Gruppeordningen

For elever med ADHD og ASF

Beskrivelse af gruppeordningen

I gruppeordningen har vi to spor. Den ene er primært rettet mod elever med Autismespektrumforstyrrelser, den anden er primært rettet mod elever med ADHD.

Vi er en fælles gruppeordning tæt på almen miljøet, med mulighed for at eleverne kan spejle sig og deltage hvor det er muligt og giver mening.

Fælles for sporene gælder, at eleverne har mange af de samme udfordringer og behov. Vi samarbejde på tværs, så vi kan skabe et dynamisk, professionelt pædagogisk miljø, der er udviklende for både elever og personale. Et miljø hvor vi kan tage udgangspunkt i den enkelte elev. Hvor vi kan danne små læringsfællesskaber, der tager udgangspunkt i elevernes mulighed for læring og trivsel.

Vi har elever fra 0.- 9. klasse. Grupperne rummer typisk 8-10 elever og sammensættes efter elevernes klassetrin, funktionsniveau og specifikke vanskeligheder.

Til hver gruppe er der i gennemsnit tilknyttet 2,5 voksen pr lektion. Personalegruppen består af både lærere og pædagoger, der samarbejder tæt om børnenes sociale og faglige udvikling. Kendetegnende for et teams sammensætning, er, at der i indskolingen er en overvejende vægt af pædagoger og i udskolingen er der en overvejende vægt af lærere. Der er personale omkring eleverne hele skoledagen inklusiv i pauserne.

Vi er et skoletilbud, hvor eleverne har samme fag og antal timer som almenskolen.
Hvert team har udarbejdet en forældrefolder hvor der kan læses mere om den enkelte gruppe.

G0
G1
G2
G3
AD1
AD2
AD3
AD5
UG

 

Beskrivelse af Gruppeordningens Fritidstilbud

Fra 0.-5. klasse har vi et fritidstilbud til gruppeordningens elever. Tilbuddet er åben til kl. 15.45 alle hverdage.

Flere af vores elever benytter fritidstilbuddene i almenområdet i egne distrikter, hvilket vi tilskynder til, når det er muligt.

Fritidstilbuddet holder til i gruppeordningens lokaler i underetagen, hvor børnene efter endt skoledag tilbydes aktiviteter sammen med de øvrige børn fra gruppeordningens 0.-5. klassetrin.
Vi laver ex. mad, bygger lego, spiller brætspil eller leg og bevægelse i hallen.
Klubtilbuddet tilskynder at tilgodese børnenes individuelle behov om en varieret eftermiddag.

Der er tilbud om pasning i 4 ferieuger om året. Disse uger vil være bemandet af fast personale, med undtagelse af den sidste uge i sommerferien, hvor der vil være vikardækning for at understøtte pædagogernes deltagelse i årsplanlægningen.

 

Klubben er åben i følgende ferieuger:

❖ Efterårsferien, uge 42
❖ Vinterferien, uge 7
❖ Sommerferien, uge 27 og 32
❖ Åbningstiden i ferien er kl. 7.45-15.45

Forældrefolder for Fritidstilbuddet

 

Samarbejdet mellem almenmiljøet og specialmiljøet

Gruppeordningen har den særlige styrke, at være en del af almenskolen, og det er vigtigt, at eleverne føler, at Hedegårdsskolen er deres skole. Vi skaber derfor mulighed for, at vores elever kan spejle sig i det almene miljø og i det omfang det er muligt, deltage i de almene fællesskaber og traditioner.

Alle gruppeordningsteams tilstræber at planlægge og gennemføre undervisningsforløb for udvalgte elever eller gruppen sammen med teams fra almenskolen mindst to gange årligt.

Samarbejdet mellem almenmiljøet og specialmiljøet handler også om, at medarbejdere på tværs har mulighed for at vidensdele og erfaringsudveksle. I specialgrupperne stiller vi os til rådighed, hvis der er opgaver i almen, der kræver særlig specialpædagogisk viden. Og almenmiljøet stiller sig til rådighed, når vi har elever, der er klar til at få en tættere tilknytning til almenmiljøet.

I gruppeordningen sætter vi mål for den enkelte elevs tilknytning til almenmiljøet og de almene fællesskaber. Ser vi, at der er potentiale for tilbageslusning, opstarter vi et samarbejde mellem forældre, relevante medarbejdere og pædagogiske ledere, så der skabes et godt fundament for tilbageslusningsarbejdet.

Vi har de sidste år lavet tiltag omkring tilknytningen til almen, og har fået erfaring med, at der er god effekt i forhold til samarbejdet mellem almen- og specialområdet, når vi ændrer på gruppernes fysiske beliggenhed.

 

Gruppeordningens målgruppe

Gruppeordningen er et tilbud for børn med psykiske udviklingsforstyrrelser; autismespektrumforstyrrelser/ADHD.

Eleverne befinder sig som udgangspunkt kognitivt inden for normalområdet og har typisk udfordringer i forhold til social kontakt og interaktion/opmærksomhed og koncentration.

Fælles for elevgruppen er, at de som oftest har vanskeligheder indenfor de eksekutive funktioner, socialt samspil, forståelse af verbal og nonverbal kommunikation og forestillingsevnen. Gruppeordningens elever har derfor behov for specialpædagogisk bistand og en særlig tilrettelagt undervisning, som rækker ud over hvad almenskolen kan tilbyde. Mange elever har en problematisk skolehistorie med sig fra folkeskolen, hvor de ofte har haft en oplevelse af at være holdt ude og følt sig misforstået. Nogle har reageret ved at trække sig fra fællesskabet og andre har haft udadreagerende adfærd i pressede situationer, hvor rammerne ikke har kunnet tage tilstrækkeligt hensyn til deres behov for overskuelighed og støtte.

Som forældre til børn indenfor denne målgruppe kan man hente nyttig viden hos foreningerne:

Center for Autisme
Landsforeningen Autisme
ADHD-foreningen

 

Mål

Vores mål er:

● at give vores elever et trygt og godt skole- og børneliv med mulighed for faglig, social og personlig udvikling.
● at eleverne udvikler personlige og faglige kompetencer, der understøtter dem i at kunne indgå i fællesskaber i deres skole og uddannelsestid – for at give dem de bedste muligheder for at blive livsduelige voksne og unge, der kan tage ansvar i eget liv.
● at eleverne får selvindsigt og bliver i stand til at bruge tillærte strategier og værktøjer, så de bliver så selvstændige som muligt.
● at eleverne tager folkeskolens afgangseksamen og tilhørende 9.-klasseprøver.
● at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab med mulighed for aktiv deltagelse

 

Læringsmiljø, pædagogik og metodik

For at understøtte udfoldelsen af elevernes potentiale har vi brug for at anlægge et dobbelt mestringsperspektiv på vores professionelle praksis, så vi både medtænker det faglige og det specialpædagogiske. Alle vores elever har særlige behov, som vi via dette ”dobbelte mestringsperspektiv” søger at imødekomme i vores tilrettelæggelse af vores læringsmiljøer.

Eleverne tilbydes et læringsmiljø i mindre rammer, hvor der er flere voksne og færre elever end i det almene tilbud. De bliver mødt af et mindre miljø, hvor der er plads til den enkelte, med mulighed for at deltage og bidrage i undervisningen. Der skabes rum for faglig og social trivsel, hvor den enkelte kan få oplevelser og erfaringer med at være en del af et meningsfuldt fællesskab.Vi arbejder ud fra pædagogik, der baserer sig på den anerkendende, systemiske tilgang og neuropædagogisk viden. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev og metoder/strategier m.v. tilpasses herefter, og er i tråd med Ballerup kommunes børne– og unge strategi

Vi arbejder med autismepædagogik, og en pædagogik der tager højde for opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. I undervisningen er vi inspirerede af “De utrolige år” og af den pædagogiske metode TEACCH, hvor læringsmiljøet indrettes på en sådan måde, at eleverne kan skærmes fra forstyrrende sanseindtryk.
Vi har indrettet vores lokaler med et fællesbord og individuelle arbejdspladser, samt et ekstra grupperum. Strukturen er tydelig og visuel, og vi arbejder med tidsstyring og i sekvenser. Vi arbejder anerkendende, med positiv respons og opmuntring, med feedforward/feedback, stilladsering i nødvendig grad, eksempelvis piktogrammer og andre visuelle eller auditive hjælpemidler.

   

Vi arbejder med narrative fortællinger, sociale historier, og tegneseriesamtaler når nødvendigt. I de yngste grupper er KAT-kassen et vigtigt værktøj i arbejdet med de kognitive processer og koblingen af følelser, tanker og krop.

I vores pædagogik lægger vi vægt på at strukturere dagligdagen både for gruppen og for den enkelte. Vi tilstræber at skabe situationer, der fører eleverne mod et bevidst fællesskab og udvikling af faglige og sociale kompetencer.

Vi underviser eleverne individuelt og i grupper og har individuelle samtaler med eleverne for at give den enkelte elev en forståelse af eget handicap og derigennem sikre en højere grad af selvindsigt.

Læs mere om TEACH her: TEACCH® Autism Program

Læs mere om De utrolige år her: De Utrolige År® programmet hos Center for ADHD

Læs mere om KAT-kassen her: Cat-kit

 

I gruppeordningen tilgodeser vi det enkelte barn, ved at:

● møde børnene individuelt, med fokus på deres ressourcer og udviklingspotentialer, men også med øje for sårbarheder og sanseforstyrrelser -og med en viden om at udvikling tager tid.
● sætte faglige, sociale og personlige mål for og med børnene inden for nærmeste udviklingszone.
● arbejde med fællesskaber og venskaber i de små grupper og på tværs i gruppeordningen, med pause- og læringssituationer hvor dette er muligt. Vi ved at det skaber glæde for børnene. Vi hjælper børnene med at lære at lære og lære at lege.
● se uhensigtsmæssig adfærd, som et udtryk for, at børnene har brug for at vi ser, at der er noget de ikke magter, og at vi har ramt forbi zonen for nærmeste udvikling.
● tænke, at børnene gør det rigtige, hvis de kan.

 

Praksis

Vi arbejder altid med en genkendelig struktur, hvor vi forbereder eleverne grundigt. Vi anvender specialpædagogiske værktøjer tilpasset den enkelte elev og gruppe.

   

Vi benytter vi os af de 10 H’er, der skaber mening og forudsigelighed for eleverne. Se nedenstående, der også kan hentes som App til de ældre elever.

De 10 H'er i App Store

De 10 H'er

Eleverne forberedes på hvad de skal arbejde med, hvor, hvor længe og med hvem. Vi tilrettelægger undervisningen så instruktion og lærerfortællinger er så korte og præcise som muligt og undervisningsformen varieres, så der er skift i aktiviteter og mulighed for pauser i løbet af en lektion.

Vi arbejder med visualisering og pictogrammer, som vi løbende tilpasser gruppen og den enkelte. I takt med at eleverne bliver ældre, udvikler sig og får strategier vil denne stilladsering og visualisering tilpasses.

I teamene udarbejder vi ugeplaner, der tager hensyn til hver enkelt elevs behov for struktur og forberedelse i den fælles plan.

Vi arbejder med synlig læring for de fælles og individuelle faglige, sociale og personlige mål. Vi dokumenterer læringen og evaluerer med elever og forældre løbende - og i teamene på vores teammøder.

 

Handleplaner

I gruppeordningen arbejder vi med handleplaner. Handleplanen er et fortløbende dynamisk arbejdsredskab, som personalet arbejder kontinuerligt i på teammøder, med fokus på elevernes læring fagligt, personligt og socialt. PPR giver sparring i denne proces.

Handleplanen giver et billede af hvordan vi arbejder med mål, tiltag og effekt og hvordan eleven udvikler sig i gruppeordningen og indeholder overvejelser omkring elevens muligheder for deltagelse i almenmiljøet, samt et elevinterview hvor barnets stemme sikres. Der udarbejdes mål på baggrund af interviewet, så elevens stemme får betydning for tilrettelæggelsen af læringsmiljøet.

Selve handleplansdelen indeholder mål, tiltag, effekt og evaluering i forhold til det faglige, det sociale og det personlige perspektiv.

Vi har et tæt og udvidet skole/hjem samarbejde omkring elevens læring, trivsel og udvikling, og er i løbende dialog med forældre og andre samarbejdspartnere i denne sammenhæng. Vi samarbejder med PPR og kan her søge sparring, vejledning og rådgivning hos et tværfagligt team af psykologer, pædagogiske vejledere, fysioterapeuter og logopæder.

 

Kompetenceudvikling

I gruppeordningen tilstræber vi os på at uddanne medarbejdere bedst muligt med kurser hos specialister indenfor vores område.
Personalet får grundkurser i autisme og adhd
Lige nu er det MOLIS og Sputnik Skolerne, hvis kurser vi benytter.
Vi bruger Molis’ kursuscenters uddannelse: “Autismespecialisering”

Kompetenceløft tæt på praksis :

På teammøderne hvor leder og psykolog deltager, drøftes handleplanerne omkring de enkelte elever mhp at fokusere på indsatser, der understøtter deres læring fagligt og socialt.

Molis
Kursuscenter Sputnik