, at der kommer en fast repræsentant i bestyrelsen.

 

D. Meddelelser

Der er pt. en proces i gang med at få ansat en pædagogisk leder til gruppeordningerne.

Mikkel Nielsen, som er pædagogisk leder af udskolingen, har opsagt sin stilling, da han skal være distriktsskoleleder på Måløvhøj Skole pr. 1/1 2023. Rasmus fra skolebestyrelsen vil gerne deltage i samtalerne.

Henrik Rømer Nielsen stopper med at være konstitueret leder på Måløvhøj Skole pr. 31/12 2022.

 

Beslutningspunkter

 

1. Høring om meddelelsesbogen (frist 13.1.23) (3 bilag)

Meddelelsesbogen skal tænkes som en kompetencetænkning, hvor man følger elevernes kompetencer.

Konceptet skal være lidt svært at forstå, det virker lidt ukonkret.

Der er en ramme som er bestemt gennem lovgivning (faglige kompetencer mindst en gang om året), men selve indholdet kan udfyldes af Ballerup Kommune og Hedegårdsskolen.

I Skoleforum har der været en del bemærkninger, som er blevet samlet ind, men der har ikke været en fælles opsamling.

Der er et ønske fra lærerne om, at rammen fra Ballerup er forholdsvis fri, så skolen selv kan lægge indhold ind.

Fremadrettet vil den Nye Nationale Test ligge i starten af skoleåret, og det er hensigten at disse testresultater kan indgå i meddelelsesbogen – fx via et link i meddelelsesbogen. Det er også meningen, at eleverne skal inddrages mere i forhold til det fremadrettede perspektiv, gerne gennem elevsamtaler. Meddelelsesbogen bør endvidere lægge op til dialog med forældrene.

Henrik skriver et udkast til et høringssvar på baggrund af debatten.

Høringssvaret drøftes på næste SB-møde.

 

2. Høring om Børne- og ungepolitikken (frist 27.1.2023) (2 bilag)

Der er tale om en revidering af den eksisterende børne- unge strategi i Ballerup Kommune.

Længere drøftelse af de forskellige sproglige vendinger. Skal et begreb som resiliens fremgå i en politik til alle borgere i kommunen. Endvidere sproglige vendinger omkring fællesskaber og almenmiljøet, hvornår indgår man i meningsfulde fællesskaber?

På baggrund af drøftelsen udarbejdes der et forslag til et høringssvar, som drøftes på næste SB-møde.

 

3. Mødetid for elever i udskolingen

Henrik har besøgt alle klasserne, og der er et tydeligt svar, der peger på, at eleverne ikke ønsker at få senere fri mod at møde senere. Eleverne vil gerne møde senere, hvis skoledagen bliver afkortet.

Svaret til politikerne lige nu og her er, at skolen ikke er interesseret i at rykke skoledagen, da eleverne ikke ønsker at få senere fri.

 

Skolebestyrelsen kunne godt være interesseret i en prøvehandling, hvor skoledagen i udskolingen kunne blive afkortet, og hvor eleverne møder senere.

 

4. Ønsker til budget 2023 (1 bilag)

Skolen har 4 selvstændige budgetter – Almenskolen, BFO’en, ADHD-afdelingen, Autisme-afdelingen.

Spørgsmål til lejrskoler – svaret er, at alle eleverne kommer afsted i 8. klasse og derudover forsøger skolen at få en kontakt til en skole i Lund, hvor det er hensigten at mellemtrinnet skal samarbejde med nogle klasser.

Der er et ønske om, at Ann-Berit deltager ved næste møde, så budgettet kan gennemgås sammen med hende med efterfølgende debat omkring skolens prioriteringer.

 

Orienteringspunkter

 

5. Skolens omsætningstal i forhold til antal medarbejderopsigelser og ansættelser.

Hedegårdsskolen ligger stabilt. Tallene er skolen uden BFO’en. Skolebestyrelsen er tilfredse med tallene.

 

6. Status på møde omkring organisering af skolen

Skolen har holdt 2 møder, hvor organiseringen af skolen har været på dagsorden. Tilbagemeldingerne er meget blandet, men det overordnede billede er, at der gerne må arbejdes på overgangene, så de kommer til at opleves lettere for eleverne. Der er ikke nogen entydig konklusion. Skolebestyrelsen vil gerne følge eventuel debat der finder sted på skolen.

 

7. Første hjælp

Skolebestyrelsen har spurgt ind til, hvorvidt det er muligt at give eleverne undervisning i Førstehjælp.

Skolen udarbejder et udkast til en plan for undervisning i Førstehjælp – evt. undervisning i hvad på hvilke årgange.

 

8. Eventuelt

Intet.

 

9. Punkter til næste møde

Gerne drøfte konceptet NEST-klasser.

Ann-Berit inviteres til drøftelse af budget

Plan for Førstehjælp

Høringssvar for meddelelsesbog og børne-unge politik.

Pjecer for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vedtagelses af skriv vedr. rygepolitik.

 

10. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

Referent: Henrik Rømer Nielsen

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 25. JANÙAR 2023

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Pkt. 6 udgår pga. BSU er i gang med at starte en drøftelse omkring rygning i arbejdstiden.

Ann-Berit deltager i stedet for Merete.

 

B. Skoleforum

Der har ikke været møde. Der er møde i skoleforum den 31.1. Den 28.2 er der fællesforum.

 

C. Elevråd

Henrik har møde med elevrådet i morgen, herefter laves et nyt valg i forhold til deltagelse i skolebestyrelsens møder.

 

D. Meddelelser

Der er ansat en ny pædagogisk leder i udskolingen. Det meldes ud på skolen og til skolebestyrelsen på fredag, hvem det er.

Der starter en ny klasse i gruppeordning og der er givet særskilt økonomi til dette. Der er mange på den kommende visitation. Der er væsentligt flere end tidligere år. Tildelingsmodellen er drøftet, da nuværende udfordre, hvis der kommer mange ekstra elever.

Orientering om elev/forældre sag.

 

Beslutningspunkter

 

1. Høring om meddelelsesbogen (frist 1.2.2023) (3 bilag tidligere udleveret)

Høringssvaret blev drøftet. Det er håb om at der ikke sættes for mange formkrav, så der evt. kan tilføjes senere. Det er vigtigt at det er simpelt, så det er nemt at bruge.

Høringssvaret blev godkendt.

 

2. Høring om Børne- og ungepolitikken (frist 27.1.2023) (2 bilag tidligere udleveret)

Høringssvaret blev drøftet. Resiliens er forklaret i Børne- og ungepolitikken, det er dog vigtigt at der startes med at forklare det, inden ordet bruges. Tydeligere at fællesskab er vigtigt i alle aspekter, med udgangspunkt i forhold til den enkelte og at fællesskaber der opstår andre steder, er også godt, hvis det virker for den enkelte.

Høringssvaret blev tilrettet og godkendt.

 

Derudover blev der drøftet at Skolebestyrelsen håber på at der støttes op om de processer der skal til for at skabe disse rammer. F.eks. gruppeordningslokaler så det er muligt også at kunne danne fællesskaber ind i almen området.

 

3. Regnskab 2023 (1 bilag)

Regnskabstallene blev gennemgået og drøftet for skolen, BFO og de to gruppeordninger.

 

4. Budget 2023 (5 bilag)

Budgetterne blev gennemgået og drøftet for skolen, BFO og de to gruppeordninger.

 

5. Drøftelse af konceptet NEST klasser

Skolen er i gang med at undersøge hvordan NEST klasser evt. kan implementeres, hvor der er færre børn i klassen og med en fordeling med almen elever og gruppeordningselever. Det er lige nu i undersøgelsesfasen. Det vil være en klasse der køre fra 0. klasse til 9. klasse. Klassen vil ligge fysisk i almen området. Der vil typisk være 12 elever fra almen og 4 elever fra gruppeordningerne.

 

6. Vedtagelse af skriv vedr. rygepolitik

Udgår, da vi afventer BSUs behandling.

 

7. Pjecer for gruppeordning (8 bilag)

Pjecerne blev kort drøftet. Forslag at billederne bliver opdateret med billede af den nye facade. Forslag at Karina deltager på næste møde, hvor hun kan fortælle mere om gruppeordningerne og f.eks. elevtildeling til gruppeordningerne og tilbageslusning.

 

Orienteringspunkter

 

8. Eventuelt

Der er åbnet op på P-pladsen i forhold til at kunne køre ind fra Hedegårdscenteret til parkeringspladsen. På næste skolebestyrelsen drøftes omkring hvorfor det er åbnet og det uhensigtsmæssige i det i forhold til elevernes færden – og hvad der skal gøres. Henrik laver udkast til formulering, som afsendes hurtigst muligt.

Derudover skriver Henrik ud på Aula om opførsel som billist på parkeringspladsen.

Seminar for skolebestyrelser, der har tidligere været nogle fra skolebestyrelsen der har deltaget. Der har tidligere været positive tilkendegivelser fra deltagelse i disse seminarer. Skolen betaler evt. udgifter for medlemmer af skolebestyrelsen.

 

9. Punkter til næste møde

Åbning på p-pladsen fra Hedegårdscenteret til parkeringspladsen.

Gruppeordningerne v/Karina

Kompetenceudvikling

Principper – samlede antal og prioritering omkring revidering.

 

10. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

 

Referent: Ann-Berit Eshington

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 8. MARTS 2023

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, men punkt 5 rykkes op, så Karina ikke skal vente for længe.

 

B. Skoleforum

Der har været et fælles skoleforum for hele skolebestyrelsen. Der var tale om et oplæg omkring børns trivsel, hvor blandt andet Børns Vilkår var inviteret og holdt et oplæg. Der har ikke været afholdt et almindeligt Skoleforum siden sidste møde.

Skolebestyrelserne er blevet orienteret om, at Måløvhøj Skole har et større underskud, og derfor skal omplacere nogle medarbejdere som skal omplaceres til andre skoler i kommunen.

Der er et ønske om, at dagsorden til Skoleforum sendes ud i god tid – gerne en måned inden mødet, når skolebestyrelsen kan nå at behandle dagsordenen.

 

C. Elevråd

Elevrådet har været drøftet i ledelsen, og måske skal hele ideen omkring elevdemokrati gentænkes, og det ønsker ledelsen at arbejde videre med. Skolebestyrelsen vil meget gerne bakke op omkring initiativer der fremmer elevdemokrati på skolen – herunder elevernes deltagelse i skolebestyrelsen.

 

D. Meddelelser

Der er en lærer der har opsagt sin stilling, og skolen har fundet en løsning frem til sommerferien.

Jakob Borregaard er startet den 1. marts 2023 som pædagogisk leder af udskolingen.

 

Beslutningspunkter

 

1. Høring: Indkaldelse af bidrag til budgettet for 2024 (Frist 12.4.2023) (3 bilag)

Drøftelse af høringssvar. Henrik retter forslaget til, og sender til godkendelse.

 

2. Principper – samlede antal og prioritering omkring revidering

Skolebestyrelsen mangler at gennemgå få principper – ordensregler bl.a.

Principperne ligger nu i et samlet dokument, for at det er overskueligt.

Forslag til næste gang: Læse alle principperne igennem og så prioriterer skolebestyrelsen ved næste møde hvilke principper, der skal revideres først.

 

3. Kompetenceudvikling

Skolen har i budgettet afsat 150.000 kr. til kurser ud af huset – heraf ca. 50.000 kr. afsat til kompetenceudvikling i gruppeordningerne.

Skolen har lige gennemgået ønsker for kommende skoleår, og forsøgt at give de kurser, som giver mening for skolens drift.

Skolen har derudover stort fokus på kompetenceudvikling internt på skolen gennem bl.a. et kompetent vejlederkorps, læringsledelse, observation, holddannelsestimer med sidemandslæring mm.

 

4. Åbning på p-pladsen fra Hedegårdscenteret til parkeringspladsen

Er nu blevet lukket igen. Der var sket en fejl, og der skulle aldrig være lavet et hul i hækken, hvilket skolebestyrelsen tager meget positivt imod.

 

Orienteringspunkter

 

5. Gruppeordningerne v/Karina

Orientering om gruppeordningerne. Der har været venteliste, så derfor er gruppeordningerne udvidet af flere omgange. Der er lige åbnet endnu en gruppe for indskolingsbørn med ADHD. Det forventes, at skolen udvider med endnu 2 grupper pr. 1. august 2023.

Udvidelsen har krævet lidt ombygning, da gruppeordningerne kræver forholdsvis mange små rum, da flere af eleverne har brug for at få mere ro.

Der har endvidere også været en udvikling mod et større samarbejde mellem gruppeordningerne og almenmiljøet, hvor gruppeordningerne har klasselokaler ude i almenmiljøet, så der kan opstå samarbejde og venskaber mellem elever og personale.

En af de nye grupper, der skal startes op er en 0. klasse, hvilket er en ny udfordring for gruppeordningerne. Det kræver et anderledes tilbud, hvis børnene skal have et heldagstilbud, altså også et ordentligt tilbud efter endt skoledag.

Tilbageslusning: Der arbejdes på, at børnene bliver tilbagesluset, når der er opstået venskaber og hvor der er potentiale til tilbageslusning – enten helt eller delvist.

NEST-klasser: Er oplagt at placere på Hedegårdsskolen, da ekspertisen er til stede på skolen. Ledelsen på Hedegårdsskolen vil bruge skoleåret 2023/2024 på at være nysgerrig på konceptet og lave prøvehandlinger, for at få større kendskab til praksis.

I forhold til at gruppeordningerne er blevet udvidet er der blevet ansat nyt personale. Indtil videre har skolen kunnet rekruttere uddannet personale, men det har skolens opmærksomhed fortsat at kunne rekruttere egnet personale.

 

Drøftelse: Hvordan kan man få den positive historie udbredt. Der kan være en oplevelse af, at flere forældre har en forventning om, at deres barn skal visiteres til Kasperskolen, og bliver skuffede, når deres barn visiteres til Hedegårdsskolen. Kasperskolen fremstår fysisk meget flot med nye faciliteter, og her kan Hedegårdsskolen fremstå mere almindelig. Dog er der stor forældretilfredshed i gruppeordningerne, og der er et tæt samarbejde med almenmiljøet, hvilket er positivt.

 

6. Ukraine/modtagerklasser

Ukrainske elever: Bliver flyttet til Skovvejens Skole, og der skal følge 2 medarbejdere med fra Hedegårdsskolen. Det er meningen, at de ukrainske elever skal sluses ud i almindelige klasser og føles tæt af lærere med kompetencer inden for ”dansk med andetsprog”. Det er hensigten, at Hedegårdsskolen skal have færre elever i vores modtagerklasser, men det har vist sig, at skolen fortsat modtager en del elever fra resten af verden, så modtagerklasserne er fortsat fyldte. Skolen forventer at flytte omkring 30 elever.

Der har været stor modstand mod flytningen af medarbejdere, og derfor er Ballerup Lærerforening blevet involveret.

Skolebestyrelsen vil gerne bakke lærerne op i at blive på Hedegårdsskolen, og derfor undersøger Henrik sagen nærmere, om de evt. ønsker en omplacering internt på Hedegårdsskolen og om de ønsker, at skolebestyrelsen skal gå videre med sagen.  

 

7. Eventuelt

Hvordan understøtte skolen elever med særlige forudsætninger (elever med høj begavelse)? Skolen har 2 gange haft oplæg med oplægsholdere udefra for hele skolen. Punktet tages op på kommende SB-møde.

 

8. Punkter til næste møde

Gerne en rundvisning i gruppeordningerne og Nordlys, så skolebestyrelsen har kendskab til de forskellige lokaler.

Skolebestyrelsen ønsker at invitere Jakob Borregaard til et kommende skolebestyrelsesmøde.

Princip om ordensregler – revideres.

Understøttelse af elever med høj begavelse.

Gennemgang af alle principper – prioritering af, hvilke principper der skal revideres først.

Orientering om skolens organisering.

 

9. Godkendelse af nuværende nyt referat

 

 

Referent: Merete Brodersen

 

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 27. APRIL 2023

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

B. Skoleforum
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

 

C. Elevråd

Intet nyt, der er overvejelser vedr. mere fokus på elevrådet kommende skoleår. Der har været børnerådsdag, og der har Hedegårdsskolen fået bevilliget 19.000 kr. til en pannabane.

 

D. Meddelelser

Nuværende 0. klasser bliver slået sammen til 2. klasser pr. 1. august. Forældre og børn er orienteret.

 

De skriftlige prøver starter i uge 18.

 

Der starter 3 kommende 0. klasser på BFO’en 2. maj.

 

Den første gruppe af de ukrainske elever er flyttet til Skovvejens Skole. I den forbindelse er 2 medarbejdere fra Hedegårdsskolen blevet forflyttet. Pr. 3. maj rykker endnu en gruppe ukrainske elever til Skovvejens Skole.

 

Beslutningspunkter

 

1. Princip om ordensregler

Der er en del sprogblomster, som skal rettes.

Gennemgang af punkterne og tilretning af princippet.

Rasmus sender det tilrettede forslag ud til hele skolebestyrelsen.

Princippet 2. behandles på næstkommende møde.

 

2. Principper – samlede antal og prioritering omkring revidering.

Det er hensigten, at alle principperne skal ligge på hjemmesiden samlet, så man kan klikke ind på de enkelte principper.

Hvad er de vigtigste principper at få revideret?

Trivselspolitik og antimobbepolitik (behandles efter sommerferien).

Princip for kommunikation: Der er et ønske om skarpere kommunikation fra skolen til forældrene.

 

3. St. bededag

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune skal beslutte, hvorledes medarbejderne skal arbejde 7,4 timer mere. Ferieplanen skal derfor ændres. Eleverne skal fortsat gå 200 dage i skole.

Skolebestyrelsens holdning er, at eleverne møder senere i skole efter sommerferien. BFO og klub vil fortsat have åbent.

 

Orienteringspunkter

 

4. Rundvisning i gruppeordningerne og Nordlys

Gåtur rundt på skolen.

 

5. Understøttelse af elever med høj begavelse

Drøftelse af screeningsværktøj for at vurdere om elever kan være meget godt begavede/talentfulde.

Drøftelse af, hvorvidt medarbejderne er klædt godt nok på til at identificere talentfulde børn og unge.

Skolen bruger lige nu holddannelsestimer til de talentfulde elever, men det kan godt sættes mere i system.

Der må gerne være opmærksomhed på gruppeordningernes elever, da der også godt kan sidde elever, der kan få flere faglige udfordringer.

Vigtigt at klassernes faglige niveau ikke sættes efter laveste fællesnævner.

Ministeriet er ved at udarbejde retningslinjer for området.

 

6. Orientering om skolens organisering

Der har været stillet spørgsmål til ledelsens organisering.

Hedegårdsskolen er organiseret på følgende måde:

Indskolingsleder: Indskolingen + M1

Mellemtrinsleder: Mellemtrinnet + M2

Udskolingsleder: Udskolingen + M3

Leder af gruppeordningerne

Leder af BFO

Administrativ leder

Distriktsskoleleder

 

7. Eventuelt

Fagfordelingen: Forventes at meldes ud i start juni.

Gruppeordningerne: Der bliver ansat 5 nye medarbejdere, da gruppeordningerne udvides.

 

8. Punkter til næste møde

Kommende skolebestyrelsesmøde den 9. maj aflyses (grundet for kort tidsinterval), dermed bliver næste møde den 12. juni. Kommende møde er et kort møde, da det er sidste gang inden sommerferie.

2. behandling af Princip om ordensregler.

Princip for kommunikation – første behandling.

Gennemgang af værdigrundlaget for skolen.

 

9. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

Referent: Merete Brodersen

 

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 12. JUNI 2023

Faste punkter

 

A. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

B.Skoleforum

Der har været møde vedr. kapacitetsanalysen, der er tilvækst i Ballerup Kommune på børneområdet.

Der er planlagt 3 møder til næste skoleår.

 

C. Elevråd

Ikke noget nyt.

 

D. Meddelelser

Eksamen er i fuld gang på skolen, og de foreløbige resultater ser fornuftige ud.

Der er udvidelser i gruppeordningerne, så der er lige nu en proces i gang med at få ansat personale til skolen.

 

Store Bededag er for personalet blevet en ekstra forberedelsesdag inden skolestarten 2023. Eleverne har fortsat 200 skoledage, og møder derfor en dag senere i skole efter sommerferien 2023.

 

Møderække i Skolebestyrelsen kommende skoleår:

Den 30/8 og 28/9 er godkendt – den øvrige møderække aftales på førstkommende møde.

 

Beslutningspunkter

 

1. Princip om ordensregler (2. behandling)

Drøftelse og tilretning af ordensreglerne.

Godkendt, behøver ikke endnu en behandling.

 

2. Princip for kommunikation (1. behandling)

Udsat.

 

3. Gennemgang af værdigrundlaget for skolen

Udsat.

 

4. Høring om Ferieplan for 2024/2025 (frist 20.6 - 3 bilag, heraf ferieplan for 2023/2024 til orientering)

 

Forslag: Bytte den 12. august 2024 med den 6. juni 2025.

Rasmus vil vende dette forslag med de øvrige skolebestyrelser.

Skolebestyrelsen vil sende dette forslag til høring.

 

5. Ekstern medlem i skolebestyrelsen fra Next

Next vil gerne være repræsenteret i skolebestyrelsen med et eksternt medlem for at skabe et bedre samarbejde mellem skolen og Next.

 

Generel drøftelse: Hvor meget skal skolebestyrelsen være åben overfor eksterne medlemmer?

 

Skolebestyrelsen vil gerne være åben overfor eksterne medlemmer, og vil derfor invitere Next til et bestyrelsesmøde i det kommende skoleår.

 

Orienteringspunkter

 

6. Eventuelt

Intet.

 

7. Punkter til næste møde

Princip for Kommunikation

Værdigrundlag for skolen

Glen Kristensen – uddannelsesleder på Next – inviteres til mødet

 

8. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

Referent: Merete Brodersen