Skolebestyrelsens referater

Her kan du orientere dig om de seneste referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen.

Mødereferater fra skoleåret 2019/2020.

Referat fra møde mandag d. 19. august 2019

Referat - skolebestyrelsen
Mandag d. 19. august 2019 kl. 17.30 – 20.30

Faste punkter
a.    Godkendelse af referat (1 bilag)
Godkendt

b.    Godkendelse af dagsorden
Punktet med vejledere udgår, i stedet er Princippet om Sorg/Krise handleplan medbragt.

c.    Tekst / input til Skoleporten
Jes har overtaget opgaven

d.    Skoleforum
Grundet sommerferie har det ikke været møde siden sidst.

e.    Elevråd
Der er ved at blive etableret et nyt elevråd.

f.    Meddelelser
Der har været første skoledag, hvor skolen har modtaget 2 nye 0. klasser. 
Centerchefannoncen skal i genopslag, da der ikke har været nok kvalificerede ansøgere. Forventer først stillingen besat pr. 1. no-vember.
Vedtagelse af budgettet for kommunen er udskudt – derfor er bud-gettet ikke i høring endnu.
Opsigelser: En lærer stoppede på HE, for at få job tættere på sin bo-pæl. En ressourcepædagog stoppede endvidere. 
Ansættelser: Der er ansat 2 lærere pr. 1. august. Der skal endvidere være samtaler den 28. august, hvor en rep. fra skolebestyrelsen er velkommen til at deltage.
Borgmesteren kommer på besøg på Hedegårdsskolen onsdag den 28. august. Han besøger skolen fra kl. 8:00 til 12:00 og slutter med frokost.
Affaldssortering: Skolen er forsøgsskole i affaldssortering, hvilket er positivt. 

Beslutningspunkter
1.    Møderække for det nye skoleår (bilag)
Møderækken rettes til og sendes ud til gennemsyn.

2.    Princip for fagfordeling og teamdannelse
Princippet for fagfordeling er godkendt.

3.    Princip for Elevfravær
Skal rettes til, så den passer mere til fritagelsessedlen og evt. nye retningslinjer. 

4.    Parkering
Parkering på parkeringspladsen er et stort kaos om morgenen. 
Der laves en tegning med tydelig antydning af, hvordan vi ønsker bi-lerne skal guides ud og ind. 

5.    Princip: Sorg og Krise handleplan.
Første drøftelse af princippet. Princippet er fra 2007 og skal rent sprogligt opdateres. Evt. inddragelse af psykolog på skolen inden næ-ste behandling. 

Orienteringspunkter
6.    Vejledere
Udgår, da de ikke kunne deltage, deltager på skift ved de kommende møder.

7.    Eventuelt
Orientering om karaktergennemsnittet fra de bundne prøver ved af-gangsprøverne 2019. Herunder drøftelse af eventuelle udsving og va-riationer. 

Drøftelse af om skolen har et princip for hvordan man tilgodeser de dygtigste elever. Det har skolen ikke, men dygtige elever skal tilgo-deses gennem undervisningsdifferentiering jf. folkeskoleloven. I sær-lige tilfælde inddrages skolen psykolog mhp. evt. klasseskift til en klasse et niveau over. 

8.    Punkter til næste møde
Opfølgning på reglerne omkring ulovligt fravær. 
Princip om elevfravær.
Princip for Sorg/Krise handleplan
Vejledere: Læsevejledere eller matematikvejledere mm. 
Opfølgning på parkering.
Opfølgning på byggeprojekter

Referent: Merete Brodersen