Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2020-2021

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2020-2021

 

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 17. AUGUST 2020

Faste punkter

a. Godkendelse af referat (1 bilag)
Godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden
Punkt 1, 4 og 5 bliver udsat il næste gang, da budgettet endnu ikke er sendt ud endnu.
Punktet om principper er også udskudt, da der har været IT-problemer med vores drev på skolen.

 

c. Skoleforum
Næste møde ligger i september. Jes vil gerne deltage i Skoleforum fremadrettet. Lene vil gerne være suppleant. Det vigtigste er, at skolen er repræsenteret ved møderne.

 

d. Elevråd
Elevrådet har ikke kunnet mødes grundet COVID-19 regler. Det er nu muligt, og skolen er ved at etablere et nyt elevråd.

 

e. Meddelelser
Opstarten efter sommerferien er gået rigtig fint på trods af forskellige COVID-19 regler og retningslinjer.
De største ændringer er nok lige nu, at udskolingen ikke kan forlade skolen og gå i fx centeret.
Ture med offentlige transportmidler skal håndteres korrekt, derfor har skolen indkøbt mundbind mm. til elever.
BFO: BFO’en har delt eleverne, så de yngste elever i 0. og 1. klasse går på deres respektive BFO-afdelinger. 2. og 3. klasse er fortsat på skolen. BFO-en har brugt kræfter på at lave et ordentligt tilbud til de ældste klasser.
Opsigelser: 2 medarbejdere opsagde deres stilling lige inden ferien, desuden har en medarbejder søgt orlov det kommende skoleår. Det har især haft betydning for en 1. klasse, men et par rutinerede lærere har ønsket at overtage klassen, så klassen er i gode hænder.

Stillingsopslag: Hedegårdsskolen har lige nu 2 ledige stillinger, som skolen ønsker at besætte pr. 1. oktober. Et medlem fra skolebestyrelsen er velkommen til at deltage.
Parkeringspladsen er blevet tegnet op, så parkeringsbåsene er tydlige. Endvidere er der blevet indkøbt flere cykelstativer, så cyklerne kan blive parkeret ordentligt.

 

 

Beslutningspunkter

1. Principper for Hedegårdsskolen (bilag eftersendes)
Udsat til næste møde.

 

2. Trafiksituationen omkring skolen + cykelstativer ved mellemtrinnet
Drøftelse.

 

3. Valg til skoleforum.
Jes er valgt.

 

4. Høring vedr. styrelsesvedtægten (bilag eftersendes)
Udsat.

 

5. Høring om budget 2021 (hvis det er kommet)
Udsat.

 

Orienteringspunkter

6. Orientering om BFO ny stilling
Klaus Hansen som er leder af BFO’en, har opsagt sin stilling pr. 1. november 2020. Derfor skal skolen i gang med en proces vedr. ansættelse af en ny BFO-leder. Henrik og Merete laver de første udkast til stillingsopslag, som kan drøftes videre i skolebestyrelsen.

 

7. Orientering om suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Heidi Engelbrecht er trådt ud af bestyrelsen, så derfor skal der afholdes suppleringsvalg. Generel drøftelse omkring hvorledes suppleringsvalget skal afholdes samt et opstillingsmøde. Henrik udsender information ud til alle forældre. Jes og Keld deltager i opstillingsmødet.

 

8. Eventuelt
Gruppeordningerne er udvidet, så de ældste elever fra gruppeordningen for autister er i lokalet i udskolingen. Denne flytning er indtil videre gået uproblematisk.
Selve denne flytning har betydet, at mødelokalerne er rykket lidt rundt på skolen.

 

 

Punkter til næste møde
Næste møde er den 29/9, dette møde er muligvis for sent placeret i forhold til høring vedr. budget 2021.
Næste møde bliver den 14. september fra 17:30 – 20:30
Punkter til næste møde – se ovenfor – punkter som er flyttet fra dags dato til næste møde.

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 14. SEPTEMBER 2020

Faste punkter

 

a. Godkendelse af referat (1 bilag)
Godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

 

c. Skoleforum
Jes var fraværende, derfor intet referat.

 

d. Elevråd
Eleverne er ved at blive valgt, så de deltager i næste møde.

 

e. Meddelelser
Henrik fortalte om tre nyansatte lærere. Vi diskuterede Coronasituationen, og blev enige om, at systematik ville være rart, når elever er i karantæne. Skolen arbejder med det på først kommende skoleudviklingsmøde d. 1. oktober.

 

Beslutningspunkter

1. Principper for Hedegårdsskolen (bilag eftersendes)
Vi blev enige om at følgende principper ikke længere skal optræde separat, men bliver en del af andre:

Deletimer
Digital kommunikation
Skole/hjem
Sponsor
Holddannelsesressourcer
Smykker i idrætsundervisningen
 

Følgende principper vil blive drøftet på de næste møder:
D. 12 november er ”inklusion”, ”specialundervisning” og ”supplerende undervisning” en del af dagsorden. Der vil blive udarbejdet et princip der kommer til at hedde ”Fælleskaber og læringsmiljøer”.
På december mødet vil princippet ”valgfag” og ”trivsel og antimobbestrategi” være på dagsorden. Herefter vil alle skolens principper blive samlet i et dokument. En gang om året vil skolebestyrelsen herefter genbesøge principper for en evt. redigering.

 

2. Høring vedr. styrelsesvedtægten (4 bilag – frist 12.10.2020)
Forslag til ændring i styrelsesvedtægten blev drøftet og der udarbejdes et høringssvar.

 

3. Høring om budget 2021 (frist 6.9.20 – så drøftet pr. mail)
Der er lavet et høringssvar, som er drøftet via mail. Det er sendt til rette vedkommende d. 6 september.

 

4. Madlevering på Hedegårdsskolen – forslag til ny leverandør
Skolen er utilfredse med leveringen. Henrik vil undersøge mulighederne for at finde en anden leverandør.

 

Orienteringspunkter

5. Orientering om BFO ny stilling
Stillingsannoncen er online. Der er ansøgningsfrist d. 24 september. Vi forventer en ny leder pr. 1. december.

 

6. Orientering om opstillingsmøde ifm. suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Der er fundet en ny repræsentant i Skolebestyrelsen i stedet for Heidi Engelbrechsen. Det er Tina Rosendal, der har barn i 2a. Suppleant er Susanne Gottschalk, der har et barn i 7c.

 

7. Eventuelt
Der var et spørgsmål om Aula hotline for forældre stadig er en mulighed. Der er ikke nogen hotline længere. derfor skal I skrive til it-support på skolen: glro@balk.dk

 

8. Punkter til næste møde
Forslag til kommende skolebestyrelsesmøder
Systematik i online undervisning
Principper
Madlevering

 

Referent: Henrik Rømer Nielsen

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 12. NOVEMBER 2020

Faste punkter

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

c. Skoleforum

Intet.

 

d. Elevråd

Intet.

 

e. Meddelelser

Intet.

 

 

 

Beslutningspunkter

1. Principper for Hedegårdsskolen (bilag eftersendes)

Princip om inklusion blev drøftet. Der var forskellige rettelser. Det anden behandles på næste møde.

 

2. Madlevering på Hedegårdsskolen – forslag til ny leverandør

Leverandør vedtaget. Det er dog udsat pga. corona indtil videre.

 

3. Forslag til kommende skolebestyrelsesmøder

Uændrede møder resten af skoleåret, næste skoleår 8 møder. Henrik udarbejder et årshjul.

 

4. Systematik i online undervisning

Orientering om en plan:

Der skal tales med alle elever hver dag (fra 4. klasse og op).

Alle elever skal dagligt have online undervisning.

Elever der ikke deltager i online undervisning skal deltage i nødundervisning.

Klasselærerne koordinerer undervisningen mellem faglærerne.

Alle fag skal i videst mulig omfang repræsenteres i løbet af ugen.

Klasselærerne står for al kommunikation med hjemmet.

 

For indskolingen gælder:

Dialogen sker til forældrene i Aula

Alle eleverne har bøger/hæfter tilgængelige til nødundervisning.

 

Øvrig drøftelse: Hvordan kan eleverne kontakte lærerne, så de kan få hjælp til forskellige opgaver.

 

 

Orienteringspunkter

5. Orientering om BFO ny stilling

Berit Ebbe er blevet ansat som leder af skolens BFO. Berit var tidligere daglig pædagogisk på BFO Maglegården, hvorfor hendes stilling nu er slået op.

 

6. Eventuelt

Styrelsesvedtægten: I forhold til høringssvar vedr. søskendegarantien til søskendehensyn. Der arbejdes med en overgangsordning.

 

Klassestørrelsen går på klassen og ikke årgangen. Det har lidt betydning i forhold til det frie skolevalg.

 

7. Punkter til næste møde

Afslutning inden jul den 7. december: Kan holdes på skolen eller i byen afhængig af, hvor mange vi bliver. Henrik og Merete arbejder videre med planlægningen.

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE TIRSDAG D. 26. JANUAR 2021

Faste punkter

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

c. Skoleforum

Drøftelse af trafiksituationerne omkring skolerne samt en længere drøftelse af online undervisning.

 

d. Elevråd

Intet nyt, da eleverne er hjemsendt.

 

e. Meddelelser

Situationen omkring corona:

 • Nødundervisning: Skolen har lige nu 41 børn i nødpasning/nødundervisning i BFO’en. Derudover har skolen ca. 20 elever til nødundervisning fra 4. til 9. klasse. Skolen forventer at tallene stiger, da forældrene begynder at blive pressede på at have børnene hjemme samtidig med, at de selv fx skal varetage et job hjemmefra.
   
 • Online undervisning: Der har været en forældrehenvendelse på 2. årgang, som gik på, at det var problematisk, at eleverne i indskolingen ikke har en maskine/ChromeBook til rådighed. Der er derfor blevet delt ChromeBooks ud til indskolingen til de elever, som ikke har en mulighed for at låne en computer hjemme.
   
 • 9. klasse og eksamen: Her afventer man udmeldinger fra ministeriet. Drøftelse af mulighederne for online eksamen – især i de mundtlige fag.

 

 

Beslutningspunkter

1. 2. behandling af princip for inklusion (bilag eftersendes)

Henrik sender dette princip ud, og behandles på næste møde.

 

2. Madlevering på Hedegårdsskolen – leverandør fundet Skolemad.nu – leverandør fra smørrebrøds butik i Måløv

Der er gode erfaringer med leverandøren.

 

3. Forslag til mødedatoer i det næste halve år.

Datoerne beholdes i kalenderen, så kan tidpunkterne aftales nærmere, når dagsordenen ligger klar.

 

4. Høring: Indkaldelse af idéer og forslag til budget 2022 (bilag)

Forslag: Investering i en langsigtet besparelse – inddragelse af hele bygningen med Nordlys, kan indrettes til en samlet indskoling. På den måde kan man afhænde Maglegården. Det nye hus skal kunne rumme hele indskolingen (herunder skole og BFO) samt gruppeordningerne for børn i indskolingen. Lige nu ejer Baldersbo dele af bygningen, så det er en længere proces, der skal falde på plads.

Henrik og Merete vil arbejde videre med dette forslag og sende det til skolebestyrelsen.

 

5. Høring af fælles skolekalender for skoleåret 2022-2023 (bilag)

Ingen bemærkninger, kalenderen er godkendt.

 

6. Princip for Røgfri skole (Ny lov trådt i kraft)

Dette punkt skal på et møde i løbet af foråret, da der skal laves et princip for røgfri skole, der må ikke ryges i skoletiden. Skolebestyrelsen skal tage stilling til sanktionsmuligheder.

 

 

Orienteringspunkter
7. Orientering om BFO ny stilling

Skolen har ansat en ny pædagogisk leder af BFO Maglegården – Helle. Dette er sket efter at Berit Ebbe søgte og fik stillingen som leder af BFO Hedegårdsskolen.

 

8. Orientering om fællesmøde for forældrebestyrelser for dagtilbud, skoler og klubber og KFU/BSU7Borgmester (bilag)

ødet er placeret den 12/5 og alle er velkomne til at deltage.

 

9. Eventuelt

Hvordan går det med processen for at få skolen til en certificeret idrætsskole. Dette arbejde er fortsat i gang og arbejdet med Syddansk Universitet er i fuld gang. Skolen har søgt kommunale midler til at uddanne personalet på skolen.

 

Skolen får sandsynligvis 3 kommende 0. klasser, som starter i BFO den 1. maj 2021.

 

10. Punkter til næste møde:

Drøftelse af den kommunale trafikrapport.

Regnskab og budget – Ann-Berit inviteres til dette punkt.

Drøftelse af: Eksamen og eksamensformer.

Behandling af princip for inklusion.

Opstart af: Princip for røgfri skole.

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 3. MARTS 2021

Faste punkter

 

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt

 

b. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

c. Skoleforum

Ikke noget nyt

 

d. Elevråd

Ikke noget nyt, da kun 0. til 4. klasse er tilbage på skolen.

 

e. Meddelelser

Skolen skal ansætte lærer til matematik og engelsk – primært til udskolingen. Skolen kan ansætte 2 lærere til faste stillinger.

 

Der starter tre 0. klasser på skolen. Skolen har derfor slået en stilling op for at ansætte en børnehaveklasseleder. Rasmus er interesseret i at deltage i samtalerne, som kommer til at ligge i uge 12. Det er hensigten, at ansætte en person der kan starte pr. 1. maj 2021.

 

Opfølgning på sag omkring et læserbrev skrevet af en af pædagogerne fra BFO’en. Det har haft lidt betydning for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, som har været lidt vanskeligt. Dette er skolen og BFO’en meget opmærksom på, og der arbejdes for at styrke det gode samarbejde.

 

 

Beslutningspunkter

1. Regnskab 2020 og budget 2021 (5 bilag)

Gennemgang af regnskabet for 2020. 

Regnskabet for 2020 ser lidt anderledes ud end forventet, hvilket primært skyldes situationen omkring COVID-19. På skolen er der ikke brugt så mange penge på elevaktiviteter, men derimod på BFO’en er der brugt flere penge på personale, da man har været nødt til at hyre personale ind, da eleverne har skullet passes klassevis.

Hele skolen kommer ud af 2020 med et lille underskud, men det skyldes primært et underskud i en af gruppeordningerne, hvilket skolen er meget opmærksom på. Efterfølgende drøftelse af tildelingsmodellen på specialområdet.

Der er endvidere en forventning om, at skolen modtager en del penge i refusion for øget lønudgift i forhold til COVID-19.

 

Gennemgang af budgettet for 2021

Budgettet for 2021 gennemgået af Ann-Berit. Generel drøftelse af rammen omkring skoledriften. Endvidere drøftelse af de forskellige rammer for gruppeordningerne, hvor gruppeordningen for Autister er et heldagstilbud, hvorimod eleverne i gruppeordningen går på almindelig BFO, hvor BFO’en får en ekstra økonomisk tildeling.

 

2. Drøftelse af den kommunale trafikrapport

Skolen har gjort opmærksom på trafikken omkring skolen, men det har ikke givet anledning til, at trafikrapporten peger på ændringer. Skolen vil forslå, at der bliver sat skilte op med, at der her er en skole, for at få bilister til at sætte hastigheden ned.

 

Rapporten peger på en ekstern rådgiver, hvis der skal ændres noget i forhold til de lokale trafikudfordringer.

 

Skolebestyrelsen ønsker at lave et skriv, hvor der ønskes flere skilte omkring skolen samt en generel opmærksomhed på optegninger på skolen samt beskæring af buskene omkring de forskellige indkørsler til skolen.

 

3. Drøftelse af eksamen og eksamensformer

Status lige nu:

Skoleåret 2020 var der slet ingen eksamener, i år er der dansk, matematik, engelsk samt et udtræksfag. Undervisningsperioden forlænges så en uge, så man går på læseferie lidt senere end først planlagt. En del af lærerne laver endvidere årsprøver, så eleverne prøver at gå til en eksamen, der minder om den rigtige eksamen, hvilket gør det nemmere at give en reel karakter.

Erfaringerne fra 2020 var, at skolen rent karaktermæssigt lå på forventet niveau, men at der var færre rigtig dårlige karakterer og færre topkarakterer.

Det er for tidligt at vurdere, om online undervisning giver et læringstab, undervisningen er måske bare anderledes. Der er lavet generelle undersøgelser af, at den store midterflok af elever har det ok med online undervisning, men at man har sværere ved at ramme de udsatte elever samt elever, der er ekstra dygtige.

 

De udsatte elever eller elever der har det svært med online undervisning får allerede nu tilbudt nødundervisning på Hedegårdsskolen, således de bliver understøttet i deres læring.

 

Eksamensformer:

 

Bundne prøver:

Dansk: Skriftlig fremstilling (stil), retskrivning og læsning (læseprøve og diktat) samt en mundtlig prøve, hvor der er 2 forskellige former – prøveform A og B.

 

Matematik: Skriftlig prøve (bunden eksamen). Problemregning samt færdighedsregning. Færdighedsregning sker digitalt.

 

Naturfagsprøven: Her laver eleverne en synopsis, her har eleverne nogle hovedemner de kan komme til eksamen i. Pensum er bestemt af ministeriet. Man har mulighed for at gå til eksamen gruppevis, max 3 elever. Eleverne har 2 timer i fysik/kemi lokalet, hvor lærer og censor har mulighed for at samtale med eleverne. Der må max være 6 elever til eksamen samtidig. Naturfagsprøven dækker fagene biologi, geografi, fysik og kemi.

 

Engelsk: Mundtlig prøve. Her kommer eleverne op i en synopsis. Her vælger man nogle fordybelsesområder, som eleverne kan trække spørgsmål inden for. Elevernes pensum er fra 8. og 9. skoleår.

 

Udtræksfag:

Naturvidenskabelige pulje: Mundtlig matematik, skriftlig fysik/kemi, skriftlig biologi, skriftlig geografi. idræt.

 

Humanistiske pulje: Mundtlig kristendom, mundtlig historie, mundtlig samfundsfag. Skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, skriftlig engelsk.

 

Nye valgfag som afsluttes efter 8. klassetrin: Håndværk/design, madkundskab og billedkunst. På Hedegårdsskolen forsøger vi at give eleverne deres 1. prioritet.

 

 

4. Princip for Røgfri skole (Ny lov trådt i kraft)

Skolebestyrelsen skal være med til at lave et princip for røgfri skole.

Herunder gennemgang af PowerPoint fra kommunen, som er udgangspunktet for princippet.

Medarbejdere, elever og forældre skal orienteres omkring princippet – drøftelse af, hvordan man kan orientere forældrene. Måske skal det sendes hjem særskilt til alle forældrene på Aula. Forældrene kan desuden orienteres på forældremøder i udskolingen.

Elevrådet kan evt. inviteres online og involveret omkring princippet.

 

Henrik samler op og laver et bud på et princip til næste møde.

 

 

5. Indeklima i gruppeordningerne

Drøftelse af muligheden for at sende et brev fra skolebestyrelsen til rette vedkommende omkring indeklimaet i gruppeordningerne, da flere medarbejdere får hovedpine og tørre øjne af en hel arbejdsdag i lokalerne.

Henrik vil gerne lave et udkast til et skriv.

 

 

Orienteringspunkter

Eventuelt

Intet.

 

7. Punkter til næste møde

Næste møde er den 15. april (torsdag)

 

Gennemgang af en vikarløn vs. uddannet personale.

Processen omkring sammenlægning af gruppeordningerne.

Princip for røgfri skole.

                

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 15. APRIL 2021

Faste punkter

 

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Referatet er godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

c. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møder siden sidste skolebestyrelsesmøde.

 

d. Elevråd

Elevrådet samles online, da de skal tage stilling til rygepolitikken.

 

e. Meddelelser

Der er 3 klasser hjemsendt grundet COVID-19 dags dato. Det skyldes smitte blandt 2 elever samt en vikar. Smittetilfældene er uafhængige af hinanden.

 

Der afholdes samtaler mandag den 19/4, da der skal ansættes 2 medarbejdere til især udskolingen.

 

Der starter 3 nye 0. klasser mandag den 3. maj. Da klasserne skal være adskilte grundet COVID-19 har BFO’en fået lov til at låne Tapeten.

 

Til orientering er der 3 medarbejdere på skolen, der snart skal på barsel.

 

Der er en pulje midler som komme ud til skolerne som er øremærket trivselsarbejdet i forhold til eleverne. Skolen afventer yderligere information.

 

Cykelstativerne omkring Hedegårdsskolen skal ordnes, og der er efter sigende tildelt en pulje midler til dette. Henrik afventer yderligere information.

 

Børne- og skoleudvalget tilkendegiver stor anerkendelse til personalet på skole og daginstitutionsområdet.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Udtalelse til kvalitetsrapport (1 bilag)

Kvalitetsrapporten adskiller sig i år fra tidligere år grundet COVID-19.

Skolen klarer sig generelt godt, og får en rækker anbefalinger og anerkendelser.

Generelt har Hedegårdsskolen en stor andel af unge, der er fortsat i en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt skolegang på Hedegårdsskolen.

 

Drøftelse af anbefalingerne og anerkendelserne samt en drøftelse af eventuelle rettelser til forvaltningen. Henrik arbejder på et udkast, som sendes til skolebestyrelsen.

 

 

2. Princip for Røgfri skole (Ny lov trådt i kraft)

Drøftelse af princippet. Drøftelse af, hvad man gør, hvis man er på lejrskolen med elever, der begynder at ryge eller tage snus – hvad gør den enkelte lærer så. Hvis det sker gentagne gange, så må barnet sendes hjem.

 

Princippet sendes videre til elevrådet og medarbejderne til godkendelse.

 

 

3. Proces omkring sammenlægning af gruppeordningerne

Forvaltningen frygtede, at sammenlægningen ikke kunne nås inden skolestart 1/8 2021, derfor arbejdes der lige nu med en sammenlægning pr. 1/8 2022. Skolebestyrelsens skrivelse vedr. gruppeordningernes økonomi til forvaltningen uddybes på skolen skoleudvalgsmøde.

 

Ønsket om en sammenlægning skyldes både pædagogiske og økonomiske hensyn. Da mange af eleverne har krydsdiagnoser kan elevsammensætningen ske mere hensigtsmæssig og økonomien bliver mere robust.

 

I gruppeordningerne er der endvidere blevet omplaceret 2 medarbejdere, da økonomien i ADHD-gruppeordningen havde et underskud. Der er omplaceret en lærer samt en ressourcepædagog til skolens almenmiljø.

 

 

4. Gennemgang af en vikarløn vs uddannet personale

Udskydes til næste gang.

 

 

Orienteringspunkter

 

5. Eventuelt

Vedr. onlineundervisning. Generel tilbagemelding om, at undervisningen fungerer godt. Det har fundet et fornuftigt niveau.

 

Henrik holder øje med retningslinjerne omkring COVID-19 i forhold til om næste skolebestyrelsesmøde skal afholdes fysisk på skolen.

 

Lejrskoler: Den ene 8. klasse tager afsted lige inden sommerferien og de 2 øvrige 8. klasser tager afsted lige i starten af 9. klasse.

 

 

6. Punkter til næste møde

På et senere møde drøftelse af børnetaludviklingen i distriktet, så skolen er forberedt i god tid – blandt andet om skolen kan få råderet over hele bygningen hvor Nordlys ligger.

 

Gennemgang af en vikarløn vs uddannet personale.

 

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 15. JUNI 2021

Faste punkter

 

a. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

b. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

c. Skoleforum

Der har ikke været afholdt møder siden sidste møde, da alle møder er blevet aflyst/rykket. Næste møde forventes at blive afholdt i august.

 

d. Elevråd

Der har ikke været afholdt møder siden sidst. Skolen håber det er muligt at afholde almindelige elevrådsmøder efter sommerferien.

 

e. Meddelelser
 

Skolen er nu helt åben, og det er rigtig godt. Børnene er nu tilbage på deres almindelige BFO-afdeling.

 

 • Skolen er lige nu i gang med afgangsprøverne, de foreløbige karakterer ser meget pæne ud.
   
 • Skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg har rettet henvendelse til skoleudvalget vedr. økonomitildelingen til skolens gruppeordninger. Henvendelsen er blevet behandlet i 2 omgange i skoleudvalget, men skolen har endnu ikke modtaget et svar på henvendelsen.
   
 • Brandmyndighederne har været efter enkelte lokaler i gruppeordningen, hvilket betyder, at den lille klasse i AU er flyttet til mødelokale 1+2 på skolen, som skal indrettes til formålet.

 

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Gennemgang af en vikarløn vs uddannet personale

Skolen vil gerne have uddannet personale, hvorfor der er flere holddannelsestimer på årgangene, som læses af det faste personale.

Dog vil der altid være en rest, som ikke kan tilgodeses af det faste personale, derfor har skolen også et korps af vikarer, som ikke er uddannede lærere.

Gennemgang af, hvordan en lærers arbejdstid er sat sammen.

 

2. Drøftelse af børnetalsudviklingen i distriktet

Prognoserne ser ud som om, at skolen fremadrettet bliver 3 sporet. Skolebestyrelsen ønsker en opgørelse over de kommende elever i forhold til socioøkonomisk baggrund.

 

 

 

Orienteringspunkter

 

3. Eventuelt

Det er ærgerligt, at dimissionen bliver flyttet med 3 ugers varsel. Dette skyldes at det er Skt. Hans den 23/6, så derfor er dimissionen flyttet til den 22/6. Dette har været en gene for enkelte forældre.

 

Der er lige nu et stillingsopslag ude, da skolen mangler en engelsklærer.

 

Heidi og Juditte ønsker at træde ud af bestyrelsen, da de ikke længere har elever på skolen.

 

4. Punkter til næste møde

 

 

Henrik Rømer Nielsen