Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2022-2023

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2022-2023

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 17. AUGUST 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Enkelte bemærkninger som rettes til.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog ændring af rækkefølgen, så præsentation og konstituering af skolebestyrelsen først.

 

C. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Den 14. sep. er næste møde fra kl. 19-21.

Dagsorden er opdatering af børneunge strategien.

 

D. Elevråd

Elevrådet må gerne være repræsenteret ved SB-møderne. Der er ved at blive dannet et elevråd på skolen.

 

E. Meddelelser

Henrik Rømer Nielsen er lige nu også konstitueret distriktsskoleleder på Måløvhøj Skole, der forventes at blive ansat en ny leder pr. 1/12.

 

Der kom 3 opsigelser i gruppeordningerne lige inden sommerferien. Skolen har haft en stillingsannonce hen over sommerferien, og skolen har nu ansat 1 lærer og 2 pædagoger. Der mangler endnu en medarbejder, og det forventes at der afholdes løbende samtaler. Jakob er interesseret i at deltage i samtalerne.

 

Modtagerklasserne på Hedegårdsskolen udvides, så der etableres en klasse mere. Der kommer et stillingsopslag for at søge medarbejdere til M-klassen.

Der mangler ligeledes en ressourcepædagog til almenområdet, så derfor kommer der et stillingsopslag til denne stilling.

Jakob og Sophie vil gerne kontaktes, hvis der skal afholdes samtaler.

 

Skolen søger i samarbejde med Ballerup Kommune (C-SIK og PPR) 1,4 millioner fra en ministeriel pulje der skal tilgodese læsesvage elever.

 

Skolens IT-medarbejder har sagt sin stilling op pr. 1/9. Der er slået en stilling op, da skolen skal have ansat en ny IT-medarbejder.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Konstituering af den nye skolebestyrelse

Se nedenfor

 

2. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag - pkt. har også været på forrige møde)

Udsat til næste møde.

 

3. Høring om velfærdssamtaler (1 bilag)

Brevet og henvendelsen er for ukonkret og der mangler nogle pejlemærker at arbejde efter. Henrik udarbejder et høringssvar og sender til Rasmus.                 

 

4. Møderække for skolebestyrelsen i 2022-2023 (bilag eftersendes)

Gennemgang og tilrettelse af møderækken. Såfremt man er forhindret, men gerne vil deltage online forsøger vi dette fremadrettet.

 

Orienteringspunkter

 

5. Præsentation af skolebestyrelsen – herunder konstituering

Der er dannet ny skolebestyrelse.

 • Rasmus D. Jensen – bestyrelsesformand, har 2 børn på skolen
 • Lene Vinsten – næstformand, forældrerepræsentant, har 2 børn på skolen.
 • Keld Streitlien – forældrerepræsentant, har et barn på skolen
 • Jes Smed – skoleforum, forældrerepræsentant – har et barn på skolen.
 • Claus Pedersen
 • Sophie Lawaetz – skoleforum, forældrerepræsentant (gruppeordninger), har et barn på skolen,
 • Jakob Bramaholm Hager – forældrerepræsentant (gruppeordninger), har et barn på skolen, suppleant til Skoleforum
 • Mikael Wandel – medlem af Kommunalbestyrelsen for Venstre
 • Henrik Rømer Nielsen – distriktsskoleleder på Hedegårdsskolen
 • Merete Brodersen – pædagogisk leder på Hedegårdsskolen, referent
 • Thomas Kragh-Falkenberg, medarbejderrep.
 • Kristina Almar Mortensen, medarbejderrep.

6. Orientering ift. chromebooks

Der er allerede sendt besked ud til alle forældre. Forskellige konsulenter arbejdede på sagen vedr. Chromebooks i sommerferien, men Ballerup Kommune har hele tiden arbejdet med en høj grad af sikkerhed, så der er ingen grund til bekymring.

 

7. Økonomi

Skolen har tidligere udmeldt et underskud på 1,2 mio for gruppeordningerne, grundet diverse stramninger forventer skolen at have halveret underskuddet.

 

8. Kommende skoleår

Af særlige projekter arbejder udskolingen med genoprettende praksis – en pædagogisk metode for konfliktløsning.

 

I uge 41 arbejder skolen på tværs i en OL-temauge. Der vil komme et forældrearrangement torsdag i uge 41.

 

9. Eventuelt

Drøftelse af kommunikation på SMS, det har været en kæmpe udfordring for forældrene.

 

Musiksatellitter – forklaring af samarbejdet med musikskolen på 3. og 4. årgang.

 

Opmærksomhed hvis der skal afholdes valg til Folketinget – måske kan skolen deltage i et skolevalg.

 

10. Punkter til næste møde

Gennemgang af principper – skal sikres i et årshjul, så alle principperne drøftes. Henrik finder listen frem.

 

Første princip er princippet om ”Skole-hjem samarbejdet” herunder drøftelse af kontakten til de enkelte klasser og kontaktforældre

 

Gennemgang af en skoles økonomi ved Ann-Berit

 

Rygepolitik BAFE

 

Tema til emneuge –  ”Den gode tone” – kan evt. rykkes nogle gange.

 

SMS-kommunikation – opfølgning ved Michael

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 15. SEPTEMBER 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Ændring i dagsordenen, så punktet med Mikkel (punkt 5) og Ann-Berit (punkt 6) rykkes frem.

 

C. Skoleforum

Møde afholdt den 14. september 2022, her var temaet ”Børne- ungestrategien”. Der var tale om en præhøring, for at få skolebestyrelsernes holdning til strategien. Strategien er ved at være nogle år gammel, og der har været et ønske om at drøfte strategien, hvis der evt. skal foretages nogle ændringer.

 

D. Elevråd

Elevrådsrepræsentanterne har været samlet hos Henrik, for at høre, om de ikke vil deltage i møderne. Desværre har repræsentanterne ikke mulighed for at deltage i møderne grundet travlt fritidsliv. Henrik vil derfor gennemgå dagsordenen med elevrådsrepræsentanterne inden skolebestyrelsesmøde.

 

E. Meddelelser

Lige nu er der et stillingsopslag, da der mangler en matematiklærer på mellemtrinnet. Lene Vinsten fra skolebestyrelsen vil gerne deltage i samtalerne.

Der er ansat nye medarbejdere til gruppeordningerne, da der er startet flere elever i ordningerne. Der er tale om ansættelser til begge gruppeordninger – og både lærere og pædagoger.

Der er lige nu gang i en proces omkring ansættelse af 2 medarbejdere til vores modtagerklasser, da vi udvider med en ekstra klasse.

 

Beslutningspunkter

 

1. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag - pkt. har også været på forrige møde)

”BAFE sætter fokus på nikotin” – henvendelse fra BAFE omkring rygepolitik. BAFE ønsker samme regler for elever og lærere, og ønsker at rygeforbuddet også bør gælde alle ansatte.

Dialog og diskussion i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er ikke i stand til på nuværende tidspunkt at træffe en beslutning omkring evt. hård eller blød holdning til stramning af rygepolitikken. Forslaget fra BAFE drøftes på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

 

2. Gennemgang af princip ”Skole-hjem samarbejdet”

Gennemgang af princippet samt drøftelse af, om princippet er kendt og brugt af forældre og medarbejdere på skolen. Henrik og Merete undersøger nogle af punkterne i princippet nærmere og princippet tages på dagsorden på førstkommende møde.

 

3. Tema til emne uge ”Den gode tone”

Emneugen er placeret i uge 16, og her er ”den gode tone” et centralt omdrejningspunkt. Punktet drøftes med skolebestyrelsen når skolen nærmer sig begyndelsen af planlægningen.

 

4. SMS-kommunikation

Skolen må ikke kommunikere med forældrene på SMS, hvilket er en regel om forvaltningen fastholder.

 

Orienteringspunkter

 

5. Indlæg v/pædagogisk leder Mikkel Nielsen

Dialog og proces med skolebestyrelsen om, hvad der i deres øjne er det vigtigste for skolen – hvilke værdier skal kendetegne skolen?

Processen og dialogen er igangsat da Mikkel Nielsen er i gang med videreuddannelse og i den forbindelse har brug for input til synet på skolens værdisæt og prioriteringer.

 

6. Gennemgang af skolens økonomi

Indlæg ved administrativ leder Ann-Berit Eshington

Skolebestyrelsen har ønsket en gennemgang af skolens økonomi – selve tildelingen samt hvorledes skolen drives.

Skolebestyrelsen ønsker en gennemgang af budgettet i starten af det nye kalenderår – gerne i januar/februar.

 

7. Kommende skoleår

Udgår – fejl i dagsorden

 

8. Eventuelt

Der er fejl på hjemmesiden, bl.a. er navnene på medlemmerne af skolebestyrelsen ikke opdateret.

Opmærksomhed omkring principperne, så de fremstår ens og tydelige på hjemmesiden.

Drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan være mere synlig overfor forældrene på skolen – skal dagsorden og referatet sendes ud til alle forældre? Dette er besluttet af skolebestyrelsen, som fremover vil være mere synlig på Aula.

 

9. Punkter til næste møde

Rygepolitik fra BAFE

Princip for skole/hjem og kommunikation

Punkt omkring mødetid for eleverne i udskolingen

Hvordan bliver skolebestyrelsen synlig på Aula – punkt når referatet godkendes.

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 10. OKTOBER 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

C. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møde siden sidste skolebestyrelsesmøde. Næste møde er den 22. november 2022.

 

D. Elevråd

Der har ikke været noget elevrådet ønsker på dagsorden.

 

E. Meddelelser

Budgettet forventes vedtaget dags dato. Umiddelbart ser det ud til, at skolerne skal spare på ledelse, men det er ikke meldt ud, hvordan besparelsen skal gennemføres.

Hedegårdsskolen går stort set fri på alle øvrige områder i sparekataloget. Frugtordningen forsvinder fra nytår. Der kommer en central rammebesparelse, der rammer bredt, som nok godt kan håndteres på skolen. Der kommer til at skulle spares centralt på Rådhuset, hvor man forventer at skulle skære i antallet af medarbejdere.

 

Der skal ansættes en dansklærer til udskolingen. Der er samtaler tirsdag den 25. oktober fra kl. 13 til 16. Jes vil gerne deltage.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag tidligere fremsendt - pkt. har også været på forrige møde)

Der tilkendegives overfor BAFE at der arbejdes på, at skolen vil være helt røgfri. Der udarbejdes et princip for området af skolebestyrelsen. Henrik svarer BAFE omkring skolebestyrelsens holdning til rygepolitikken.

 

2. Gennemgang af princip ”Skole-hjem samarbejdet” (bilag eftersendes)

Skolen har undersøgt om begrebet FM-grupper bliver brugt. Det gør det ikke, i stedet bruges ordet kontaktforældre.

Forældre i gruppeordningerne oplever ikke, at der bliver valgt kontaktforældre.

Drøftelse af hvorledes skolebestyrelsen kan være mere synlig overfor forældrene på skolen – måske skal det være en fast opgave for en af bestyrelsesmedlemmerne.

Drøftelse af, hvorledes Aula kan understøtte arbejdet ude i klasserne. Kan der oprettes grupper for alle kontaktforældre fx?

Det kan overvejes, om der skal udarbejdes en folder, som forældrene kan få med hjem efter et forældremøde – heri kan principperne udspecificeres.

 

3. Mødetid for elever i udskolingen

Personalet bakker ikke op omkring en senere mødetid, da eleverne så får fri på et senere tidspunkt, hvilket besværliggør fælles møder med kolleger på skolen.

Skolebestyrelsen vil gerne se på erfaringer fra andre skoler samt høre hvad eleverne på Hedegårdsskolen mener. Man kan også overveje at klasserne i udskolingen er forskellige, således at idrætsklasserne møder kl. 08:00, dels fordi de har morgentræning, dels fordi de skal nå til træning efter skole. Endvidere vil skolebestyrelsen gerne dykker ned i, hvad forskningen siger om emnet.

 

4. Høring om forslag til Trafiksikkerhedsplan 2021-2025 (2 bilag - frist 12.10.2022)

Der er udarbejdet et forslag til et høringssvar til trafiksikkerhedsplanen. Generelt er der et ønske om, at der bliver kørt langsommere på Magleparken samtidig med, at der kommer bump på vejen, så billisterne tager farten af. Endvidere er der et ønske om, at busstoppestedet rykkes rundt om hjørnet på Hold-an-vej.

 

5. Hvordan bliver skolebestyrelsen synlig på Aula

Der er startet en ny it-medarbejder på Hedegårdsskolen, som hedder Karsten. Han får som opgave at opdatere hjemmesiden samt modtagergruppen på Aula. Endvidere vil skolebestyrelsen fremadrettet skrive til alle forældre på Aula vedr. highlights. Det betyder, at referatet godkendes på selve mødet.

 

Orienteringspunkter

 

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

7. Punkter til næste møde den 15. november 2022

Henrik skal deltage i et møde omkring kapacitetsanalyse og gruppeordningerne, dette drøftes med skolebestyrelsen på næste møde.

 

Der er et ønske om at se skolens omsætningstal – antal medarbejderopsigelser og ansættelser.

 

Princip omkring rygepolitik.

 

Forslag til folder vedr. forventninger til forældresamarbejdet. Endvidere tages princippet op, når der er en pædagogisk leder til gruppeordningerne.

 

Elevernes mødetid i udskolingen om morgenen.

 

8. Godkendelse af nuværende nyt referat

Godkendt.

 

 

Referent: Merete Brodersen