Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2021-2022

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2021-2022

 

 

REFERAT FRA MØDE MANDAG D. 6. SEPTEMBER 2021

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Ingen bemærkninger.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

C. Skoleforum

Der har været afholdt et enkelt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Temaet på mødet var Digital dannelse. Der var mange gode pointer samt drøftelser om, hvordan det kan bredes ud til forældrene. Der var ligeledes en drøftelse af, hvordan selve eleverne kan involveres bedre.

 

D. Elevråd

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde, da eleverne på 9. årgang har været en del hjemsendt med COVID-19.

 

E. Meddelelser

Gruppeordningerne har længe haft problemer med indeklimaet, dog uden at der er påvist noget at handle på (svamp, fugt etc.). Ejendomme har erkendt, at der ikke kan gøres noget ved problemet, så derfor har skolen fået stillet flere lokaler til rådighed (den gamle tandlæge ud mod Magleparken). Lokalerne er lige nu ved at blive klargjort, og det er forventningen, at gruppeordningerne flytter snarest mulig. Der er tale om en midlertidig ordning for gruppeordningerne, da hele lokalefordelingen skal drøftes mere overordnet på hele skolen.

 

Hele skolen skal på pædagogisk weekend den 17. – 18. september, hvor skolen lukker kl. 12:00. Temaet for kurset er idrætscertificering.

 

 

 

Beslutningspunkter

1. Høring om budgetforslag 2022 6 bilag (frist 8.9.2021)

Der skal gives bemærkninger omkring økonomien vedr. visitation – at skolerne skal betale mere til elever der visiteres til et andet tilbud.

 

Bestyrelsen ønsker endvidere at lave en kommentar omkring skolens bygninger på sigt, så den er klar til at rumme et øget antal elever. Evt. udvidelse af bygninger i Ballerup Syd skal undersøges nærmere.

 

Bestyrelsen ønsker endvidere at lave en kommentar omkring trafikforholdene omkring skolen, da der lige nu laves parkeringspladser på Hold-an vej. Dette skal ses i lyset af, at trafikforholdene skal laves om, da Centeret skal laves om.

 

 

2. Princip om rygning 1 bilag (2. behandling)

Godkendt.

 

 

3. Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2021-2022 1 bilag

12. oktober flyttes til den 14. oktober 2021

2. november 2021 ok

9. december 2021 ok

2. februar 2022 ok

15. marts flyttes til 17. marts 2022

9. maj 2022 ok

16. juni flyttes til den 15. juni 2022

 

Skoleforumkalender:

14. december 2021

1. marts 2022

7. juni 2022

 

Fælles bestyrelsesmøde (dagtilbud, klubber, skoler mm.)

28. oktober 2021

 

 

Orienteringspunkter

4. Eventuelt

Spørgsmål om, hvornår eleverne får udleveret en personlig Chrome Book på skolen. Eleverne på Hedegårdsskolen får udleveret ”egen” Chrome Book i starten af 4. klasse.

 

5. Punkter til næste møde

Forslag om forkortet skoledag skal drøftes (jf. tidligere sendt høringssvar)

Gåtur så lokalerne i Bygning A kan beses – de nye lokaler til gruppeordningerne.

Hjemmesiden skal efterses, så den er opdateret og moderne med relevante oplysninger.

Plan over hvorledes vejlederne kan besøge skolebestyrelsesmøderne.

 

 

Henrik Rømer Nielsen

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 14. OKTOBER 2021

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt

 

B. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse til dagsordenen

Høringssvar til feriekalenderen 2022/2023

Lokaletur rykkes til næste møde.

 

C. Skoleforum

Der har ikke været møde siden sidst skolebestyrelsesmøde.

 

D. Elevråd

Der har været skolevalg på skolen, hvor 106 elever fra 8. og 9. klasse deltog. Resultatet var et overvejende rødt flertal.

 

E. Meddelelser

Der er en invitation til den 28/10 til forældre i skolebestyrelsen, om børn og unges digitale dannelse. Arrangementet er på Rådhuset fra kl. 19 til 21.

 

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Høring om forslag om etablering af et specialiseret 10. klasse tilbud (2 bilag – frist 15.11.2021)

Generel lidt skepsis omkring tilbuddet, da det giver et skift for eleverne. Relationen for flere elever er vigtig, og der kan måske gå lang tid før de er trygge et nyt sted. Henrik arbejder videre med høringsforslaget, som han sender rundt til bestyrelsen.

 

2. Forkortet skoledag

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at skoledagen kan nedsættes, så eleverne ikke behøver at have så mange usu-timer. Det betyder, at BFO’en og klub får tilført midler, så de kan udvide åbningstiden. Timerne der aflyses bliver overført til skolen og skal læses som holddannelsestimer.

Der er derfor lavet nye skemaer for alle klasserne, som træder i kraft fra uge 43.

I indskolingen er de nye skemaer arrangeret således, at onsdag er turdag for BFO’en, hvorfor 0. til 2. klasse har fri kl. 12:00 og 3. klasse 12:45.

 

3. Plan over hvorledes vejlederne kan besøge skolebestyrelsesmøderne

Bliver bare sat på dagsorden løbende. Repræsentanter fra gruppeordningerne er også meget velkomne.

 

4. Hjemmesiden – opdatering/relevante oplysninger

Glen og Ann-Berit er i gang med at opdatere hjemmesiden.

Der er et ønske om, at der kommer opdaterede data samtidig med, at det kunne være hensigtsmæssig, at der kommer antal elever pr. klasse. Henrik undersøger dette ønske nærmere.

Der kunne godt være mere info omkring skolens idrætsprofil.

 

5. Skolekalender 2023/2024

Godkendt, kan drøftes nærmere, hvis der skal være ændringer kan det ske lokalt med 6 måneders varsel.

 

 

 

Orienteringspunkter

6. Gåtur til lokalerne i Bygning A (udskudt til næste møde)

Udskudt.

 

7. Kommunens budget set med skolebriller

Skolen kommer til at betale mere til elever, der bliver visiteret til et andet skoletilbud. Lige nu betaler skolen 200.000 kr. pr. år/elev. Dette beløb stiger over 3 år til 265.000 kr.

I år kommer skolen ud med et underskud på den konto, da flere elever er blevet visiteret end først antaget. Skolen kommer dog ikke ud med så stort underskud.

Gruppeordningernes økonomi ser mere udfordret ud, hvilket skyldes forskellige omstændigheder i forhold til sammenlægninger og nedskæringer.

Skolen er i det hele taget nådigt sluppet i budgettet.

 

Eventuelt

Spørgsmål til skolens toiletter. Der er bevilliget penge til toiletheaven, så toiletterne bliver endnu bedre.

Hvad skete der med bevilliget kirsebærtræer? Henrik følger op.

Legepladsen, der er fejl og mangler – Henrik og Merete tager en dialog med Ann-Berit.

 

9. Punkter til næste møde

Gåtur til lokalerne i Bygning A

Gennemgang af principperne, så de bliver samlet.

Orientering omkring hvorledes to-sprogsprocenten udregnes

Opdatering af hjemmesiden

 

 

Henrik Rømer Nielsen

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 9. DECEMBER 2021

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Referatet er godkendt, dog skal der være lidt opmærksomhed på udmeldinger omkring betydningen af idrætscertificering.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

C. Skoleforum

Der har været et enkelt temamøde omkring digital dannelse den 28/10, men der har ikke været afholdt andre møder. Evaluering af mødet omkring digital dannelse var blandede, der var en oplevelse af, at der ikke var tale om dannelse, men snarere skæld-ud til de voksne.

 

D. Elevråd

Der er lige blevet uddelt BAFE midler til skolen. Blandt andet et basketball net til indskolingen samt fodboldmål. Der er endvidere bevilliget en boks med legetøj mm. til udendørs brug.

 

E. Meddelelser

COVID-19: Skolen lukker ned fra og med den 15. december efter pressemøde. Der bliver tilbudt nødpasning og nødundervisning. Der vil være online undervisning efter skemaet for alle eleverne fra 4. til 9. klasse samt kopihæfter/andre materialer til indskolingen.

Der er ansat en ny medarbejder til mellemtrinnet. Den nye lærer skal undervise primært i matematik og naturfag.

 

 

Beslutningspunkter

1. Ønsker til budget 2022 1 bilag (sendt pr. mail den 9.11.21)

Skolebestyrelsen bakker op omkring lærernes ønsker.

 

2. Skolefoto (henvendelse fra en forælder)

En forælder har henvendt sig, da der er en oplevelse af, at de pakker man kan bestille på nettet er meget begrænset.

Der ønskes en større fleksibilitet på mulighederne på nettet.

Henrik kontakter både fotografen samt den forælder, der har henvendt sig til skolen.

 

3. Opdatering af hjemmesiden

Den bliver opdateret, der er en del lidt forældet information.

 

 

Orienteringspunkter

4. Gåtur til lokalerne i Bygning A 

 

5. Orientering omkring hvorledes to-sprogsprocenten udregnes

På skolen er der ca. 27,9% to-sprogede børn. Man er to-sproget hvis man ikke har dansk som modersmål.

Drøftelse af, hvordan skolen tester og arbejder med dansk som andet-sprog. Der er en vejleder tilknyttet hver afdeling samt timer til hver årgang til arbejdet med sproget.

 

Generelt løfter Ballerup Kommune de to-sprogede rigtig godt.

 

6. Eventuelt

Intet.

 

7. Punkter til næste møde

Gennemgang af principperne, så de bliver samlet.

Udviklingen af andelen af elever med dansk som andetsprog.

Opfølgning på gruppeordningerne og 10. klasse.

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 24. FEBRUAR 2022

Faste punkter

 

Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Grundet fravær blandt bestyrelsesmedlemmerne rykkes nogle punkter til næste gang – se nedenfor.

 

C. Skoleforum

Intet.

 

D. Elevråd

Elevrådet er nu aktivt igen, da eleverne gerne må være sammen på kryds og tværs.

Drøftelse omkring afholdelse af skolevalg – fremadrettet lidt opmærksomhed på, hvorledes partierne bliver inviteret ind på skolen til debatter.

 

E. Meddelelser

Orientering omkring artikel om afgangsprøverne i Ballerup Bladet.

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Budget 2022 (5 bilag)

Gennemgang af budgettet ved administrative leder Ann-Berit Eshington. Budgettet går i 0 for skolens andel, ved at skolen ikke har genbesat opsagte stillinger og har også en forventning om ikke at genbesætte stillinger, hvis der kommer nogle opsigelser. Derudover er der en økonomiske byrde ved at visitere børn ud af huset.

Skolen har en forventning om, at besparelserne ikke går ud over elevernes læring, da skolen har haft ansat flere ”ekstra” personer de sidste par år.

Bestyrelsen retter en lille bekymring i retning af udhulingen af holddannelsestimer, så lærerne bliver mere presset i praksis og dermed ikke kan løfte samme pædagogiske opgave som nu.

 

Økonomien er lidt presset i skolens gruppeordninger – især gruppeordningen for børn med ADHD, hvor den kommunale finansiering af ordningen er vanskelig.

 

 

2. Regnskab 2021 (1 bilag)

Gennemgang og drøftelse af regnskabet fra 2021.

 

3. Skolebestyrelsesvalg

Rasmus, Keld og Jes vil gerne fortsætte arbejdet i skolebestyrelsen.

Juditte og Heidi har ikke længere børn på skolen, og kan ikke længere stille op til valg.

 

4. Høring om budget 2023 (2 bilag – frist 4.4.2022)

  • Finde dagbehandlingsløsninger internt i Ballerup Kommune, så kommunen selv har pladserne. Økonomien til skolen som Sputnik er meget høje.
  • Antallet af gruppeordningspladser bør øges, da der er behov for pladserne.
  • Sammenlægning af de 2 BFO afdelinger på Hedegårdsskolen, det kan både give en administrativ besparelse samt besparelser grundet stordriftsfordele.
  • Se på lokalefordelingen på skolens område, da der er et stort ønske om at integrere skolens gruppeordninger tættere på almenmiljøet.
  • Tilføring af hele A-bygningen kan ligeledes føre til en udvidelse af antallet af elevpladser i skolens gruppeordninger, hvilket kan føre til en besparelse, da disse elever ikke skal visiteres til Kasperskolen eller andre kommuners specialskoler.

 

 

Orienteringspunkter

5. Ansættelsesstop, indefrysning og indkøbsstop (2 bilag)

Det gælder primært på det administrative område, da kommunen ikke ønsker at overskride servicerammen. Det er især det specialiserede område der er væsentlig dyrere end forventet, her var der et stort underskud i december 2021. Der er stor politisk opmærksomhed på området.

 

6. Udviklingen af andelen af elever med dansk som andetsprog

Udsat.

 

7. Opfølgning på gruppeordningerne og 10. klasse

Udsat.

 

8. Byggeprojekter

Udsat.

 

9. Eventuelt

Ingen punkter

 

10. Punkter til næste møde

Gennemgang af principperne, så de bliver samlet

Punkt 6, 7 og 8 rykkes til næste møde grundet personfravær den 24/2.

 

 

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE TORSDAG D. 17. MARTS 2022

Faste punkter

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Godkendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

C. Skoleforum

Næste møde er 7/6 kl. 18 til 20:30.

 

D. Elevråd

Ingen repræsentanter med til mødet.

Ved børnerådsdagen er der bevilliget en kasse til legepladsen med en masse legeredskaber. Kassen bliver med lås og skal stå på legepladsen.

 

E. Meddelelser

Det kommende år starter der to 0. klasser. Endvidere er skolen i gang med en proces omkring sammenlægning af de nuværende 0. klasser. Her vil de tre 0. klasser blive slået sammen til to første klasser.

Der er kommet 5 børn fra Ukraine til skolen, heraf skal de 4 starte i skolens modtagerklasser.

Pamflet over skoleåret med tiltag mm. Mest til orientering til bestyrelsen. Generelt drøftelse af denne skoleplan.

 

 

 

Beslutningspunkter

 

1. Høring om budget 2023 (Bilag eftersendes)

Drøftelse af et udkast til høringssvar.

Henrik retter forslaget til og sender det videre.

 

 

Orienteringspunkter

2. Udviklingen af andelen af elever med dansk som andetsprog

På dagsorden ved næste møde.

 

3. Opfølgning på gruppeordningerne og 10. klasse

Skolen kan godt have børn i 10. klasse, hvis det giver pædagogisk mening, der er tale om en særbevilling for gruppeordningerne. Dette tilbud kan fx være for børn, der visiteres i løbet af udskolingen, fx at de starter midt i 8. klasse.

 

4. Byggeprojekter

Orientering omkring ideer for at kunne udvide skole, så fx gruppeordningerne kommer tættere på almenmiljøet. Der har været en større drøftelse på skolen vedr. optimal udnyttelse af skolen, for at få samlet så mange elever på hovedskolen og bruge eksterne lokaler til møderum og forberedelse.

 

5. Skoleårets planlægning

Blev drøftet under meddelelser – der er tale om en pamflet som udarbejdes til hvert skoleår.

 

6. Eventuelt

Spørgsmål omkring samarbejdet mellem distriktsskolelederne – her er svaret at lederne mødes hver mandag på Rådhuset, dog har COVID-19 sat sine begrænsninger på udviklingen.

 

Også de pædagogiske ledere mødes i forskellige grupper – fx alle de pædagogiske ledere af udskolingen mm.

 

Spørgsmål til opstilling til skolebestyrelsesvalg – drøftelse af tidsplanen samt hvorledes et evt. valg gennemføres. Henrik genudsender tidsplanen.

 

7. Punkter til næste møde – den 9. maj

Orientering om den officielle certificering af skolen til idrætsskole.

Udvikling af andelen af elever med dansk som andetsprog.

Den 15. juni rykkes til den 8. juni kl. 17:00

 

 

Referent: Merete Brodersen

REFERAT FRA MØDE ONSDAG D. 8. JUNI 2022

Faste punkter

 

 

A. Godkendelse af referat (1 bilag)

Det bliver eftersendt.

 

B. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

C: Skoleforum

Møde afholdt den 7. juni.

 

Tema omkring de specialiserede område. Der var gode samtaler og diskussioner.

 

Flere af de andre skoler har en tæt kontakt til klassernes kontaktforældre – drøftelse af fremtidige tiltag – skal der være flere online møder?

 

Sammenlægninger – en pædagogisk diskussion. Hvilke drøftelser ligger bag sammenlægning af klasser mm.

 

Mellemformer – en diskussion om en skoleform, hvor et barn er mellem almenmiljøet samt specialmiljøet. Skoleforum har ønsket en anden betegnelse.

 

D. Elevråd

Intet nyt siden sidste møde

 

E. Meddelelser

Der er lige nu et stillingsopslag ude, da der mangler en skolepædagog – det forventes, at der afholdes samtaler den 21/6 mellem kl. 11 og 15.

Distriktsskolelederen på afd. Måløvhøj har opsagt sin stilling, og der skal derfor ansættes en ny.

Mette Feldtsted stopper som pædagogisk leder på Hedegårdsskolen, da hun har valgt at gå på pension.

 

Beslutningspunkter

 

1. Rygepolitik – skriv fra BAFE (2 bilag)

Det giver mening, at punktet tages op efter sommerferien, når den nye skolebestyrelse er samlet. Her giver det også mening, at elevrådet kommer med et oplæg og deltager i selve mødet.

 

Orienteringspunkter

 

2. Økonomi – opbremsning

Skolen forventer at gå ud med et underskud på ca. 1,5 mio. Det skyldes flere årsager:

 

1) Skolen har visiteret flere elever, end der er budgetteret med.

2) Kommunen har lavet en fejl i forhold til de særlige feriepenge (særlig feriegodtgørelse), hvilket har betydet en merudgift på ca. 500.000 for skolen.

 

Skolen har derfor indført indkøbsstop. Desuden bliver lærere og pædagoger der stopper ikke genansat.

 

Problemet er ikke så alvorligt på Hedegårdsskolen, men mere alvorligt på nogle af de andre skoler.

 

Fremadrettet vil en større del af holddannelsestimerne bruges som vikartimer.

 

Kommunen har bestilt et konsulentfirma til at se på de specialiserede område, da det er det område, hvor økonomien er svær at styre.

 

Skolebestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret på møderne, så de løbende holdes orienteret om den økonomiske situation.

 

3. Kommende skoleår

Henrik skal ”passe” Måløvhøj skole indtil der bliver ansat en distriktsskoleleder. Det betyder en lille smule ændrede arbejdsopgaver i ledelsen på Hedegårdsskolen, men ledelsen på Hedegårdsskolen er stabil, så skolen forventer ikke, at det skaber så meget uro.

Skolebestyrelsen synes det er en god løsning, men tænker også at den skal være midlertidig af hensyn til Hedegårdsskolen. Skolebestyrelsen ønsker, at ordningen skal vare indtil 31/12-2022, og at Måløvhøj skole bør få ansat en ny leder til pr. 1. januar 2023.

 

4. Eventuelt

Den 28. februar er der fælles skoleforum for alle.

 

5. Punkter til næste møde

Drøftelse af kontakten til de enkelte klasser og kontaktforældre.

Status på økonomien.

Tema til emneuge –  ”Den gode tone”

 

 

 

Henrik Rømer Nielsen